Zápis z 8. zasedání AS DAMU dne 26. května 2022

Přítomni:

Pedagogická komora: 
doc. MgA. Eva Salzmannová; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. Michal Dočekal – on-line; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek; doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora: 
MgA. Zuzana Černá – on-line; Vojtěch Klinger; Tomáš Ráliš; Daniel Toman

Omluveni: 
Mgr. Kateřina Štefková; Kateřina Volánková

Přítomni hosté: 
doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; Mgr. Michal Somoš, proděkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; doc. Mgr. Jan Štěpánek, vedoucí KS


Úvodem přivítala předsedkyně AS přítomné a seznámila je s programem jednání.

1. Schvalování podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářských programů na DAMU a nenavazujících magisterských studijních programů pro a.r. 2023/2024 – předkládá proděkan Michal Somoš

Předsedkyně AS odkázala na materiál, který obdrželi členové AS předem a vyzvala prod. Somoše, aby materiál krátce okomentoval. Na základě podnětu MgA. Černé byly provedeny drobné úpravy formulací ohledně způsobu podávání přihlášek a předložení potřebných dokumentů zahraničními uchazeči. Na žádost doc. Salzmannové byla objasněna možnost přijetí studentů bez maturity – mohou být přijati, ale v případě, že si nedodělají maturitu nemohou získat po absolutoriu akademický titul. Dále byla na základě podnětu předsedkyně AS upřesněna formulace ohledně konzultací, resp. setkání k přijímacímu řízení – jsou pořádána většinou kateder hromadně, nikoli individuálně. Mgr. Somoš podrobně objasnil změny v přijímacím řízení KATAP, KALD a KČD. Kromě drobných úprav, které mají vyloučit nejasné pochopení textu, nikdo z přítomných senátorů tedy nevznesl zásadní připomínky.
            
Usnesení: AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářských programů a nenavazujících magisterských studijních programů DAMU pro a.r. 2023/2024 v předloženém znění s úpravami, které byly provedeny během jednání

Pro: 11
Proti: 0           
Zdržel se: 0

2. Schvalování návrhu rozpočtu DAMU 2022 – předkládá tajemník dr. Sedláček

Předsedkyně AS poděkovala za předcházející prezentaci pracovní verze rozpočtu tajemníkem DAMU a vyzvala ho, aby okomentoval předložený návrh rozpočtu. Dr. Sedláček podrobně představil rozpočet, jako pozitivní označil zejména rozdělení příspěvku jednotlivým fakultám AMU, které je pro DAMU příznivé (dochází k postupnému dorovnání rozdílů ve výši příspěvku mezi fakultami). Zdůrazněna byla důležitost nárůstu rozpočtu ds DISK. Tajemník zároveň uspokojivě zodpověděl otázky senátorů ohledně jednotlivých položek rozpočtu včetně srovnání letošního rozpočtu s loňským.

Diskuse:
Dr. Lázňovský poinformoval o ustavení a aktivitách pracovní skupiny (dalšími členy pracovní skupiny jsou: dr. Malaníková, Jiřík, doc. Štěpánek) pro odměňování akademických pracovníků, která vznikla z podnětu kolegia děkana. Současné stanovisko pracovní skupiny je, že rozpočet ve mzdových položkách neodpovídá skutečné potřebě. Pracovní skupina vyzvala k přesunu finančních prostředků v rozpočtu ve prospěch mezd akademických pracovníků a perspektivně k vytvoření směrnice, která lépe určí způsob odměňování akademických pracovníků včetně konkretizace jejich pracovní náplně. Tajemník poukázal na zdroje, které jsou k dispozici ve „mzdové rezervě“, které byly v průběhu roku obvykle přesouvány z děkanátu na katedry na odměny na základě rozhodnutí děkana, jde jen o kritéria, na jejichž základě jsou alokovány. U zapojení fondů do řešení navýšení mezd upozornil na limity související s nutností spolufinancovat investiční akce DISKu z fondů DAMU. (V současné době je omezováno spolufinancování ze zdrojů rektorátu kvůli rezervě na zvyšující se ceny energií.) Doc. Adámek shrnul, že na příštím jednání DAMU by měl tajemník informovat o úrovni navýšení mzdových prostředků akademických pracovníků. Tajemník v diskusi vysvětlil, že rozhodnutí o plošném navýšení mezd v decentralizovaném systému, kdy o složkách mzdy rozhoduje nebo spolurozhoduje vedoucí katedry, je víceúrovňové. Doc. Štěpánek zdůraznil, že je přes AS DAMU nutno usilovat o další zdroje.

Z dalšího jednání se z pracovních důvodů omluvil doc. Šrámek a doc. Jiřička.

Usnesení: AS DAMU žádá vedení fakulty o předložení nové varianty rozpočtu DAMU 2022, která dává důraz na větší růst mezd pedagogů. 

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Po hlasování se z pracovních důvodů odhlásil MgA. Dočekal.

3. Vyjádření k návrhu na jmenování Elisy Spevákové, studentky 2. ročníku bakalářského studia produkce, členkou Stipendijní komise DAMU

Doc. Salzmannová vyzvala dr. Lázňovského, aby krátce představil slečnu Spevákovou a zmínil pracovní zkušenosti s ní. Následně bylo zformulováno usnesení a přistoupilo se k hlasování.

Usnesení: AS DAMU souhlasí s návrhem na jmenování Elisy Spevákové, studentky 2. ročníku bakalářského studia produkce, členkou Stipendijní komise DAMU 

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěrem poděkovala předsedkyně AS DAMU všem přítomným za účast a hlasování a pozvala je na příští jednání, které se uskuteční 14. června 2022
      
Zapsala: Ing. Ilona Legová

Schválila: doc. MgA. Eva Salzmannová, v.r.

30. květen 2022

Dokumenty:

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských programů na DAMU a nenavazujících magisterských studijních programů pro akademick


.