Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020

 

 

Projednáno Uměleckou radou DAMU dne 6. 11. 2019

Projednáno a schváleno Akademickým senátem DAMU 13. 5. 2020.

 

PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

 

Pokračování implementace vnitřních hodnotících procesů v oblasti zajišťování kvality, tentokrát již implementace úprav procesů na základě zkušeností z pilotních evaluací studijních programů (KS, KP, KATaP). Proběhne evaluace dalších dvou kateder (KČD, KTK).

Důsledná kontrola realizace doporučení Závěrečných zpráv Komise pro vnitřní hodnocení DAMU a Rady pro vnitřní hodnocení AMU.

Zohledňování výsledků hodnocení EQ-Arts – realizace doporučení mezinárodního evaluačního týmu (Zpráva ke stavu zjišťování kvality).

Zvýšení podílu studentů na ročních evaluacích jednotlivých studijních programů (zástupci studentů jednotlivých kateder).

Sledování profesionálního uměleckého a tvůrčího uplatnění absolventů a podíl absolventů na evaluacích (ankety zadávané v horizontu 5 -10 let po absolutoriu).

 

PRIORITNÍ CÍL 2: VZDĚLÁVÁNÍ, DIVERZITA A DOSTUPNOST

 

Implementace schválených inovovaných akreditací jednotlivých studijních programů a zahájení výuky.

Příprava dalších akreditací – především magisterských studijních programů (včetně programů pro zahraniční studenty v anglickém jazyce), doufejme, že už pro Institucionální akreditaci na AMU.

Průběžné seznamování garantů SP s povinnostmi vyplývajícími z Akreditačního řádu AMU.

Spolupráce garantů jednotlivých studijních programů.

Zhodnocení a případná úprava prvního cyklu nové formy přednášek a seminářů Dějin a teorie divadla.

Příprava otevření nového mezinárodního programu Puppetry.

Pokračování v optimalizaci logistiky výuky tak, aby byla dána studentům možnost studia volitelných předmětů (i ostatních kateder).

Nadále budeme pokračovat v precizaci anglické mutace webu DAMU pro studenty v akreditovaných anglických programech i pro studenty ERASMUS+ .

Podpora samostatné tvůrčí činnosti studentů prostřednictvím systému vnitřních sou­těží a podporou účasti na přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí.

Zkvalitnění nabídky předmětů a kurzů vyučovaných v angličtině, především jejich prostupnosti v rámci celé fakulty.

Příprava habilitačních řízení mladých zkušených pedagogů.

Rozšiřování nabídky studijních materiálů v elektronické podobě na interním úložišti filr.

Divadelním studio DISK - prohlubování spolupráce se všemi katedrami DAMU. Kromě uvádění absolventských představení, pořádání DISK_USE vedených studenty KTK, festivaly KVD a KATaP. Další rozvíjení lektorského programu a vytvoření jeho pevné formy v rámci výuky na KVD. Spolupráce s ostatními fakultami AMU, která spočívá především v poskytnutí hracího prostoru studentům HAMU a realizaci projekcí filmů, které vytvořili studenti FAMU. 

Příprava spolupráce s ČVUT a Národním divadlem v oblasti studia jevištní technologie.

Průběžná analýza vývoje a příčin studijní neúspěšnosti.

 

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE

 

V zahraniční spolupráci budeme upřednostňovat školy stejného zaměření a stejné kvality. S těmito budeme rozvíjet spolupráci, která bude mít dlouhodobě udržitelný charakter.

Rozšíření přímé spolupráce na společné výuce (a vzniku představení) s vybranými zahraničními školami.

Efektivnější spolupráci mezi katedrami (i mezi fakultami AMU) v rámci studia zahraničních posluchačů DAMU v programu ERASMUS+.

Posílení marketingu anglických studijních programů DAMU u relevantních cílových skupin především inzercí na sociálních sítích apod.

Precizace webových stránek divadla DISK, zejména anglické mutace, která napomůže zefektivnění komunikace s diváky i zahraničními studenty AMU.

Příprava letní školy oboru Drama education pro zahraniční zájemce.

 

PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE

Hledání prostor pro výuku a prezentaci výstupů studentů.

Rozšíření profesních stáží studentů, pedagogů i nepedagogických zaměstnanců DAMU.

Posílení účasti na festivalech.

 

PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

 

Mezinárodní konference v ČR i zahraniční – podpora zvýšené účasti doktorandů.

Větší spolupráce pedagogů a doktorandů jednotlivých oborových rad.

 

PRIORITNÍ CÍL 6: ELEKTRONIZACE

Precizace rezervačního a výpůjčního systému techniky – PLATO.

Příprava koncepce rezervačního systému učebních prostor v rámci celé fakulty.

Dále budeme pečlivě sledovat vývoj a podporovat vyplňování statistiky: RIV a RUV; počty studentských a pedagogických mobilit.

Posílení databáze informací vztahující se k zaměstnanosti absolventů.

Podpora zabezpečení ukládání, ochrany a zpřístupňování záznamů závěrečných tvůrčích výkonů a případné rozšíření na další studentské tvůrčí výstupy (KOS).

Implementace a rozvoj nového knihovního informačního systému Tritius.

 

PRIORITNÍ CÍL 7: FINANCOVÁNÍ

 

DAMU bude nadále aktivně ve spolupráci s AMU usilovat o rozšíření prostor, řešení souvisí mimo jiné s akreditací dalších anglických studijních programů (Puppetry).

Posílení a udržení institucionálního, provozního, vzdělávacího stavu DAMU využitím všech dalších možností (fondy, nadace, případně i operační programy).

V případě navýšení příspěvku z MŠMT bude navýšení prioritně použito k posílení mezd akademických i neakademických pracovníků včetně důrazu na optimální rozdělení v rámci fakulty.  

Zahájení činnosti nadačního fondu DAMU.

20. prosinec 2019