Vyhlášení voleb do AS AMU na Divadelní fakultě AMU

V souladu se zněním zákona č. 111/1998 sb., ve smyslu § 8, dále v souladu s platným zněním, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 byly vyhlášeny volby do Akademického senátu AMU, které konkrétně na DAMU proběhnou ve dnech 13. a 14. února 2018, 13. února od 14 hod. do 18 hod. a 14. února od 12 hod. do 16 hod., a to ve foyer divadla DISK.

Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU byl stanoven předsedou volební komise pro DAMU doc. Karel Vostárek. 

Do AS AMU se volí zástupci DAMU na tři místa členů AS AMU z řad akademických pracovníků / pracovnic a na dvě místa členů AS AMU z řad studentů / studentek. Kandidovat může každý člen akademické obce DAMU, rovněž každý člen má právo volit.

Návrhy kandidátů do AS AMU se budou v listinné podobě shromažďovat na sekretariátu děkanky DAMU. Uzávěrka pro přijímání nominací kandidátů do AS AMU byla stanovena na 1. 2. 2018 v 10 hod.

Dne 2. 2. 2018 odpoledne bude na webu DAMU v aktualitách a na úřední desce DAMU zveřejněna kandidátka nominovaných.

Dne 12. 2. 2018 od 14:30 proběhne shromáždění akademické obce DAMU v Hallerově sále, na kterém se představí nominovaní kandidáti do AS AMU.

doc. Karel Vostárek
předseda volební komise

Volby do AS AMU na FAMU
Volby do AS AMU na HAMU

Vyhlášení voleb do AS AMU

25. leden 2018

Dokumenty:

Písemný návrh kandidáta do AS AMU