Zápis ze zasedání AS DAMU z 12. 6. 2018

Termín: 12. 6. 2018, 16:00
Místo: S202 – zasedací místnost DAMU
Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda, Prokop Novák
Omluvení členové AS: Lukáš Jiřička, Samuel Toman
Hosté: Doubravka Svobodová – děkanka DAMU, Petr Prokop - předseda AS AMU

Program zasedání

  1. Výroční zpráva o činnosti DAMU v roce 2017
  2. FAMU – odvolání děkana
  3. Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování
  4. Různé

Přílohy:

  1. Výsledky ankety o kvalitách služeb Kafe DAMU

Výroční zpráva o činnosti DAMU v roce 2017

Děkanka představila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření DAMU a požádala o připomínky. Někteří členové AS DAMU navrhli drobné úpravy a doplnění. D. Hrbek upozornil na některé nedostatky v obsahu zprávy v porovnání se zprávami obdobných VŠ. Za podstatný nedostatek považuje chybějící údaj o počtu zaměstnanců působících na DAMU v roce 2017. Děkanka přislíbila údaj doplnit.

Následovala diskuze o formě předložených informací o hospodaření DAMU. Senát pro další roky požaduje úpravu struktury ekonomických údajů, která by měla vzejít z diskuze mezi AS DAMU a vedením DAMU. Pro tyto účely na návrh M. Lázňovského zřídil senát Rozpočtovou komisi ve složení D. Hrbek, V. Šrámek a P. Novák. Jejích jednání se zúčastní i předseda AS DAMU M. Lázňovský.

AS DAMU přijal následujícím usnesení (pro – 10, proti – 0, zdržel se -1):
AS DAMU schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření DAMU za rok 2017.

FAMU – odvolání děkana

P. Prokop informoval AS DAMU o současné situaci. M. Lázňovský seznámil senátory s obsahem plného znění rozhodnutí rektora AMU, kterým nevyhověl návrhu AS FAMU odvolat děkana FAMU. Členové AS DAMU informace vyslechli. V rámci diskuze se AS DAMU shodl na tom, že se jedná o vnitřní záležitost FAMU a nebude se k ní jako takové vyjadřovat.

Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování

Podklady k jednání: Zápis ze zasedání AS DAMU 23. 5.

a)    Ad 3 – Komunikace AS DAMU – info o dalším postupu
Členové studentské komory informovali o výsledcích ankety k fungování Kafe DAMU. Výsledky byly předány provozovateli s žádostí o nápravu. Jsou také přílohou č. 1 tohoto zápisu. AS DAMU se k tématu vrátí na některém z dalších zasedání, aby zhodnotilo případné změny v provozu kavárny.

b)    Ad 6 – Zpřístupnění terasy u KATaP (3. patro Řetězová)
Paní děkanka upozornila na přítomnost klimatizačních jednotek, které využívání terasy znemožňují. Po diskuzi přislíbila zadat průzkum možností, jak k jednotkám zamezit přístup, aby mohla být terasa zpřístupněna.

Různé

a)    Firemní školka
R. Smolík informoval o žádostech zaměstnanců, aby AMU, resp. DAMU znovu zvážila zřízení firemní školky. Zásadním problémem je nalezení vhodných prostor s přiměřeným nájmem. Vůli řešit tento problém vyjádřily všechny strany. Téma bude projednáno na některém dalším zasedání

4. září 2018

Dokumenty:

Příloha č. 1: Výsledky dotazníku KAFE DAMU


.