Zápis ze 7. zasedání AS DAMU dne 1. března 2022

Termín: 1. března 2022

Místo: zasedací místnost S202, DAMU

Přítomni:

Pedagogická komora:

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. Michal Dočekal; doc. MgA. Eva Salzmannová; doc. MgA. Vratislav Šrámek; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora:

Tomáš Ráliš, Daniel Toman, Kateřina Volánková

On-line:

MgA. Zuzana Černá; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

Omluveni:

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; Vojtěch Klinger; doc. Mgr. Karel Vostárek

Přítomni hosté: doc. MgA. Mgr. Karel FrantišekTománek, děkan DAMU; Ing. Filip Malý, projektové odd. DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; Mgr. Viktorie Schmoranzová, PhD.; Martin Šimek

Úvodem přivítala předsedkyně AS přítomné a seznámila je s programem jednání.

Do programu jednání byly navrženy další dva body, a to:

1. Schválení nominace prof. Korčáka do Etické komice AMU (navrhl děkan DAMU)

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Situace na Ukrajině a reakce DAMU na tuto situaci (navrhl Jiří Adámek)

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na základě hlasování byly do programu jednání AS DAMU zařazeny další dva výše uvedené body.

1. Schválení podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro a.r. 2022/2023

Předsedkyně AS odkázala na materiál, který obdrželi členové AS předem a vyzvala je k vyjádření. Nikdo z přítomných senátorů nevznesl zásadní připomínky.

Diskuse:

Somoš: upozornil na dva termíny přijímacího řízení a dva termíny uzávěrek přihlášek programu TKT divadelní tvorba (červen, srpen) s návrhem sjednotit termíny

Adámek: dva termíny by měly zůstat zachovány, aby měli studenti šanci přihlásit se na více oborů

Šrámek: jde o obvyklou praxi, nechal by dva termíny

Členové senátů se shodli, že počet termínů se nechá na rozhodnutí katedry.

Usnesení – AS DAMU souhlasí s předloženým materiálem o podmínkách přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro a.r. 2022/2023

Pro: 10

Proti: 0             

Zdržel se: 0

2. Odsouhlasení návrhu děkana DAMU na odvolání člena Umělecké rady DAMU (UR DAMU) Mgr. Daniela Hrbka Ph.D.

Děkan DAMU informoval, že návrh na odvolání podává z důvodu vlastní žádosti Dr. Hrbka o odvolání.

Usnesení - AS DAMU souhlasí s návrhem děkana DAMU na odvolání Dr. Hrbka z funkce člena UR DAMU na základě vlastní žádosti

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Návrh děkana DAMU na jmenování nového člena UR DAMU

Děkan stručně seznámil členy AS s kandidátem, MgA. Viliamem Dočolomanským, Ph.D.

Diskuse:

Salzmannová: neměl by to být někdo z činohry?

Černá: má kandidát zájem?

Děkan: ano má

Štefková: co je UR DAMU?

Děkan: UR DAMU formuluje další rozvoj fakulty a stanovuje kritéria a cíle do budoucna, řeší habilitační a profesorská řízení a akreditace

Adámek: jde o orgán nominovaný děkanem

Somoš: schvaluje akreditace a jejich změny, hlasuje o udělení docentských a profesorských titulů

Členové AS se shodli na přesunutí tohoto bodu na příští jednaní AS DAMU, až se lépe seznámí s kandidátem.

Usnesení - AS DAMU schvaluje nominaci děkana DAMU na jmenování pana Viliama Dočolomanského do funkce nového člena UR DAMU

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 2

Adámek: je třeba do programu zařadit aktivity a opatření související s děním na Ukrajině

Salzmannová: vznesla dotaz na délku bodu děkana ohledně NPO

Děkan: 20 min.

Většina členů AS se shodla, že bude dána přednost představení NPO

4. Schválení nominace prof. Korčáka do Etické komise AMU (navrhl děkan DAMU)

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení – AS DAMU schvaluje nominaci prof. Korčáka do Etické komise AMU

5. Představení zapojení DAMU do Národního plánu obnovy (NPO)

Materiál postupně představili a okomentovali Ing. Filip Malý, projektové odd., (vztah NPO k DAMU – 35.5 milionu Kč; hl. oblasti: infrastruktura pro digitalizaci, hybridní vzdělávání, nové studijní programy, CŽV), Mgr. Michal Somoš, proděkan DAMU, (infrastruktura a digitalizace, blended-learning, CŽV, nový profesní studijní program napříč fakultou) a Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU (dopady realizace na rozpočet DAMU, nutnost alternativních scénářů v případě zpoždění projektu Presslova) a děkan DAMU (časová posloupnost projektu).

Diskuse:

Ad) Malý:

Salzmannová: má DAMU nejvíce prostředků, protože zavede nový studijní program?

Děkan: ano, DAMU zavede nový profesní studijní program

Salzmannová: prosí objasnit blended-learning

Černá: ideální pro kombinaci samostudia a výuky

Štefková: jsou zkušenosti?

Volánková: je to skvělé, dává na hodinách prostor

Toman: týká se činoherního divadla?

Adámek: bylo vyvázáno na základě žádosti člena KČD

Černá: podnět z ročníku p. Sílové

Somoš: z čeho podnět vycházel?

Černá: z časů přednášek, chtěli vztahovat semináře k aktuální práci daného semestru

Ad) Somoš

Salzmannová: kde bude probíhat modelace nového programu?

Somoš: v Disku (nová technika, výměna studentů aj.), navíc se jedná o spolupráci se Švandovým divadlem (pronájem jednoho patra objektu Presslova od r. 2025)

Dočekal: co bude v Presslově?

Somoš: dvě studia – zatím se jedná s majitelem o požadavcích na nástavbu objektu, tj. část nabízenou DAMU

Toman: bude zkušebna Disku v Presslově odpovídat velikosti Disku?

Somoš: ano, je větší, ale doba v Disku bude omezena

Dočekal: časové omezení zkoušení v Disku je problém

Děkan DAMU vysvětlil, že jde o podklad pro žádost o finanční podporu z NPO.

6. Situace na Ukrajině a reakce DAMU na tuto situaci (navrhl Jiří Adámek)

Adámek: studenti se nebývale aktivizovali, zejména alterna

Dočekal: solidaritu vyjadřujeme každodenními aktivitami

Adámek: aktivity studentů vstupují do výuky

Štefková: v mimovýukových aktivitách nepřevažuje alterna (podrobně popsala emotivní akci z 28.2. – sbírky, ubytovací kapacity, aj.)

Štěpánek: podporujeme ukrajinské i ruské studenty

Adámek: situace se nás dotýká, budeme řešit praktické záležitosti DAMU

Děkan Tománek: setkal se se studenty, kteří informovali o spolupráci při podpoře ukrajinských studentů (ubytování aj.) – tyto aktivity momentálně preferuje před výukou

Černá: studenti se zapojují do aktivit napříč školami a obory

Somoš: informoval o výzvě studentů k zapojení zaměstnanců a pedagogů AMU

7. Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici ředitele školního divadla Disk

Doc. Salzmannová představila Viktorii Schmoranzovou, novou ředitelku Disku, která se stručně představila a zmínila své cíle během svého funkčního období. Prioritou je využití dílen (výroba by mohla být přesunuta, dílny by byly prostorem pro workshopy).

Diskuse:

Ad využití dílen:

Šimek: dílny jsou na místě

Dočekal: diskuse o Disku potřebuje větší prostor stejně jako NPO, mělo by se samostatně projednat na dalších jednáních AS s větším časovým rozsahem

Štefková: souhlasí s nutností dílen v Disku tak, aby studenty připravili na vstup do praxe

Štěpánek: souhlasí s nutností dílen, jejich využití pro studenty je omezené, je nutno funkci dílen nově definovat

Adámek: možnost zrušení dílen je lákavá z hlediska rozšíření výukových prostor

Salzmannová: je nutno vše koordinovat s realizací NPO

Dočekal: dílna je pro studenty scénografie učebna, která je nezastupitelná

Štěpánek: dílny by měly být otevřeny i alterně

Schmoranzová: je nutno provést podrobnou analýzu

Šimek: externí dodavatelé nedají zpětnou vazbu jako zaměstnanec

Salzmannová: placení z rozpočtu inscenace je pro kvalitní výkony zaměstnanců likvidační

Dočekal: Disk nyní funguje hůř než dříve, toto je třeba změnit

Adámek: studenti nejsou v Disku partnery, je třeba změnit postavení Disku, ale plán ředitelky je slibný

Šrámek: dílny jsou základní součástí edukativní funkce DAMU, tj. jde o prioritu, kde je nutno jasně určit požadavky, které budou realizovány

Štefková: rušení dílen a následný outsourcing je neúměrně nákladný

Štěpánek: nejvyšší jsou mzdové náklady na externisty, interní výroba za nákupní ceny a tabulkové platy je ekonomičtější

Šimek: dílny jsou funkční

Somoš: je nutno se jasně vyjádřit při evaluačních poradách, aby byl podklad pro cesty ke zlepšení

Štěpánek: evaluační etika se zlepšuje

Salzmannová: ocenila práci Disku

Štefková: pracovníci Disku nemají prostor na podporu výuky, možno řešit v rámci evaluace

Šimek: nevidí snahu o aktivní spolupráci ze strany Disku

Štefková: externí firma

Štěpánek: využití prostor Disku ušetří čas a dá studentům reálnou možnost interakce při realizaci inscenací

Šrámek: není možné, aby scénograf složitě cestoval do dílny s každým detailem dekorace

Lázňovský: velký problém je komunikace, dílny nelze zrušit a lidi vyhodit, nejsou ale pedagogy, spolupráce s katedrami je minimální, je nutno více provázat, ale problém je, že studenti přicházejí vždy noví a noví - je nutno zapojit pedagogy, kteří budou chodit do dílen; dílny jsou malé; je nutno brát ohled na bezpečnost práce

Somoš: dílny lze upravit

Štěpánek: odborný personál by měl dělat nebezpečnější práce

Salzmannová: kdy nastoupí nová ředitelka?

Děkan Tománek: 1. září 2022

Salzmannová: koncepce nebyla zveřejněna?

Děkan Tománek: nejde o koncepci, ale analýzu stavu

Doc. Salzmannová vyzvala p. Schmoranzovou k zaslání koncepce, kterou bude sdílet se členy AS DAMU.

Členové AS se shodli, že problematika Disku bude v budoucnu předmětem rozsáhlejší diskuse.

 

Zapsala: Ing. Ilona Legová

Schválila: doc. MgA. Eva Salzmannová

17. březen 2022

.