Pokyny ke státním bakalářským a magisterským zkouškám v Akademickém roce  2021/2022

Na základě zadaného diplomního úkolu Vám sděluji tyto bližší pokyny ke státním závěrečným zkouškám (dále jen SZZ) v akademickém roce 2021/2022:   

 SZZ se uskuteční v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 46, 53 a 55), Studijním a zkušebním řádem AMU, Výnosem děkana 3/2021 a Harmonogram akademického roku 2021/22 DAMU, jehož aktuální znění je vždy vyvěšené na webu DAMU pod záložkou Studium.   

Harmonogram akademického roku 2 | DAMU    

Pro akademický rok 2021/2022 jsou vypsány tyto termíny konání státních bakalářských zkoušek na DAMU:  

  

Katedra činoherního divadla  

23.–28. 6. 2022; 12.–16. 9. 2022  

Katedra alternativního a loutkového divadla  

21. 1. 2022; 13.–14. 6. 2022; 12.–13. 9. 2022  

Katedra produkce  

10.–11. 2. 2022; 10. 6. 2022; 8.–9. 9. 2022  

Katedra scénografie  

13. 1. 2022; 16. 6. 2022; 8. 9. 2022  

Katedra výchovné dramatiky  

11.–19. 1. 2022; 28.–29. 6. 2022; 6.–14. 9. 2022  

Katedra teorie a kritika  

24. 1. 2022, 20. 6. 2022, 12. 9. 2022  

Katedra autorského herectví a pedagogiky  

17. 1. 2022; 6. 6. 2022; 19. 9. 2022  

    

Pro akademický rok 2021/2022 jsou vypsány tyto termíny konání státních magisterských zkoušek na DAMU:    

Katedra činoherního divadla  

6.–7. 1.; 14.–15. 6.; 20.–21. 9. 2022  

Katedra alternativního a loutkového divadla  

21. 1. 2022; 15.–16. 6. 2022; 14.–15. 9. 2022  

Katedra produkce  

10.–11. 2. 2022; 17. 6. 2022; 8.–9. 9. 2022  

Katedra scénografie  

13. 1. 2022; 16. 6. 2022; 8. 9. 2022  

Katedra výchovné dramatiky  

11.–19. 1. 2022; 31. 5. – 8. 6. 2022; 6.–14. 9. 2022  

Katedra teorie a kritiky  

24. 1. 2022, 20. 6. 2022, 12. 9. 2022  

Katedra autorského herectví a pedagogiky  

17. 1. 2022; 13. 6. 2022; 19. 9. 2022  

  

SZZ sestává zpísemné diplomové práce a její obhajoby a dále ze součásti stanovených akreditaci studijního oboru/programu. Přesné informace hledejte na webu katedry, nebo u tajemníka katedry.  

Katedry vypisují do KOSu termíny svých SZZ a závazné termíny, které se k nim vztahují, zejména pro odevzdání diplomové práce a pro splnění studijních povinností daných studijním plánem.  

  

  Podmínkou k vykonání ústní SZZ je řádné odevzdání vysokoškolské kvalifikační práce.  

  

Studijní oddělení doporučuje studentům/kám přihlášeným k SZZ nechatsina studijním oddělení zkontrolovat řádné splnění studijního plánu v KOSu, před termínem pro splnění studijních povinností uvedených v KOSu. Bez řádného splnění studijních povinností a získání minimálního povinného počtu kreditů předepsaných daným studijním plánem příslušného studijního oboru/programu, nelze studentovi umožnit vykonání SZZ.     

Katedra před termínem SZZ oznámí studentům přihlášeným k SZZ přesný čas a místo konání zkoušky.  

Student musí úspěšně vykonat SZZ do 2 let od uzavření studijního plánu, nejdéle však do uplynutí maximální doby studia. Opakování státní zkoušky je možné pouze jednou, nejpozději však do jednoho roku od neúspěšného pokusu.     

Důležité upozornění: 

Poplatky za studium jsou vyměřovány systémem KOS vsouladu s § 58, odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vplatném znění a podle metodického pokynu prorektorky č. 1/2015 o poplatcích spojených se studiem přesně podle počtu odstudovaných dnů zpodkladů Sdružených informací matrik studentů (SIMS).   

  

S přáním mnoha studijních úspěchů                                      

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek v.r., děkan DAMU                            

  

V Praze dne 16. prosince 2021  

Za správnost: Mgr. Kateřina Maxová, Referent SO DAMU  

18. prosinec 2021

.