Pokyny ke státním bakalářským a magisterským zkouškám v akademickém roce 2019/2020

Na základě zadaného diplomního úkolu Vám sděluji tyto bližší pokyny ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/2020:

Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§§ 46, 53 a 55) a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Pro akademický rok 2019/20 jsou vypsány tyto termíny konání státních bakalářských zkoušek na DAMU:

obory katedry Činoherního divadla

25. –6. 6. / 10.–11. 9. 2020

obory katedry Alternat. a loutk. divadla

24. 1. / 15.–16. 6. / 14.–15. 9. 2020

obory katedry Scénografie

13. 1. /18. 6. / 7. 9. 2020

Produkce

5.–6. 2. / 11.6. / 8.–9. 9. 2020

Herectví – autor. Tvorba a pedagogika

10. 1. / 8. 6. / 30. 9. 2020

Dramatická výchova

 7.–15. 1. / 23.–24. 6. / 1. –9. 9. 2020

Teorie a kritika

20. 1. / 22. 6. / 14. 9. 2020

 

Pro akademický rok 2019/20 jsou vypsány tyto termíny konání státních magisterských zkoušek na DAMU:

obory katedry Činoherního divadla

9. 1. / 16.–17. 6. / 17.–18. 9. 2020

obory katedry Alternat. a loutk. divadla

24. 1. / 17.–18. 6. / 16.–17. 9. 2020

obory katedry Scénografie

13. 1. / 18. 6. / 7. 9. 2020

Produkce

5.–6. 2. / 18. 6. / 8.–9. 9. 2020

Herectví – autor. Tvorba a pedagogika

10. 1. / 8. 6. / 30. 9. 2020

Dramatická výchova

 7.–15. 1. / 26. 5. – 6. 6. / 1.–9. 9. 2020

Teorie a kritika

20. 1. / 22. 6. / 14. 9. 2020

Katedry vypisují do KOSu termíny svých státních závěrečných zkoušek a závazné termíny, které se k nim vztahují, zejména odevzdání diplomové práce. K vypsaným termínům se studenti přihlašují přes systém KOS, kde také sledují stav plnění učebního plánu. Ke státním závěrečným zkouškám se mohou přihlásit i zájemci, kteří v současné době čerpají dvouletou lhůtu pro vykonání státní magisterské zkoušky.

Diplomové práce je třeba odevzdat ve dvou vázaných vyhotoveních a v jednom provedení na elektronickém nosiči. Pro zveřejnění diplomové práce v knihovně a na internetu uzavírá student při odevzdání práce Přílohu licenční smlouvy, jejíž znění a identifikační formulář VŠKP („vysokoškolské kvalifikační práce“) jsou ke stažení na webu AMU na stránce Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) >>>.

Přesný harmonogram státních závěrečných zkoušek podle data, hodiny a místa konání bude včas oznámen sekretářkami a tajemnicemi/tajemníky kateder po odevzdání diplomových prací. Na sekretariátu příslušné katedry dostane absolvující student též přesné informace o obsahu státní bakalářské či magisterské zkoušky.

Před konáním zkoušky musí každý student posledního ročníku řádně ukončit studium a nechat si na studijním oddělení zkontrolovat plnění v KOSu, nejdéle však do 25. 9. 2020 - a to i v případě, že student v roce 2020 bakalářskou či magisterskou zkoušku konat nebude a využije čekací lhůtu.

Bez řádného splnění studijních povinností předepsaných daným studijním programem příslušného oboru/programu studia, tedy uzavření studia, nelze studentovi umožnit konání státní závěrečné zkoušky.

Student uhradí veškeré poplatky za delší studium, pokud mu byly předepsány. Student musí odevzdat studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list potvrzující vyrovnání závazků studenta týkajících se knihovny, PLATA, kateder a studijního oddělení.

Státní bakalářskou či magisterskou zkoušku lze konat nejpozději do dvou let od ukončení posledního ročníku studia, nejdéle však do podzimního termínu konání státních závěrečných zkoušek v příslušném roce. Opakování státní zkoušky je možné ve lhůtě jednoho roku od neúspěšného termínu.

Důležité upozornění: Poplatky za studium jsou vyměřovány systémem KOS v souladu s § 58, odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle metodického pokynu prorektorky č. 1/2015 o poplatcích spojených se studiem přesně podle počtu odstudovaných dnů z podkladů Sdružených informací matrik studentů (SIMS).

S přáním mnoha studijních úspěchů

 

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová,
děkanka DAMU

V Praze dne 3. prosince 2019

Za správnost:
Mgr. Kateřina Maxová
Referent SO DAMU

4. prosinec 2019