VÝNOS DĚKANA Č. 1/2021 O STANOVENÍ POPLATKŮ ZA STUDIUM V CIZÍM JAZYCE NA DAMU

č. j. AMU/200/21/00010

PID AMU/21/426031

Článek 1

Základní ustanovení

  1. Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen “DAMU”) podle čl. 20 odst. 5 Statutu Akademie múzických umění v Praze (dále jen “AMU”) a podle čl. 4 odst. 1 Výnosu rektorky č. 4/2021 vydává tento výnos v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů AMU a fakulty, který upravuje výši poplatků za studium v akreditovaných studijních programech realizovaných na DAMU v cizím jazyce pro studenty zapsané do studia v akademickém roce 2021/2022. 

Článek 2

Poplatky za studium v cizím jazyce na DAMU

(1) Poplatek za studium v tříletém bakalářském studijním programu Authorial Acting (B0215A310012) a v tříletém bakalářském studijním oboru Authorial Acting (8203R045) se stanovuje ve výši 8.500,- EUR (osm tisíc pět set euro) za akademický rok.

(2) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Authorial Acting (N0215A310501) a v navazujícím magisterském studijním oboru Authorial Acting (8203T045) se stanovuje ve výši 8.500,- EUR (osm tisíc pět set euro) za akademický rok.

(3) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Stage Design (8203T058) se stanovuje ve výši 7.500,- EUR (sedm tisíc pět set euro) za akademický rok.

(4) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Directing of Dramatic Theatre (8203T055) se stanovuje ve výši 9.000,- EUR (devět tisíc euro) za akademický rok.

(5) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Directing of Devised and Object Theatre (8203T068) se stanovuje ve výši 8.470,- EUR (osm tisíc čtyři sta sedmdesát euro) za akademický rok.

(6) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Stage Design in Alternative and Puppet Theatre (8203T062) se stanovuje ve výši 8.470,- EUR (osm tisíc čtyři sta sedmdesát euro) za akademický rok.

(7) Poplatek za studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Arts Management (8203T051) se stanovuje ve výši 6.000,- EUR (šest tisíc euro) za akademický rok.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

  1. Další náležitosti jsou upraveny aktuální výnosem rektora k poplatkům pro daný akademický rok.
  2. Tento výnos nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 10. 2021.

V Praze dne 16. 7. 2021

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

děkan DAMU

27. července 2021