Zápis z 13. zasedání AS DAMU / 3. 4. 2018

Přítomní: V. Šrámek,  J. Búrik, E. Kyselová, M. Lázňovský, E. Spoustová, I. Vostárková, R. Smolík,  J. Adámek, J. Holec, E. Salzmannová,  J. Strýček
Omluveni: T. Tomášová,  N. Závodský

Zasedání začalo za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové, tajemnice DAMU Ivy Štverákové a ředitelky DS Disk Terezy Sochové

1. Paní děkanka poděkovala AS DAMU za jeho práci v tomto volebním období

2.  Paní tajemnice Iva Štveráková představila návrh rozpočtu DAMU na rok 2018. Navýšení rozpočtu DAMU na rok 2018 je ze 100 procent určeno na navýšení mezd. Od 1. května 2018 dojde k navýšení povinných odvodů o 1% z důvodu začátku účinnosti nové kolektivní smlouvy. ONEI náklady na celofakultní výdaje byly rozdělené na běžný provoz, velké projekty a další výdaje. Z velkých projektů - proběhne rekonstrukce knihovny, výměna ústředny EPS, vybavení servrovny DAMU, projektová dokumentace pro stavební práce v roce 2019.

3. Tereza Sochová představila rozpočet DS Disk pro rok 2018. Vznikne nová pracovní pozice Asistent PR pro sociální sítě, dále dojde k opravě dílen pro splnění BOZP.

4. R. Smolík vznesl dotaz, jaký je důvod zvyšování rozdílu rozpočtu mezi KALD a KČD + KS? D. Svobodová a I. Štveráková – jednotlivé katedry mají historický procentuální podíl rozpočtu, který vychází z metodiky práce jednotlivých kateder. Paní tajemnice připomenula, že letošní rozdíl je též ovlivněn dorovnáním v rámci nových mzdových tarifů. Paní děkanka argumentovala proměnou, kterou KALD prošel v 90.letech a současně podotkla, že je rozdíl v metodice výuky, atd. Připomněla pozici KALD a KČD jako profilových kateder fakulty. Michal Lázňovský řekl, že je potřeba vytvořit personální audit zaměstnanců. Je potřeba využít systém vnitřní evaluace a akreditace nových oborů, aby se odhalily personální potřeby pro jednotlivé katedry a obory. D. Svobodová řekla, že je potřeba do budoucna hledat smysl a cíl Divadelní fakulty. Je v budoucnu potřeba vyvolat kolokvium k určení budoucnosti a směřování fakulty, kde se bude hledat aktuální poslání a směřování. I. Štveráková řekla, že je potřeba jít po jednotlivých akreditacích kateder a vyčíst z nich, jaký je počet lidí, které katedry „obsluhují“, a jaký je nárok na rozpočet.

V. Šrámek poděkoval za prezentaci rozpočtu a požádal členy AS o hlasování o rozpočtu.

5. HLASOVÁNÍ O ROZPOČTU DAMU PRO ROK 2018
AS DAMU „schvaluje návrh rozpočtu DAMU na rok 2018“
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

AS DAMU pro toto volební období již nebude zasedat.   

Za správnost Jan Búrik, Vratislav Šrámek.

18. duben 2018

.