Přijímací řízení do kurzu CŽV – Základy dramatické výchovy v akad. r. 2019/2020

Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá v akademickém roce 2019/2020 čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání

Základy dramatické výchovy.

Program je akreditován v souladu s §25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Cílem studia v rámci vzdělávacího programu je vybavit účastníky takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas, případně i v rámci edukační práce s jinými věkovými skupinami, pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce.

Kurz umožňuje těm absolventům, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání pedagogického zaměření, podat přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu dramatická výchova na KVD DAMU.

Podrobné informace o kurzu jsou dostupné na webových stránkách katedry výchovné dramatiky DAMU: https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/celozivotni-vzdelavani/

Garant programu: doc. Radek Marušák

Místo konání: Prostory Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Maximální počet účastníků: 20

Délka kurzu: 4 semestry, celkem 420 hodin přímé výuky + účast na některé z dílen dramatické výchovy (Jičín, Dětská scéna) v rozsahu 55 hodin výuky.

Organizace výuky: Kurz bude realizován čtyřsemestrálně, v každém semestru 5 víkendových setkání (pátek večer – neděle odpoledne), celkem tedy 20 víkendových bloků s dotací 21 výukových hodin. Harmonogram výuky bude zveřejněn začátkem června na webových stránkách katedry výchovné dramatiky DAMU (odkaz výše). Součástí kurzu je i účast na některé z dílen v rámci přehlídky Dětská scéna (červen) nebo celostátního setkání Dramatická výchova ve škole v Jičíně (září).

Podmínky přijetí: Zaslání přihlášky, jejíž součástí bude strukturovaný životopis a motivační dopis (zdůvodnění zájmu, vypsání dosavadních zkušeností a absolvovaných aktivit v oblasti dramatické výchovy, divadla, uměleckého vzdělávání apod.)

Poz.: Odkaz na formulář přihlášky bude zveřejněn do konce dubna na webových stránkách katedry výchovné dramatiky.

Termín podání přihlášky: Předpokládaný termín podání přihlášky je do 16. 6. 2019, přesný termín bude zveřejněn do konce dubna webových stránkách katedry výchovné dramatiky.

Cena kurzu: do 20 000 za celé studium, tedy max. 5000 za semestr (5 víkendových bloků v rozsahu 21 hodin); přesná výše bude zveřejněna do konce června na webových stránkách katedry výchovné dramatiky.

13. leden 2019