Zápis ze zasedání AS DAMU z 12. 5. 2020

Termín: 12.05.2020, 15:00

Místo: https://meet.google.com/tmx-havf-pwz

Termín pro podání podnětů k projednání:   29.4.2020

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Emil Rothermel

Omluvení členové AS: Fedir Kis, Samuel Toman

Hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Daniela Jobertová (vedoucí KTK a prorektorka AMU), prof. Mgr. Jaroslav Etlík (garant doktorského studia KTK)

Program zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Rozpočet DAMU a DISKu
  4. Disciplinární komise
  5. Dlouhodobý záměr DAMU 2020
  6. Změny podmínek přijímacích řízení na DAMU v roce 2020
  7. Podmínky přijímacího řízení BcA. programu KTK v roce 2020
  8. Věcné záměry MgA. a Ph.D. programů KTK

 

1.   Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 29.4.2020

Rozprava:        Bez diskuze.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 29.4.2020

Rozprava:        Bez diskuze.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

3.   Rozpočet DAMU a DISKu

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: návrh rozpočtu DAMU a ds DISK na rok 2020 zaslaný členům AS DAMU dne 19.3.2020

Rozprava:        K tomuto bodu již proběhla diskuze v rámci neformálního jednání senátu v dubnu t.r. Členové senátu ocenili míru podrobnosti dodaných podkladů a všichni, kdo se zapojili do diskuze vyjádřili souhlas s principy rozdělení předloženého rozpočtu i s jeho konkrétními částkami. Zazněla doporučení v budoucnu předkládat rozpočet včetně limitů předchozího roku, aby je bylo možné srovnávat. Zaznělo také doporučení vyznačit v rozpočtu celofakultních ONEI mandatorní výdaje.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje rozpočet DAMU a DISK pro rok 2020 v navržené podobě.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

4.   Disciplinární komise

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: Návrh složení komise zaslaný členům AS DAMU dne 30.3.2020

Navrhované složení Disciplinární komise:

Rozprava:        Vzhledem k projednání tohoto bodu během předchozího jednání v tomto případě žádná diskuze neproběhla.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje nové složení DIsciplinární komise.

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

5.   Dlouhodobý záměr DAMU 2020

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Svobodová (děkanka DAMU)

Podklady k jednání: Návrh znění Dlouhodobého záměru zaslaný členům AS DAMU dne 30.3.2020

Rozprava:        Vzhledem k projednání tohoto bodu během předchozího jednání v tomto případě žádná diskuze neproběhla.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje Dlouhodobý záměr DAMU pro rok 2020..

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

6.   Změny podmínek přijímacích řízení na DAMU v roce 2020

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: J. Korčák (proděkan DAMU)

Podklady k jednání: Návrh změn podmínek přijímacích řízení studijních programů DAMU, který byl rozeslán členům AS DAMU dne 5.5.2020

Rozprava:        Senát neshledal v podmínkách žádného přijímacího řízení nic, co by bylo v rozporu s příslušnými předpisy nebo zvyklostmi.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje změny předložených podmínek přijímacích řízení na DAMU pro rok 2020 v navržené podobě..

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

7.   Podmínky přijímacího řízení BcA. programu KTK v roce 2020

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: D. Jobertová (vedoucí KTK)

Podklady k jednání: Návrh změn podmínek přijímacích řízení BcA. programu KTK, který byl rozeslán členům AS DAMU dne 5.5.2020

Rozprava:        Senát neshledal v podmínkách přijímacího řízení BcA. programu KTK nic, co by bylo v rozporu s příslušnými předpisy nebo zvyklostmi.

Usnesení:         AS DAMU schvaluje změny předložených podmínek přijímacích řízení na KTK DAMU pro rok 2020 v navržené podobě..

Hlasování:        pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

8.   Věcné záměry MgA. a Ph.D. programů KTK

Způsob projednání: nestanoveno

Navrhovatelé: D. Jobertová (vedoucí KTK a garantka MgA, studijního programu), J. Etlík (garant doktorského studijního programu)

Podklady k jednání: Věcné záměry MgA. a Ph.D. programu KTK, které byly rozeslány členům AS DAMU dne 5.5.2020

Rozprava:        Garanti velmi podrobně představili záměry svých studijních programů, což členové senátu ocenili. Senátoři, kteří se zapojili do diskuze se vyjádřili k připraveným záměrům pozitivně, a to jak k jejich obsahové, tak formální stránce. Senát informaci přijal bez námitek.

Usnesení:         K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

 

Seznam příloh zápisu:

  1. Záznam o elektronickém hlasování k jednotlivým usnesením

Zapsal a ověřil: M. Lázňovský v.r.

 

19. červen 2020

.