VÝNOS DĚKANA DAMU Č. 2/2024 - PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU STUDUJÍCÍM A UCHAZEČŮM O STUDIUM NA DAMU

Výnos děkana Divadelní fakulty AMU (dále jen DAMU) upravuje postup podávání žádostí o ubytování a pravidla přidělování míst k ubytování na koleji AMU – Hradební (dále jen kolej) studujícím a přijatým uchazečům o studium na DAMU (dále jen žadatel).

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

DAMU má k dispozici 33 ubytovacích míst na koleji a vyhrazuje si právo určit přidělení ubytovacího místa žadatelům, kteří o to požádali předepsaným způsobem. Žadatelé podáním žádosti o ubytování nezískávají právní nárok na ubytování.


Čl. 2 
Podmínky pro přidělení ubytování na koleji

1.    Ubytování může být přiděleno pouze žadateli, který řádně a včas podal žádost o ubytování.
2.    Ubytování bude přednostně přidělováno žadatelům, kteří splní tyto podmínky:
a.    jsou nebo budou zapsaní ke studiu v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech v následujícím akademickém roce
b.    studují nebo budou studovat v prezenční formě studia v následujícím akademickém roce
c.    budou v akademickém roce, který je předmětem žádosti, studovat ve standardní době studia.
d.    odeslali elektronickou žádost o zápis do dalšího akademického roku v informačním systému KOS (netýká se uchazečů)
3.    Pouze v případě, že po vyřízení žádostí všech žadatelů, splňujících všechny podmínky dle předchozího odstavce, může být ubytování přiděleno také žadatelům studujícím v doktorských studijních programech, v kombinované formě studia, nebo těm, kteří překročili standardní dobu studia (mj. čekatelé).
4.    Poměr přidělovaných míst ubytování na koleji žadatelům s českým státním občanstvím a s cizím státním občanstvím, je stanovený dle poměru počtu českých a zahraničních studujících, zapsaných ke studiu v aktuálním akademickém roce v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě studia, platnému k 15. 5. 
5.    Do základu pro výpočet tohoto poměru se nezapočítávají studující s přerušeným studiem a čekatelé. Pro účely přehlednosti procesu posuzování žádostí o přidělení ubytování a obsazování uvolněných míst náhradníky, budou všichni žadatelé o ubytování rozděleni do 4 skupin:
a.    splňující podmínky dle odst. 2 s českým občanstvím,
b.    splňující podmínky dle odst. 2 s jiným občanstvím,
c.    nesplňující podmínky dle odst. 2 s českým občanstvím,
d.    nesplňující podmínky dle odst. 2 s jiným občanstvím.


Čl. 3
Kritéria hodnocení žádostí o ubytování

1.    Žádosti o ubytování budou hodnoceny pode počtu bodů, získaných v těchto kritériích:
a.    Pobírání sociálního stipendia v aktuálním ak. roce…………….……………..12 bodů
b.    Vzdálenost trvalého bydliště 100 km a více od Prahy……….………………….1 bod
c.    Vzdálenost trvalého bydliště 200 km a více od Prahy…………………………..2 body
d.    Vzdálenost trvalého bydliště 300 km a více od Prahy…………………………..3 body
e.    Vzdálenost trvalého bydliště 400 km a více od Prahy………..………………..4 body
f.    Nástup do 1. ročníku 1. studia na AMU v následujícím ak. roce……………….8 bodů
g.    Vynikající prospěch (A, B – nemusí být první pokus, Z za poslední uzavřený semestr)……………………………….8 bodů
h.    Práce ve prospěch fakulty (doporučení katedry)………………………………2 body


Čl. 4
Postup při přidělování ubytování na koleji

1.    Řádně a včas podané žádosti o ubytování budou studijním oddělením zkontrolovány a zařazeny do skupin podle podmínek stanovených v článku 2.
2.    Studijní oddělení provede bodování žádostí dle kritérií uvedených v článku 3 a stanoví jejich pořadí v jednotlivých skupinách.
3.    O přidělení ubytování na koleji rozhodne kolejní komise, složena z proděkana pro studium a tajemníka fakulty.
4.    V případě rovností bodů rozhodne délka průměrného dojezdového času veřejnou hromadní dopravou z místa trvalého bydliště do Prahy.
5.    Po rozhodnutí o přidělení koleje jsou žadatelé informováni o přidělení či nepřidělení ubytování na koleji a studijní oddělení předává informace vedoucímu koleje.
6.    Žadatelé, kterým nebude přiděleno místo na koleji, zůstávají v pořadníku žadatelů o kolej jako náhradníci.
7.    Podmínkou pro přidělení ubytování uchazečům o studium je vydání právoplatného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nebude-li tato podmínka splněna do termínu vyhodnocení, bude takový žadatel zařazen na seznam náhradníků.
8.    V případě, že žadatel, kterému bylo ubytování na koleji přiděleno, ubytovací místo odmítne, nenastoupí na kolej nebo se nezapíše do studia v řádně vypsaném termínu fakultou, bude jeho místo nabídnuto náhradnímu žadateli ze stejné skupiny (dle čl. 2).
9.    Termíny a podmínky pro nastěhování studujících na kolej pro daný akademický rok, jsou k dispozici na webových stránkách AMU. Na stránkách je také k nahlédnutí smlouva o ubytování (https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/ubytovaci-a-vycvikova-zarizeni/kolej-amu/)


Čl. 5 
Podávání žádostí o ubytování

1.    Žádosti o ubytování mohou žadatelé podávat na studijním oddělení od 15. 5., a to osobně v úředních hodinách nebo lze naskenovanou a podepsanou žádost o ubytování zaslat ze školní emailové adresy (uchazeči ze soukromé adresy) na adresu příslušného referenta studijního oddělení. Žádost bude zaevidována studijním oddělením DAMU do pořadníku žadatelů. Studijní oddělení potvrdí žadateli emailem zařazení do pořadníku.
2.    Žádost musí být podána na předepsaném formuláři žádosti o ubytování, který je dostupný na studijním odd. DAMU, nebo na webové stránce fakulty.
3.    Žádost o ubytování si mohou podat i ti uchazeči o studium, kteří jsou navrženi k přijetí ke studiu (obdrželi osvědčení o úspěšném vykonání přijímací zkoušky) a také ti, kteří přijímací zkoušky teprve budou vykonávat.
4.    Žádost podaná po termínu uzávěrky řádného příjmu žádostí bude zařazena do pořadníku náhradních zájemců o ubytování na koleji.
5.    K žádosti je potřeba přiložit doklady, dokazující plnění jednotlivých kritérií uvedených v čl. 3 odst. 1, zejména (ad a) doklad o přiznání státního sociálního stipendia – dokument o nároku na sociální stipendium z Úřadu práce a (ad h) práce ve prospěch fakulty.
6.    Uzavření řádného příjmu žádostí o ubytování: v termínu 21. 6. Žádosti přijaté po tomto termínu budou zařazeny na seznam náhradníků a jsou přijímány průběžně.
7.    Oznámení o přidělení ubytování: v termínu 25. 6. – 27. 6.
8.    Potvrzení o přidělení ubytování na koleji bude studijním oddělením DAMU zasláno na školní emailovou adresu studujícího, resp. na soukromou e-mailovou adresu uchazeče.
9.    Výše uvedené kontakty, dokumenty a termíny budou zveřejněné na webových stránkách DAMU, https://www.damu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/, dále na nástěnkách studijního odd. DAMU a na katedrách DAMU.


Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento výnos nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 5. 2024.
Tímto výnosem se ruší Vyhláška děkanky DAMU 3/2019.

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, v.r.
děkan DAMU

1. května 2024