Zápis z 9. zasedání AS DAMU dne 14. června 2022

Přítomni:

Pedagogická komora: 
doc. MgA. Eva Salzmannová; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. Michal Dočekal – on-line; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek; Mgr. Kateřina Štefková; doc. Mgr. Karel Vostárek – on-line

Studentská komora: 
Kateřina Volánková; Vojtěch Klinger; Tomáš Ráliš

Omluveni: MgA. Zuzana Černá; Daniel Toman

Přítomni hosté: 
doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; Mgr. Michal Somoš, proděkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; MgA. Viktorie Schmoranzová, Ph.D., nová ředitelka ds DISK; MgA. Tereza Došlová, PR DAMU

Úvodem přivítala předsedkyně AS přítomné, dr. Lázňovský je seznámil s programem jednání, s nímž vyjádřili všichni členové Senátu souhlas.


1.    Schvalování návrhu rozpočtu DAMU 2022 – předkládá děkan Tománek

Předsedkyně AS s odkazem na zaslané podklady vyzvala tajemníka DAMU, aby je stručně okomentoval. Dr. Sedláček podrobně okomentoval provedené změny rozpočtu – navýšeny byly rozpočty kateder, sníženy byly celofakultní ONEI a rezervy na jednotlivých akcích, bylo navýšeno plánované čerpání z fondu odměn. Uvažováno bylo plošné navýšení tarifů nebo rozhodnutí vedoucích kateder o způsobu navýšení. Vedení DAMU přistoupilo k druhé variantě.

Diskuse:
Dr. Lázňovský poděkoval tajemníkovi a děkanovi DAMU za přepracování rozpočtu a vyjádřil s ním spokojenost. Ocenil navýšení rozpočtů kateder v souladu s procentuálním navýšením financí pro DAMU.
Nikdo ze členů AS nevznesl připomínky a předsedkyně Senátu se připojila k poděkování tajemníkovi DAMU za přepracování rozpočtu.  
Dr. Lázňovský vyjádřil zájem o další diskuze o realizaci rozpočtu na dalších jednáních AS.
          
Usnesení: AS DAMU schvaluje návrh rozpočtu DAMU a ds DISK 2022 v předložené podobě

             Pro: 11
             Proti: 0           
             Zdržel se: 0


2.    Schvalování podmínek mimořádného přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny – předkládá proděkan Somoš

Předsedkyně AS odkázala na materiál, který obdrželi členové AS předem a vyzvala prod. Somoše, aby materiál krátce okomentoval. Proděkan se zaměřil zejména na změny oproti přijímacímu řízené pro české uchazeče – neplatí poplatky za přijímací zkoušku ani zkoušku z českého jazyka (B1), neplatí za nostrifikaci diplomu (diplom mohou doložit čestným prohlášením). Mgr. Somoš požádal z administrativních důvodů o posunutí termínu zahájení podávání přihlášek z 15. na 20. 6. a uzávěrky podání na 31. 7.

Diskuse:
Předsedkyně AS se dotázala na přibližný počet uchazečů z Ukrajiny, proděkan odhadl přibližný počet na 50 osob.
Diskutována byla nutnost jazykové úrovně uchazečů při přijímacím řízení. Bylo konstatováno, že požadovaná základní jazyková úroveň je pro řádné studium nutná a doba pobytu v ČR po dobu pěti měsíců včetně nabídky jazykových kurzů je pro jazykovou přípravu dostatečná. Mgr. Štefková upozornila, že vyšší jazykové nároky jsou nutné u uchazečů o herectví, u ostatních by byla možná úroveň nižší. Dr. Adámek zmínil možnost snížení jazykové úrovně na A1. Na základě zkušeností ostatních členů AS bylo konstatováno, že všichni studenti dosud úspěšně skládaly jazykové zkoušky z češtiny na úrovni na B1, není tedy nutné úroveň pro uchazeče z Ukrajiny snižovat.

Usnesení: AS DAMU schvaluje předložené podmínky mimořádného přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny se změnou termínu pro přijímání přihlášek na 20. 6. – 31. 7. 

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

    
3.    Výroční zpráva DAMU 2021 - předkládá děkan Tománek

Úvodem seznámila předsedkyně AS DAMU přítomné s e-mailem prof. Sílové, ve kterém reaguje na zveřejnění Výroční zprávy DAMU 2021 jako podkladu pro jednání AS, a to zejména ohledně postavení Ústavu teorie scénické tvorby. Děkan Tománek vyjádřil připravenost zapracovat všechny připomínky prof. Sílové. Následně vyzvala doc. Salzmannová senátory, aby se vyjádřili k předloženému materiálu. Nikdo nevznesl k předloženému materiálu výhrady, byla vedena diskuse o účelu Výroční zprávy. Bylo konstatováno, že její funkce je čistě informativní. Doc. Salzmannová vysoce ocenila práci MgA. Došlové při zpracování Výroční zprávy.

Usnesení: AS DAMU schvaluje Výroční zprávy DAMU za rok 2021 v předloženém znění s úpravami navrženými prof. Sílovou 

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0


4.    Divadelní studio DISK, jeho podoba dle představ jednotlivých kateder

Doc. Salzmannová požádala MgA. Dočekala o úvodní slovo, ve kterém zdůraznil, že nástup nové ředitelky je dobrou příležitostí pro změny ve fungování ds DISK. 
Předsedkyně AS zdůraznila, že problém je rozpočtové nastavení, což potvrdila Mgr. Štefková. Doc. Salzmannová upozornila také na fluktuaci umělecko-technických složek a s tím spojené problémy. V ds je mnoho externistů, kteří dávají přednost i jiným zakázkám, což ruší kontinuitu představení.
MgA. Dočekal zdůraznil nutnost zkušeností, které by ve škole, resp. v ds měli absolventi režie získat pro budoucí řízení kolektivu herců a umělecko-technických složek v praxi.
Dr. Lázňovský konstatoval, že klíčové je v první řadě definovat znalosti a dovednosti, které má praxe v ds DISK studentům jednotlivých oborů přinášet, a proto by měly být katedrami jasně formulovány.
Dr. Schmoranzová informovala, že od října do prosince bude probíhat široká diskuse ohledně ds DISK, ze které by měly vyplynout úkoly, které bude ds. DISK realizovat v následném semestru.
Doc. Salzmannová upozornila na různost potřeb jednotlivých kateder.
Doc. Adámek konstatoval, že problém je ve sjednocení požadavků jednotlivých kateder, tj. určit priority a jak je společně nastavit, vedení ds musí dostat jasné zadání. 
Prod. Somoš podrobně představil předpokládaný průběh diskuse od nejširšího k užšímu plénu.
Konstatoval, že problém musí řešit jediná pracovní skupina, která bude vycházet z požadavků diskusí na jednotlivých úrovních, s čím vyjádřili souhlas všichni členové AS DAMU i ředitelka ds DISK.
Předsedkyně AS uzavřela, že je nutno počkat na diskusi zmíněnou novou ředitelkou ds DISK a výsledky této diskuse. Zároveň vyzvala k co nejširšímu zapojení všech do diskuse. 


Závěrem poděkovala předsedkyně AS DAMU všem přítomným za účast, hlasování a práci během celého akademického roku a pozvala je na příští jednání začátkem října, jehož termín bude následně upřesněn. 
      


Zapsala: Ing. Ilona Legová

Schválila: doc. MgA. Eva Salzmannová, v.r.

17. červen 2022

Dokumenty:

Schválené znění vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do studijních programů DAMU pro uchazeče z Ukrajiny


.