Vyhláška proděkana k uzavření zimního semestru a postupu do letního semestru akademického roku 2018/2019

Konec zkouškového období zimního semestru ak.roku 2018/19  je stanoven harmonogramem  na  8.2.2019. Do tohoto termínu musí být vvpsány všechny řádné termíny zkoušek. Pedagog je povinen vypsat úměrně k počtu studentů dostatečný počet zápočtových a zkouškových termínů ve zkouškovém období ZS.

Období od  4.2. do 15.2.2019 je určeno pouze pro  vypsání a konec opravných a náhradních termínů zkoušek za zimní semestr. Dva pracovní dny po tomto termínu bude KOS uzavřen. Pedagog je povinen zapsat splnění každého předmětu do KOSU do dvou pracovních dnů po udělení klasifikace.

Student prostřednictvím informačního systému KOS musí průběžně sledovat plnění svých studijních povinností. Pokud má veškeré zápočty a zkoušky předepsané učebním plánem (týká se i předepsaných volitelných předmětů nad rámec UP) splněny a klasifikovány, bude mu studijním oddělením v systému KOS semestr automaticky uzavřen a postoupí do letního semestru akademického roku 2018/2019.

Hlavní a povinné předměty bez možnosti opakovaného zápisu nelze překládat do následujícího semestru ani do následujícího akademického roku.

Při uzavírání učebního plánu zimního semestru lze na základě písemné žádosti studenta prodloužit termín pro splnění předmětů o dvacet pracovních dnů po uzavření ZS, tj.  do 15. 3. 2019. Písemnou žádost studentovi doporučí vedoucí katedry a schválí studijní proděkan. Žádost musí být podána nejpozději do 15. 2. 2019 a je zpoplatněna ve výši stanovené Výnosem rektora AMU (2 000,- Kč za podmíněný zápis).

Klasifikace získané v době od 20.2. do 15.3.2019  bude zapisovat studijní oddělení na základě písemného podkladu od dotyčného pedagoga.

O případné zrušení předmětu, dodatečný zápis předmětu, uznání zkoušky, rozložení ročníku, individuální studijní plán atd. na letní semestr 2018/2019 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu nejpozději do 15. 2. 2019. Výjimečné případy budou řešeny individuálně.

Studentům, kteří nesplní své studijní povinnosti ani ve lhůtě odloženého zápisu do letního semestru (tj. nejpozději do 15. 3. 2019) bude studium  z tohoto důvodu ukončeno.

Termín zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS ak.roku 2018/2019 do systému KOS je od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019 bude zahájena 11.2.2019.

V Praze dne  19.12.2018

doc. MgA. Jakub Korčák, v.r.
proděkan pro studijní záležitosti
a uměleckou činnost

20. prosinec 2018