Zápis ze zasedání AS DAMU z 18.6. 2020

Termín: 18.06.2020, 16:30

Místo: https://meet.google.com/tmx-havf-pwz

Přítomní členové AS: Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel

Omluvení členové AS: Jiří Adámek, Samuel Toman

Hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Mgr. Lukáš Prokop

 

1.   Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 9.6.2020

Rozprava:        E. Rothermel navrhl projednat možnost zprovoznění terasy u KATaP.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje následující program zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Statut DAMU - změny
  4. Jednací řád oborových rad
  5. Výnos - pravidla pro studium v BcA. a MgA. programech
  6. Výnos - pravidla pro studium v Ph.D. programech
  7. Přijímací řízení na DAMU - podmínky pro rok 2021/2022
  8. Výroční zpráva DAMU
  9. Volby děkana/děkanky DAMU
  10. Terasa KATaP

Hlasování:        pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 9.6.2020

Rozprava:        Bez diskuze.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování:        pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.


K zasedání AS DAMU se připojil Daniel Hrbek.


3.   Statut DAMU - změny

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: navrhované znění statutu DAMU zaslané členům AS DAMU dne 8.6.2020

Rozprava:        V krátké diskuzi byl vznesen jediný návrh na úpravu č. 5 odst. 5 tak, aby byl jasně stanoven počátku mandátu členů AS DAMU.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje statut DAMU v předložené podobě s tím, že za text čl. 5 odst. 5 se doplňuje věta: “Funkční období členů AS DAMU je tříleté a začíná zvolením. Členství náhradníků zaniká s koncem funkčního období stávajícího AS DAMU.”

Hlasování:        pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

4.   Jednací řád oborových rad

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: navrhované znění Jednacího řádu oborových rad DAMU zaslané členům AS DAMU dne 5.6.2020

Rozprava:        Děkanka vysvětlila záměr předkládaného předpisu. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje Jednací řád oborových rad v předložené podobě.

Hlasování:        pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

5.   Výnos - pravidla pro studium v BcA. a MgA. programech

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: navrhované znění Výnosu děkanky o pravidlech pro studium v BcA. a MgA. programech zaslané členům AS DAMU dne 5.6.2020

Rozprava:        Děkanka vysvětlila záměr předkládaného výnosu. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje výnos v předložené podobě.

Hlasování:        pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:             Usnesení bylo přijato.

 

6.   Výnos - pravidla pro studium v Ph.D. programech

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: navrhované znění Výnosu děkanky o pravidlech pro studium v doktorských programech zaslané členům AS DAMU dne 5.6.2020

Rozprava:        Děkanka vysvětlila záměr předkládaného výnosu. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje výnos v předložené podobě.

Hlasování:        pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:             Usnesení bylo přijato.

 

7.   Přijímací řízení na DAMU - podmínky pro rok 2021/2022

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: J. Korčák (proděkan DAMU)

Podklady k jednání: Návrhy znění podmínek přijímacích řízení studijních programů DAMU pro akademický rok 2021/2022, které byly rozeslány členům AS DAMU dne 9.6.2020

Rozprava:        Předseda AS tlumočil důvody změn v podmínkách přijímacího řízení, které byly bez výjimky způsobeny mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s probíhající pandemií. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje podmínky přijímacích řízení v předložené podobě.

Hlasování:        pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:             Usnesení bylo přijato.


K zasedání AS DAMU se připojila Zuzana Černá.


8.   Výroční zpráva DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: Návrh znění Výroční zprávy DAMU, který byl rozeslán členům AS DAMU dne 9.5.2020

Rozprava:        Předseda AS tlumočil důvody změn v podmínkách přijímacího řízení, které byly bez výjimky způsobeny mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s probíhající pandemií. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje Výroční zprávu v předložené podobě a oceňuje úsilí vložené do proměny její struktury a obsahu, která výrazně prospěla k její vyšší přehlednosti a účelnosti.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:             Usnesení bylo přijato.

9.   Volby děkana/děkanky DAMU

Způsob projednání: nestanoveno

Navrhovatelé: M. Lázňovský

Podklady k jednání: příslušná ustanovení Zákona 111/1998 Sb., O vysokých školách, Statut DAMU, Volební a jednací řád AS DAMU

Rozprava:        Předseda AS přednesl návrh harmonogramu voleb děkana. Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:         AS DAMU dnešním dnem zahajuje výběr kandidáta na jmenování děkana Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: DAMU) pro funkční období 2021 - 2025.

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty je 15. 10. 2020. Návrhy na kandidáty se předkládají k rukám předsedy AS DAMU.

Na úterý 1. 12. 2020 od 15:00 hodin svolá předseda AS DAMU do Divadla DISK, Karlova 223/26, Praha 1 shromáždění Akademické obce DAMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členu Akademické obce.

Týž den, 1. 12. 2020, se bude AS DAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana DAMU.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:             Usnesení bylo přijato.


Zasedání AS DAMU opustil Vratislav Šrámek.

 


10.       Terasa KATaP

Způsob projednání: nestanoveno

Navrhovatelé: E. Rothermel

Podklady k jednání: nejsou

Rozprava:        Otázka terasy byla již projednávána. AS DAMU žádá paní děkanku, aby zprovoznění terasy zvážila a rozhodla.

Usnesení:         AS DAMU žádá paní děkanku, aby senát do 10 pracovních dní informovala o svém rozhodnutí ohledně zprovoznění terasy u KATaP.

Hlasování:   pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:          Usnesení bylo přijato.

2. říjen 2020

.