Zápis z 12. zasedání AS DAMU dne 20. února 2023

Přítomni:

Pedagogická komora: doc. MgA. Eva Salzmannová; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek – on-line; Mgr. Kateřina Štefková – on-line; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá; Vojtěch Klinger, BcA. Tomáš Ráliš; BcA. Kateřina Volánková
Omluveni: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Daniel Toman

Přítomni hosté: doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; doc. RNDr. Mgr. Alice Sjöström Koubová, Ph.D., Ph.D., proděkanka DAMU; Mgr. Michal Somoš, proděkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU


Úvodem přivítala předsedkyně AS přítomné a seznámila je s programem jednání. Všichni přítomní senátoři vyjádřili souhlas s předloženým programem.

1. Schválení podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce Scenography pro a.r. 2023/2024 - předkládá prod. Somoš

Proděkan Somoš předem zaslal materiál, ke kterému nikdo ze členů AS DAMU nevznesl výhrady.

Usnesení: AS DAMU schvaluje Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce Scenography pro a.r. 2023/2024.

             Pro:         8
             Proti:          0    
             Zdržel se:     0


2. Vyjádření k doporučení děkana DAMU rektorce AMU jmenovat MgA. Michaelu Rýgrovou členkou Environmentálního panelu AMU

Doc. Tománek informoval, že MgA. Rýgrová je nominována za Mgr. Ljubkovou, která byla nucena z důvodu pracovního vytížení na své zapojení do Environmentálního panelu AMU rezignovat. 

Usnesení: AS DAMU souhlasí s doporučením děkana DAMU rektorce AMU jmenovat MgA. Michaelu Rýgrovou členkou Environmentálního panelu AMU.

             Pro:         8
             Proti:          0    
             Zdržel se:     0

Po projednání tohoto bodu jednání dorazily MgA. Černá a BcA. Volánková, vzápětí se připojil i dr. Lázňovský.

 3.     Informace o přípravě rozpočtu DAMU na rok 2023 – předkládá tajemník DAMU

Dr. Sedláček stručně okomentoval materiál, který byl předem zaslán členům AS DAMU. Materiál zahrnuje časový harmonogram přípravy rozpočtu DAMU 2023, přehled připravovaných materiálů a jejich obsah, předpoklady a zvažované priority. Tajemník zmínil, že se předpokládá, že příspěvek na vzdělávací činnost (TA01) bude v roce 2023 meziročně navýšen alespoň jako v roce 2022.

Diskuse:
Během diskuse se doc. Salzmannová dotázala na odlišnost ve způsobu financování HAMU a DAMU, což tajemník DAMU objasnil.

Na dotaz Mgr. Dočekala, zda rozpočet počítá s navýšením prostorových kapacit pro výuku, odpověděl tajemník DAMU, že v tomto roce nikoliv. Jedná se o dlouhodobý problém, který by měl částečně řešit projekt NPO, kdy by měly být využity prostory Švandova divadla v Presslově ul. Tajemník DAMU zmínil i nabízené prostory k pronájmu (UMPRUM – sklad v Libni).  Obecně vždy bude nutné rozhodovat v rámci možností rozpočtu a na základě zvážení prioritizace dalších nákladů.
Na dotaz BcA. Klingera informoval prod. Somoš, že probíhá kontrola využití prostor DAMU v Karlově ul. i v objektu Tržiště, jedná se o sdílení prostor na HAMU.
Děkan DAMU zmínil jednání se zástupci Magistrátu ohledně využití obecních prostor, která ale zatím nepřinesla konkrétní výsledek.
Bylo zmíněno, že i bývalá děkanka DAMU dlouhodobě usilovala o získání dalších prostor pro výuku. 
Doc. Salzmannová navrhla oslovit blízká divadla, zda by nešlo využít jejich prostory.

Dr. Lázňovský se dotázal na způsob rozdělování mzdových prostředků, resp. zda bude kopírován model z minulých let. 
Tajemník DAMU zmínil analýzu odměňování akademiků z minulého roku s tím, že rozdíly byly minimální. Základem je vnitřní mzdový předpis, rozdělování prostředků na katedrách je v kompetenci vedoucích kateder, kteří mají přehled o výkonech jednotlivých pedagogů.
Děkan DAMU sdělil, že výkony pedagogů jsou těžko měřitelné a jsou zatím v kompetenci vedoucích kateder. Spolu s dr. Lázňovským se shodli, že je nutno stanovit vytíženost akademických pracovníků. 

Příští jednání ohledně rozpočtu se předpokládá koncem března, kdy budou předloženy první návrhy rozpočtu. 

Během projednávání tohoto bodu opustil jednání doc. Jiřička.

4. Různé 

Na základě podnětu Mgr. Dočekala se členové AS DAMU shodli, že na program příštího jednání AS DAMU bude zařazen bod „Akademická chudoba“ (iniciativa vzniklá na UK se snaží mapovat a řešit zoufalou platovou situaci vyučujících humanitních oborů) ohledně platových podmínek pedagogů.
Děkan navrhl, aby byl prostřednictvím p. rektorky přizván někdo z rektorátu AMU.
MgA. Zajíček informoval, že výše uvedený bod byl předmětem posledního jednání AS AMU.
Děkan DAMU zmínil, že tato problematika byla diskutována i na posledním kolegiu rektorky.
Doc. Koubová potvrdila, že tento problém je na jiných vysokých školách řešen již delší dobou a rozdíly mezi příjmy akademiků na uměleckých a jiných školách jsou neúměrné.

Následně se AS DAMU vrátil k diskusi ohledně doktorského studia. 
Děkan DAMU zmínil, že důvodem diskuse o změnách v doktorském studiu je očekávaná novela Vysokoškolského zákona v této oblasti a končící akreditace čtyř doktorských programů. RVH zdůraznila, že neexistuje jednotná metodika hodnocení doktorských programů.
Byla zahájena debata s vedoucími oborových rad s cílem zkvalitnit doktorské studium. 
Po dohodě s proděkany navrhuje děkan DAMU, aby v tomto roce pro příští a.r. bylo vypsáno přijímací řízení do doktorského studia ve stávající podobě, v roce 2024 pak přijímací řízení vypsáno nebude. Byla vytvořena pracovní skupina ve složení (doc. Koubová – předsedkyně komise, doc. Goriaux, doc. Jiřička, dr. Jiřík, dr. Malaníková, doc. Marušák, doc. Štěpánek, doc. Jobertová – externí spolupráce), která připraví reformu doktorského studia. O složení pracovní skupiny byli informováni všichni předsedové oborových rad.
BcA. Klinger vyjádřil obavu, že nepřijetí doktorandů v jednom roce ohrozí doktorské studium a výuku na KATaP.
Doc. Koubová zmínila hlavní body prezentace, kterou přednesla na setkání vedoucích oborových rad i na jednání kolegia děkana, ze které vyplývá, že je účelné zmenšit počet doktorandů a oborových rad, což umožní jejich lepší financování.
V. Klinger vidí problém jedné oborové rady v odpoutání studentů doktorského studia od potřeb jednotlivých kateder. 
MgA. Zajíček ocenil možnost „prostupnosti“ jednotného doktorského studia, vyjádřil ale obavu z toho, že není jasná její konkrétní podoba.
Děkan zdůraznil, že zachování kontinuity stávající doktorských programů považuje za prioritu, která musí být zohledněná při profilaci budoucího doktorského programu. 
MgA. Černá shrnula, že se jedná o přijetí studentů do a.r. 2025/2026, kdy bude jiné vedení fakulty. Prod. Koubová ujistila, že nový doktorský program by měl být akreditován ještě za stávajícího vedení fakulty.

Závěrem poděkovala doc. Salzmannová všem přítomným za aktivní účast.

23. únor 2023

Dokumenty:

Příloha 1: Podmínky přijímacího řízení Scenografie v anglictine_2023_2024

Příloha 2: MgA M.Rýgrová_medailonek

Příloha 3: Rozpočet DAMU 2023_priprava_pro_AS_DAMU_unor_2023


.