DILIA vyhlašuje Divadelní grant na rok 2023

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu.

Uzávěrka podání žádostí o grant DILIA je 15. prosince 2022.

Žadateli mohou být studenti vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno, DAMU Praha) a filozofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FPF SU Opava – obor kulturní dramaturgie).

Studentským projektem se rozumí takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava atd.) je tvořen pouze studenty.

Podpora bude udělena pouze projektům, jako jsou scénická čtení a inscenace původních českých textů či dosud neuvedených překladů zahraničních her. Jedním z předpokladů úspěchu žádosti je ošetření autorských práv spojených s daným projektem ze strany DILIA.

O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů. Žádost o grant podává přímo student (autor, režisér, produkční apod.). Autor projektu (kolektiv) musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených fakult.

Žádost o grant musí obsahovat:

Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA. Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v kalendářním roce 2023. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o přidělení grantu.

Více informací na: spalova@dilia.cz

Uzávěrka podkladů na DAMU je 9. prosince.

 Studenti si dle pravidel agentury DILIA granty podávají sami - v listinné podobě ve dvou kopiích, a ještě elektronicky.

Při elektronickém odeslání je potřeba, aby student dal do kopie i projektovou manažerku DAMU (simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz).

Povinné potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím školy, je možné získat od pana děkana - na základě předloženého popisu projektu.

21. listopad 2022

.