Pokyny ke státním magisterským zkouškám v akademickém roce 2018/19

Na základě zadaného diplomního úkolu Vám sděluji tyto bližší pokyny ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2018/19:

Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§§ 46, 53 a 55) a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Pro akademický rok 2018/19 jsou vypsány tyto termíny konání státních magisterských zkoušek na DAMU :

obory katedry Činoherního divadla

10. 1. / 12.–13. 6. / 18.–19. 9. 2019

obory katedry Alternat. a loutk. divadla

25. 1. / 19.–20. 6. / 19.–20. 9. 2019

obory katedry Scénografie

10. 1. / 17. 6. / 9. 9. 2019

Produkce

6. 2. / 20. 6. / 10.–11. 9. 2019

Herectví – autor. tvorba a pedagogika

4. 1. / 3. 6. / 30. 9. 2019

Dramatická výchova

 28.–29. 5. / 3.–4. 9. 2019

Teorie a kritika

16. 1. / 17. 6. / 9. 9. 2019

Katedry vypisují do KOSu termíny svých státních závěrečných zkoušek a závazné termíny, které se k nim vztahují, zejména odevzdání diplomové práce. K vypsaným termínům se studenti přihlašují přes systém KOS, kde také sledují stav plnění učebního plánu. Ke státním závěrečným zkouškám se mohou přihlásit i zájemci, kteří v současné době čerpají dvouletou lhůtu pro vykonání státní magisterské zkoušky.

Diplomové práce je třeba odevzdat ve dvou vázaných vyhotoveních a v jednom provedení na elektronickém nosiči. Pro zveřejnění diplomové práce v knihovně a na internetu uzavírá student při odevzdání práce přílohu licenční smlouvy, jejíž znění a identifikační formulář VŠKP („vysokoškolské kvalifikační práce“) jsou ke stažení na stránce Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP).

Přesný harmonogram státních závěrečných zkoušek podle data, hodiny a místa konání bude včas oznámen sekretářkami a tajemnicemi/tajemníky kateder po odevzdání diplomových prací. Na sekretariátu příslušné katedry dostane absolvující student též přesné informace o obsahu státní magisterské zkoušky.

Před konáním zkoušky musí každý student posledního ročníku řádně ukončit studium a nechat si na studijním oddělení zkontrolovat plnění v KOSu, nejdéle však do 25. 9. 2019 – a to i v případě, že student v roce 2018 magisterskou zkoušku konat nebude a využije čekací lhůtu.

Bez řádného splnění studijních povinností předepsaných daným studijním programem příslušného oboru studia, tedy uzavření studia, nelze studentovi umožnit konání státní závěrečné zkoušky.

Student uhradí veškeré poplatky za delší studium, byly-li mu předepsány. Student dále odevzdá studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list.

Státní magisterskou zkoušku (i její opakování) lze konat nejpozději do dvou let od ukončení posledního ročníku studia, nejdéle však do podzimního termínu konání státních závěrečných zkoušek v příslušném roce.

Důležité upozornění: Poplatky za studium jsou vyměřovány systémem KOS v souladu s § 58, odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle metodického pokynu prorektorky č. 1/2015 o poplatcích spojených se studiem přesně podle počtu odstudovaných dnů z podkladů Sdružených informací matrik studentů (SIMS). 

S přáním mnoha studijních úspěchů

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová,
děkanka DAMU

V Praze dne 4. prosince 2019

Za správnost:
Mgr. Kateřina Maxová
Referent SO DAMU

 

5. prosinec 2018