Vyhláška proděkana k uzavření ročníků v akademickém roce 2017/2018 a zápisům do vyšších ročníků studia

Zápisy proběhnou ve dnech 5. - 26. září 2018 (9.00-12.00 a 14.00-15.00 hodin) na studijním oddělení.

Absolventi  bakalářského studia na DAMU pokračující v navazujícím magisterském studiu se zapíší 27.9.2018, případně v průběhu září po dohodě se studijním oddělením.

Konec zkouškového období letního semestru akademického roku 2017/2018 je stanoven harmonogramem na 29.6.2018. Do tohoto termínu musí být vypsány všechny řádné termíny zkoušek. Pedagog je povinen vypsat úměrně k počtu studentů dostatečný počet zápočtových a zkouškových termínů ve zkouškovém období LS.

Období od  3.9. do 14.9. 2018 je určeno pouze pro  vypsání a konec opravných a náhradních termínů zkoušek za letní semestr. Po tomto termínu bude KOS uzavřen. Pedagog je povinen zapsat splnění každého předmětu do KOSU do dvou pracovních dnů po udělení klasifikace. Klasifikace udělené v době od 26.9.2018 do 26.10.2018 bude zapisovat studijní oddělení na základě písemného podkladu od dotyčného pedagoga.

Student prostřednictvím informačního systému KOS musí průběžně sledovat plnění svých studijních povinností. Pokud má veškeré zápočty a zkoušky předepsané učebním plánem (týká se i volitelných předmětů nad rámec UP) splněny a klasifikovány v systému KOS, dostaví se na studijní oddělení k podepsání zápisového listu (netýká se studentů posledních ročníků, kteří budou čerpat lhůtu pro přípravu na státní zkoušku).

O případné zrušení předmětu, dodatečný zápis předmětu, rozložení ročníku, přerušení studia, atd. za akademický rok  2017/2018 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu, aby o žádosti mohlo být rozhodnuto před vlastním zápisem. Některé žádosti podléhají poplatku dle platného výnosu rektora AMU č.1/2015. O uznání předmětů je třeba požádat na začátku probíhajícího semestru. Výjimečné případy budou řešeny individuálně.
Hlavní a povinné předměty nelze překládat do následujícího semestru ani do následujícího akademického roku.

Studenti přihlášení k SZZ (i postupovým) v červnu a září 2018 musí mít ročník uzavřen nejpozději den před konáním příslušné státní zkoušky tj. splněn studijní plán příslušného studia, požadovaný počet kreditů (bakalářské tříleté studium 180, magisterské čtyřleté studium 240, navazující magisterské dvouleté studium 120, tříleté 180), cizí jazyk. Veškeré klasifikace musí být zapsány v systému KOS.

Ostatní studenti posledních ročníků bakalářského i magisterského studia musí ročník řádně uzavřít do 26.9.2018. Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem (tj. od uzavření posledního ročníku studia – SZŘ AMU). Osobní přítomnost k uzavření ročníku není nutná. Před státní zkouškou se odevzdává studijnímu oddělení výstupní list.
V případě, že všechny předepsané předměty nebudou splněny a v elektronickém systému klasifikovány, nemůže student přistoupit ke státní zkoušce ani být zapsán do vyššího ročníku. Hlavní a povinné předměty nelze překládat do následujícího akademického roku. Konec všech opravných a náhradních zkoušek je 14.9.2018.

Při uzavírání učebního plánu letního semestru lze požádat o odložený resp. podmíněný zápis o dvacet pracovních dnů po uzavření KOSU, tj. do 26. 10. 2018. Písemnou žádost o prodloužení termínu pro splnění maximálně dvou hlavních nebo povinných předmětů studentovi doporučí vedoucí katedry a schválí studijní proděkan. Žádost musí být podána nejpozději do 26. 9. 2018 a je zpoplatněna ve výši stanovené Výnosem rektora AMU (2 000,- Kč za podmíněný zápis). Termín zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS akademického roku 2018/2019 do systému KOS je od 24.9. do 26.10.2018.

Výuka v zimním semestru 2018/2019  bude zahájena 1.10.2018. Imatrikulace nově přijatých studentů a úvodní setkání nově přijatých studentů s vedením fakulty proběhne 1.10.2018. Promoce pokračujících bakalářů na DAMU 21.11.2018. Promoce magistrů, doktorandů i bakalářů (pouze nepokračujících ve studiu na DAMU) se uskuteční 26.11.2018.

V Praze dne 13.6.2018

doc. Jakub Korčák, v.r.
proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost

20. červen 2018