Zápis ze zasedání UR konané dne 10. března 2021

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál, dále online platforma Teams

Datum a čas: 10. března 2021 od 14 hod.

Program jednání UR DAMU:

1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

2. Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

3. Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

4. Návrh na doplnění komisí ke státním závěrečným zkouškám bakalářského a magisterského studia programu herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

5. Jednání o návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ivany Vostárkové

6. Různé

Bod 1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

Předsedkyně UR DAMU MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová přivítala všechny přítomné členy UR DAMU na posledním zasedání UR v dosavadním složení, další UR DAMU bude sestavena nově jmenovaným děkanem DAMU doc. Karlem Františkem Tománkem. Dále předsedkyně poděkovala za dosavadní činnost UR DAMU, jmenovitě uvedla prof. Jana Císaře, prof. Jaroslava Vostrého a prof. Miloslava Klímu pro jejich dlouhodobé působení v UR DAMU a pro aktivní účast v jednotlivých komisích.

Poté předala slovo prof. Jaroslavu Provazníkovi, aby představil program jednání UR DAMU. Veřejná část UR DAMU zahrnuje profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka a habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla. V druhé části, pro veřejnost uzavřené, je na programu tajné hlasování UR DAMU o profesorském a habilitačním řízení prostřednictvím programu Polly a projednávání dalších bodů.

Schvalování programu se konalo aklamačně.

Aklamační hlasování

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 15

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Svobodová, Provazník

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0            

Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen.

Bod 2. Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Režie jako cesta k dění smyslu

Hodnotící komise: prof. Jaroslav Vostrý, DAMU, Praha (předseda); prof. PhDr. Miroslav Plešák, JAMU, Brno; prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., DAMU, Praha; prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., JAMU, Brno; David Radok, významný představitel oboru

Doporučení: prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., DAMU, Praha; prof. Jaroslav Vostrý, DAMU, Praha; prof. Jan Císař, DAMU, Praha.

Se stanoviskem hodnoticí komise, která se sešla k profesorskému řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka, seznámil UR DAMU její předseda prof. Jaroslav Vostrý. Podle komise doc. MgA. Jakub Korčák patří k výrazným osobnostem současných českých režisérů moderního inscenačního divadla, jenž svou tvorbu zaměřuje na interpretaci divadelního textu tak, aby se dotýkala aktuálních problémů. Komise také vyzdvihla Korčákovu oceňovanou režijní práci s hercem, např. Pavel Pavlovský obdržel Cenu Thálie za roli v Korčákově inscenaci Kohoutova Ubohého vraha, Divadlo J. K. Tyla, Ivana Wojtylová cenu za nejlepší herecký výkon v inscenaci Kráska z Leenane, Těšínské divadlo, tato inscenace navíc získala ocenění jako nejlepší inscenace roku. Dále byly představeny režijní zkušenosti v různých českých a zahraničních divadlech, a především třicetileté pedagogické působení na DAMU a v zahraničí. Hodnotící komise konstatovala, že uchazeč předložil všechny požadované doklady. Po posouzení kvalifikace uchazeče, seznámení se s odbornými doporučeními, s nimiž se ztotožňuje, doporučila pokračovat v profesorském řízení doc. Jakuba Korčáka před UR DAMU.

Výsledek hlasování komise: 5 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.

Doporučení (členům UR DAMU byla zaslána předem):

prof. Jan Císař:

Pro prof. Jana Císaře představuje doc. Jakub Korčák typ režiséra moderního inscenačního divadla, které se od počátku 20. století ustavilo v evropském činoherním divadle a které se zaměřuje na interpretaci zvoleného textu. Jakub Korčák necítí potřebu text přepracovávat, měnit, ale snaží se svou inscenací vytvořit konkretizaci textu tak, aby se dotýkala současných společenských problémů. Např. v Hradci Králové inscenoval Molièrova Tartuffa jako téma nemožnosti bránit se zlu. V tomto smyslu představuje J. Korčák tvůrce náležejícího do klasického proudu činoherního divadla, jehož tvorba prozrazuje podle prof. Císaře nepochybně poučenost Otomarem Krejčou, u něhož v Divadle za branou II byl J. Korčák po nějakou dobu v angažmá, i vliv studia v Moskvě, kde se kladl důraz na spolupráci režie a herců. Prof. Císař doc. Korčáka také pokládá za vynikajícího pedagoga, neboť nevnímá tuto činnost jako „přenášení zkušeností“, ale jako osobitý podnět k tvořivosti, kdy vlastně znovu studuje a poznává problém, který vyvstal před jeho studenty.

prof. Zuzana Sílová, prof. Jaroslav Vostrý:

Prof. Z. Sílová a prof. J. Vostrý shrnuli dosavadní pedagogické a umělecké působení doc. Jakuba Korčáka; byl uměleckým šéfem ve Zlíně a v brněnské Mahenově činohře, má zkušenosti nejen se stálým angažmá, pracoval i jako hostující režisér v divadlech různého typu. Jeho režie charakterizuje kvalifikovaná práce s hercem a režijní koncepce, vždy jasně vyjádřená v režijně-scénografickém řešení. Praktické zkušenosti využívá i při výuce. Např. výukou předmětů Režijní tvorba a Scénická tvorba na KČD DAMU, kde působí přes třicet let a věnuje se teorii i praktické výuce, zajišťuje vysokou úroveň. Jeho pedagogickému rozhledu pomohla i zkušenost z výuky v Belgii, v Austrálii i na Maltě. Na základě pedagogického působení i umělecké práce prof. Sílová i prof. Vostrý doporučují, aby bylo s doc. MgA. Jakubem Korčákem zahájeno před UR DAMU profesorské řízení.

Profesorská přednáška: Režie jako cesta k dění smyslu

Profesorská přednáška doc. Korčáka hájila principy činoherního divadla, které vychází ze školy K. S. Stanislavského, a také reagovala na tendence v myšlení o divadle posledních desetiletí a pochybnosti o schopnosti dramatu postihnout podstatu současnosti. Tyto trendy vyvolávají otázku, nakolik je činoherní divadlo založené na inscenování dramatu pouze skomírající tradicí a nakolik je stále životaschopné. Podle přednášejícího se tedy musíme znovu zamýšlet nad schopností činoherní režie otevírat v inscenaci cestu k „dění smyslu“, které se naplňuje a vyjevuje bezprostředním hereckým jednáním sdíleným s publikem. Divadlo se podle doc. Korčáka musí uskutečňovat v tvůrčím procesu, v němž se rozehrává „vůlí ke smyslu pramenícím z údivu nad světem“. Přednáška se také zabývala etymologií teatrologických termínů, jako jsou divadlo, činoherní divadlo, dramatický text, práce režiséra, jednání, proces zkoušení, závěrečný tvar inscenace, herecká práce a ty dále analyzovala. Text chápe J. Korčák jako základ hry, „jejíž smysl se vyjevuje v průběhu žité zkušenosti vlastního bytí“. Pak režisér, který chce zkoušením otevírat cestu k tomuto dění smyslu, musí objevit způsob, jak ve svobodném prostředí hry vytvořit prostor pro hereckou svébytnost a aktivitu. Režisér nemůže vnímat herce jako materiál, ale jako partnera v společném tvůrčím procesu. Při tvorbě inscenace si je režisér od počátku vědom, že herecké jednání není jen opakováním, reprodukcí nazkoušeného scénického tvaru, ale je samo o sobě jedinečnou vztahovou událostí, neopakovatelnou zkušeností, novou, svébytnou skutečností. Tento přístup k divadelnímu umění je možný při dlouhodobém a soustavném hledání v tvůrčím prostředí sehraného souboru, nikoliv v rámci jednorázových projektů s rychle dosažitelnými efektními výsledky. Poslání režiséra je pak sebezapomnění, upozadění se, protože dává sám sebe do „služby dění smyslu“. Jeho cílem „není sebeprezentace, ale sebetranscendence v úžasu nad jedinečným zážitkem pravdivého zjevení skutečnosti, který nabourává každodenní návyky a jistoty, životní schémata a přesvědčení“.

Diskuse:

D. Svobodová poděkovala za přednášku o ideálním stavu režie, který není narušován ze strany souboru, ani ze strany divadelního provozu. J. Korčák souhlasil, běžný divadelní provoz takový přístup částečně nedovoluje, ale delší spolupráce např. v divadlech, kde má tvůrce stálé angažmá, to částečně umožňuje. Prof. J. Vedral poděkoval za obhajobu divadla, která se zabývá dramatem, kdy se režisér s údivem a respektem vztahuje k textu. Prof. J. Provazník ocenil popis metody a zeptal se na možnosti práci režiséra na inscenaci po premiéře. J. Korčák prohlásil, že dnešní provoz změny po premiéře neumožňuje, ale myslí si, že je ideální dále do již nazkoušené inscenace vnášet živé podněty. Na dotaz D. Svobodové ohledně spolupráce s dramaturgem J. Korčák potvrdil nutnost hlubší přípravy textu před prací s herci a připomněl, že důraz na systematickou přípravu a zkoušení navazuje na K. S. Stanislavského. K. F. Tománek se zajímal o zkušenost J. Korčáka jako pedagoga s reakcemi současných studentů na jeho koncepci. J. Korčák studenty seznamuje s dějinami režie, aby si mohli vybrat, co je pro jejich tvorbu nejvhodnější. Prof. M. Plešák vnímal přednášku jako sumu zkušeností Jakuba Korčáka, s kterým spolupracoval ve zlínském divadle, a připomněl, jak tehdy mladý režisér získal důvěru souboru a dramaturgii osvěžil např. hrami J. Topola atd.

Tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze (prostřednictvím programu POLLY), na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Svobodová, Provazník

Hlasování:

Pro                        15

Proti                        0

Zdržel se                  0

Závěr: Návrh na jmenování doc. MgA. Jakuba Korčáka profesorem v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování doc. MgA. Jakuba Korčáka profesorem rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

Bod 3. Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Výchova vědomým pohybem v pedagogické a tvůrčí praxi

Habilitační komise: prof. PhDr. Jana Pilátová, DAMU, Praha (předsedkyně); prof. Mgr. Zoja Mikotová, JAMU, Brno; Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., HAMU, Praha; MgA. Zdenka Brungot Svíteková, herečka, choreografka a pedagožka, odbornice z praxe; PaedDr. Hana Tuháčková, Taneční studio Dobřichovice, odbornice z praxe.

Oponenti: Mgr. Lenka Jíšová, TO ZUŠ Plzeň; Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D., odbornice z praxe; MgA. Hana Strejčková, HAMU, Praha.

Stanovisko habilitační komise:

Prof. Jaroslav Provazník přečetl za předsedkyni habilitační komise prof. Janu Pilátovou stanovisko komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jiřího Lössla. Komise prostudovala životopis, doklady o vzdělání, přehled bohaté umělecké, lektorské a pedagogické činnosti, soupis publikační a editorské činnosti a další doklady. Komise se seznámila s habilitační prací a kladnými oponentskými posudky a konstatovala, že jde o práci velmi přínosnou. Na práci, která reflektuje více než dvacetiletou autorovu pedagogickou praxi, podloženou mnohaletým studiem a výzkumem psychosomatických disciplín, komise oceňuje precizní zpracování bohatého materiálu a hluboký vhled do aktuální problematiky z oblasti vědomého a uvědomělého pohybu při výuce vysokoškolských studentů. Komise své stanovisko uzavřela konstatováním, že všechny zákonem předepsané náležitosti pro zahájení habilitačního řízení byly splněny a lze pokračovat v řízení ke jmenování Mgr. Jiřího Lössla docentem před uměleckou radou DAMU.

Výsledek hlasování komise: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.

Vyjádření oponentů (členům UR DAMU byla zaslána předem):

Mgr. Lenka Jíšová:

Oponentka Lenka Jíšová ve svém posudku ocenila kvalitu výběru tématu a precizní zpracování. Autor na základě svých dlouholetých zkušeností dokázal uchopit vědomý pohyb, který je i somatickou disciplínou, v širších souvislostech, tvořivě i prakticky, pojmenoval jevy z hlediska pedagogiky, metodiky a didaktických postupů s vhodným a účinným využitím autentických reflexí studentů. Práce je přehledně členěna do kapitol a témat a zahrnuje i praktická cvičení. Každé téma obsahuje záměr, popis tématu se stručným shrnutím, pak příklady možných cest s podrobnými cvičeními a závěrečnou rekapitulaci celkové reflexe procesu. Z jednotlivých kapitol je vždy jasný pedagogický záměr. Oponentka uvedla, že jde o vůbec první studii v našem prostředí zabývající se takto důkladně a systematicky vědomým pohybem.

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.:

Práce podle oponentky Kateřiny Klementové popisuje teoretická a praktická východiska „výchovy vědomým pohybem“, která autor následně zpracovává v jednotlivých tematických celcích a jejích praktických cvičeních. Porozumění tělu pro pedagogickou a hereckou praxi doplňují reflexe studentů a jejich pedagoga. Ve svém posudku nicméně oponentka poukazuje na drobné formální nedostatky a terminologické nepřesnosti a také na to, že by textu prospěly ilustrace/schémata k jednotlivým cvičením, které doporučuje doplnit při případném vydání práce. Celkově hodnotí habilitační práci jako cenný studijní materiál pro studenty, pedagogy a další zájemce z relevantních oborů.

MgA. Hana Strejčková:

Podle oponentky Hany Strejčkové předkládá Jiří Lössl ve své práci hluboký vhled do problematiky z oblasti vědomého a uvědomělého pohybu při výuce studentů. Vnímá ji jako práci přesahovou, určenou rovněž pro praxi budoucích pedagogů a výkonných umělců i k osobnostními seberozvoji, kinestetické percepci, uvědomělé tělesnosti i autentické přítomnosti. Habilitantův mezioborový přístup propojuje mnohaletou praxi a teoretické znalosti z oblasti psychologie, fyzioterapie, biomechaniky a anatomie pohybu. Oponentka rovněž oceňuje, že autor dokáže poznatky systematizovat v uplatnitelná cvičení, pohybové hry a ty uplatňuje v rámci pedagogických postupů, jejichž úkolem je bezpečně vést k porozumění lidskému tělu skrze psychofyzickou zkušenost. Text pak také nabízí cvičení, techniky se při komplexním pohledu propojují v celistvou pedagogickou metodu, která tkví v umění motivovat studenta k samostatnému myšlení a citlivému sebeuvědomění v tvůrčím procesu jak na základě teorie, tak i praktické zkušenosti.

Habilitační přednáška: Vzájemné působení a spolupráce pedagoga a studenta ve vyučovacím procesu

Jiří Lössl ve své přednášce vyšel ze své habilitační práce, v níž zachycuje metodické a didaktické postupy pohybové výchovy pro pedagogy a lektory, jež jsou výsledkem vice než dvacetiletého vzdělávacího působení, podpořeného mnohaletým studiem i výzkumem v oblasti somatických disciplín. Témata ukotvená v habilitaci nabízejí cestu k přirozenému pohybovému projevu. Cílem je „vědomý pohyb“, tedy pohyb autentický, skutečně prožitý, naplněný, a tedy uvěřitelný a charakterotvorný bez svalového přepjetí a zbytečné „přesoustředěnosti“. Dále J. Lössl podrobněji přiblížil svoji metodu, jak při pohybové výuce pracuje se studenty formou „tvůrčího procesu“, a to za předpokladu vytvoření bezpečného prostředí a vzájemné důvěry. Student je vyzýván přijmout skutečnost, že na cestě hledání “vědomého pohybu“ nejde o splnění instrukcí, ale že jde o nacházení vlastního skutečného zájmu. Pohybová výchova by měla směřovat k hlubší znalosti vlastního těla a jeho propojení s myslí a emocemi, díky tomu je pak při tvorbě divadelní postavy nebo vytvoření pedagogických kompetencí studenta možná práce s pohybovým výrazem. Každý student přichází s jinými pohybovými zkušenostmi, proto habilitant považuje za vhodný prostředek vyučovacího procesu s vlastním tělem vzájemný dialog a následné reflektování aktivit. Reflexe se soustřeďuje zejména na tvůrčí proces, jak lze nabyté osobni zkušenosti, dovednosti a vědomosti vytěžit pro výstavbu charakteru divadelní postavy. Nejprve student z literární předlohy zvolí konkrétní postavu a charakterizuje ji. pak na základě svých dosavadních zkušenosti a dovednosti navrhne takový tvůrčí postup, který by napomohl zvolenými pohybovými principy podpořit otisk zvolené postavy do hercova těla a podpořil tak jeho jednáni v roli. Jiří Lössl se domnívá, že jde o jeden ze základních předpokladů práce – být ukotven ve vlastním těle, abychom o to snadněji mohli vstupovat do různých rolí.

Diskuse:

M. Klíma v práci habilitanta spatřuje návaznost na Jarmilu Kröschlovou a Ivana Vyskočila a shledal, že odvaha k hledání cest, na které navazuje poznání a reflexe, je klíčová. J. Pilátová také ocenila přednášku i habilitační práci a vnímá je jako příklad toho, že pedagogika je specifický druh umění. Dále J. Lösslovi položila otázku na osobnosti, které ho inspirovaly. Habilitant dal za příklad Hanu Strejčkovou, s níž se setkal v řadě projektů, která vystudovala divadlo a nyní se věnuje tanci, nebo holandskou tanečnici Carinu Holland, u níž byl na stáži. Karel Vostárek požádal o okomentování habilitantova vnímání práce v prostoru nebo s prostorem během pohybových cvičení. Jiří Lössl uvedl, že jde o velmi aktuální otázku a připomněl současnou situaci, kdy jsou studenti i pedagogové zavřeni doma při online výuce, což přináší nové otázky, jak pracovat s prostorem. Nyní se proto jako pedagog soustředí na prostor v těle a na prostor okolo těla. Ale skutečným prostorem-mostem ke komunikaci a imaginaci je skutečný prostor velkého tanečního sálu.

Tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze (prostřednictvím programu POLLY), na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 15

Nadpoloviční většina všech členů = 11 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Svobodová, Provazník

Hlasování:

Pro                      14

Proti                      0

Zdržel se                1

Závěr: Návrh na jmenování Mgr. Jiřího Lössla docentem v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování Mgr. Jiřího Lössla docentem rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

Bod 4. Návrh na doplnění komisí ke státním závěrečným zkouškám bakalářského a magisterského studia programu herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Prof. Provazník seznámil UR DAMU s návrhem na doplnění dvou externích pedagogů, a to Mgr. Oskara Bábka a Mgr. Evy Čechové, do komisí ke státním závěrečným zkouškám bakalářského a magisterského studia programu herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogů. Jinak složení komisí zůstává stejné.

Rozprava a aklamační hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 15

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Svobodová, Provazník

Hlasování:

Pro                      15

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh na doplnění komisí ke státním závěrečným zkouškám bakalářského a magisterského studia programu herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku byl UR DAMU schválen.

Bod 5. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ivany Vostárkové

Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ivany Vostárkové:

prof. PhDr. Jana Pilátová, DAMU, Praha (předsedkyně)

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., FF UK, Praha

Mgr. Zuzana Bártlová, Ph.D., DAMU, Praha

PhDr. Petr Váša, odborník z praxe

Mgr. Jana Machalíková, odbornice z praxe.

Prof. J. Provazník a Mgr. et MgA. D. Svobodová stručně představili Mgr. Ivanu Vostárkovou a uvedli, že je dlouholetou pedagožkou, která působí napříč katedrami DAMU (KVD, KP, KATaP, KTK, KALD), kde vyučuje zejména hlasovou výchovu.

Rozprava a aklamační hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 15

Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Svobodová, Provazník

Hlasování:

Pro                      15

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ivany Vostárkové byl UR DAMU schválen.

Bod 6. Různé

Závěrem zasedání členové umělecké rady DAMU poděkovali děkance Mgr. et MgA. Doubravce Svobodové za její dosavadní práci na pozici děkanky DAMU a předsedkyně UR DAMU a popřáli ji vše nejlepší do další pracovní etapy.

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

proděkan prof. Jaroslav Provazník v. r.

25. březen 2021

.