Vyhlášení voleb do Akademického senátu DAMU ve dnech 11. a 12. dubna 2018

Ve smyslu § 26 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 5 Statutu DAMU ze dne 2. května 2017 a podle Volebního řádu Akademického senátu DAMU ze dne 9. října 2017 

vyhlašuji ve dnech 11. a 12. dubna 2018 volby do Akademického senátu DAMU.

Podle čl. 2., odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu DAMU jmenuji předsedou volební komise proděkana DAMU doc. Jakuba Korčáka. 

Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s čl. 2., odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu DAMU po projednání jejího složení v Akademickém senátu DAMU.

V souladu s čl. 2, odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu DAMU kandidáty na členy AS DAMU může navrhnout kterýkoli člen akademické obce DAMU. Návrh musí dle čl. 2, odst. 6 Volebního řádu Akademického senátu DAMU obsahovat jak podpis navrhovatele, tak písemný souhlas navrhovaného. 

Volební řád Akademického senátu DAMU je k dispozici na www.damu.cz .

Návrhy kandidátů do pedagogické komory Akademického senátu DAMU a do studentské komory Akademického senátu DAMU se předkládají písemně volební komisi nejpozději do 27. 3. 2018, do 10 hodin, a to na sekretariát děkanky DAMU (k rukám Mgr. Lindě Lidmilové).

Volby do Akademického senátu DAMU proběhnou ve dnech 11. a 12. dubna 2018, 11. dubna 2018 od 14 hod. do 18 hod. a 12. dubna 2018 od 11:30 hod. do 15:30 hod., a to ve foyer divadla DISK.

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

15. leden 2018

Dokumenty:

Volební řád Akademického senátu DAMU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu DAMU ve dnech 11. a 12. dubna 2018

Písemný návrh kandidáta do AS DAMU

Jmenování volební komise pro volby do Akademického senátu DAMU

Vyhlášení děkanského volna za účelem svolání akademické obce DAMU

Svolání akademické obce k volbám do AS DAMU