Statut Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví

Pracoviště pro výzkum a vývoj při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví (dále jen Ústav) vznikl v roce 2001 z iniciativy vedoucího pedagoga Katedry autorské tvorby a pedagogiky prof. Ivana Vyskočila a tehdejší děkanky DAMU doc. Markéty Kočvarové-Schartové v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách - §24, odst. a, f.

Umělecká rada DAMU schválila vznik Ústavu na své schůzi dne 13.6.2001

Akademický senát - podle § 27, odst.a) - vyslovil souhlas s ustavením tohoto pracoviště dne 8.10.2001

V čele Ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje děkan DAMU po konzultaci s proděkanem pro vědeckou a pedagogickou činnost. Akademický senát se k tomuto jmenování podle zákona vyjadřuje.

Ředitel odpovídá za organizační zajišťování činnosti Ústavu a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky děkanovi fakulty.

Ředitel je zároveň předsedou Vědecké rady Ústavu.

Členy Vědecké rady jmenuje děkan na návrh ředitele. Jsou to zejména pedagogové katedry autorské tvorby a pedagogiky a další významní odborníci.

*

Vědecká rada Ústavu

*

Úkoly a náplň činnosti Ústavu

Empirické studium a výzkum, podložený vedle studia a znalosti příslušné literatury vlastním mnohaletým zájmem a zkušeností (uměleckou, jevištní i pedagogickou), experimentováním, vlastní invencí a zkušeností ředitele Ústavu, prof.Ivana Vyskočila. Jde zejména o znalé navozování primárních prožitků a zkušeností a o budování schopnosti tyto přesně, jemně reflektovat, analyzovat a verbalizovat. Metodou je zde zejména introspekce doplňovaná a propojovaná s přístupy a metodami objektivizujícími. Jde o propojování subjektivního a objektivního přístupu, zážitku a poznání, o experimentální verifikace teoreticky zdůvodněných hypotéz.

Metodologický výzkum - hledání,. nalezení, definování a ověření metody výzkumu obecně pojatého herectví a jeho předpokladů. Zde jde hlavně o způsob propojení a doplňování introspektivního a objektivujícího přístupu.

Aplikovaný výzkum - se týká užití získaných dat v oblasti umělecké tvorby, společenské tvorby a v oblasti veřejného vystupování a působení.

*

Výstupy a způsoby prezentace Ústavu

Výsledky výzkumu Ústavu budou standardně a elektronicky prezentovány a publikovány na konferencích a seminářích. Vedle popularizačních aspektů takových seminářů je zde nepominutelný aspekt studijní - veškeré zkušenosti budou metodologicky zpracovány.

*

Propojení činnosti Ústavu s činností pedagogickou

Propojení vyplývá ze samotné podstaty katedry autorské tvorby a pedagogiky a z charakteru činnosti Ústavu.Pedagogická činnost na katedře je jak předmětem zkoumání, tak nástrojem výzkumu. Aplikované metodologické poznatky budou organicky integrovány do pedagogického procesu a dalšího výzkumu

*

Finanční zabezpečení činnosti Ústavu - včetně mzdových prostředků - je odvislé od dotací na výzkum pro umělecké vysoké školy a od získaných grantů.

Cíle Ústavu:

Zpracovávání metodologie oboru a metodiky základních disciplin s důrazem na obecně pedagogické aplikace.

Projekty:

Konference u příležitosti založení Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví – herectví a jeho existenciální aspekty.

Veřejné výstupy autorského čtení a jejich reflexe.

15. červen 2001