Zápis ze zasedání AS DAMU z 23. 5. 2018

Termín: 23. 5. 2018, 16:00

Místo: S202 – zasedací místnost DAMU

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS: ---

Hosté: Doubravka Svobodová – děkanka DAMU, Jakub Korčák – proděkan DAMU (body 1 – 2), Petr Prokop - předseda AS AMU

Program zasedání

1. Volba předsedy a místopředsedů AS DAMU na funkční období 2018 - 2021.

2. Příprava projednání výroční zprávy DAMU.

3. Podněty studentské komory AS DAMU.

4. Stipendijní komise.

Příloha 1 – podněty studentské komory AS DAMU.

1. Volba předsedy a místopředsedů AS DAMU na funkční období 2018-2021

Rozpravu a volbu předsedy a místopředsedů řídil proděkan Korčák. V rozpravě byli navrženi na pozici předsedy M. Lázňovský a na pozice místopředsedů V. Šrámek a Z. Černá. Ověřovatelem hlasování byl určen R. Smolík.

Hlasování č. 1 – volba předsedy AS DAMU

Hlasování: M. Lázňovský – 12 hlasů / zdržel se – 1 hlas
Výsledek hlasování: Michal Lázňovský byl zvolen předsedou AS DAMU.

Hlasování č. 2 – volba místopředsedy AS DAMU za pedagogickou komoru

Hlasování: V. Šrámek – 12 hlasů / D. Hrbek – 1 hlas
Výsledek hlasování: Vratislav Šrámek byl zvolen místopředsedou AS DAMU.

Hlasování č. 3 – volba místopředsedy AS DAMU za studentskou komoru

Hlasování: Z. Černá – 12 hlasů / zdržel se – 1 hlas
Výsledek hlasování: Zuzana Černá byla zvolena místopředsedkyní AS DAMU.

Předseda i místopředsedové funkce přijali.

2. Příprava projednání výroční zprávy DAMU

Děkanka Doubravka Svobodová navrhla v červnu uskutečnit další schůzi, kde by AS DAMU mohl projednat výroční zprávu fakulty. Zároveň nabídla možnost prezentace rozpočtu DAMU pro rok 2018 schváleného předchozím senátem. AS návrh kvituje a považuje za vhodné se s rozpočtem seznámit nejprve v písemné podobě. V případě potřeby pak případně pozve na jednání tajemnici fakulty Ivu Štverákovou.

Termín další schůze, kde bude projednávána výroční zpráva DAMU, byl stanoven na 12. 6. od 16 hod.

3. Podněty studentské komory AS DAMU

M. Lázňovský zahájil obecnou rozpravu nad tématy navrženými studentskou komorou AS DAMU (viz příloha 1)

4. Stipendijní komise

Na závěr schůze bylo na popud Vratislava Šrámka potvrzeno stávající personální obsazení stipendijní komise DAMU.

Termín příštího jednání: 12. 6. 2018 od 16 hod.

Termín pro podání podnětů k projednání: 1. 6. 2018.
Pozn.: Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.).

Zapsal: Prokop Novák v. r.
Ověřil: Michal Lázňovský v. r.

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu DAMU dne 23. 5. 2018, 16:00

Příloha 1 – podněty studentské komory AS DAMU

Návrh programových bodů na ustavující schůzi akademického senátu DAMU dne 23. 5. 2018 za studentskou komoru AS DAMU.

1. Práva a povinnosti studentské komory AS DAMU

2. Odvolávání děkana FAMU

3. Komunikace AS DAMU

4. Kafé DAMU

5. Školní psycholog

6. Další náměty studentské komory AS DAMU

1. červen 2018

.