Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 24. listopadu 2021

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál, a online platforma Teams
Datum a čas: 24. listopadu 2021 od 14 hod.

Program jednání UR DAMU:

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

2. Předání čestného titulu emeritní profesor Ivanu Vyskočilovi 

3. Návrh na schválení komise k jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka

4. Návrh na schválení pověření členů oborové rady školitelskými povinnostmi v doktorském studijním programu Teorie a praxe divadelní tvorby

5. Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Dramatická výchova

6. Návrh na změnu garanta a předsedy oborové rady doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy

7. Návrh na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Dramatická výchova a magisterského studijního programu Dramatická výchova

8. Návrh na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Scénografie a magisterského studijního oboru Scénografie

9. Návrh na změnu garanta magisterského studijního programu Scénografie

10. Habilitační řízení MgA. Ivany Vostárkové

11. Habilitační řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

12. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů:

· Teorie a kritika divadelní tvorby

· Režie činoherního divadla

· Directing for Dramatic Theatre (v anglickém jazyce)

· Dramaturgie činoherního divadla

· Scenography (v anglickém jazyce)

· Produkce a management

· Directing of Devised and Object Theatre (v anglickém jazyce)

13. Různé

Bod 1. Schválení programu zasedání 

Zástupce předsedy UR DAMU Mgr. Michal Somoš zahájil hybridní zasedání UR DAMU, omluvil nepřítomné členy UR a dále stručně představil jeho program, který se týkal především pedagogicko-studijních záležitostí, a o tomto programu nechal hlasovat. Veřejná část UR DAMU zahrnula habilitační řízení MgA. Ivany Vostárkové a MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D. V druhé části, pro veřejnost uzavřené, bylo na programu tajné hlasování UR DAMU o habilitačních řízeních prostřednictvím aplikace Polly a projednávání dalších bodů programu.

Schvalování programu se konalo aklamačně.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 

Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen.                                                                                       

Bod 2. Předání čestného titulu emeritní profesor Ivanu Vyskočilovi

Mgr. Michal Somoš přivítal hosty zasedání UR DAMU doc. Michala Čunderleho a Františka Vyskočila a předal hostům slovo. Doc. Michal Čunderle stručně představil profesní kariéru dlouholetého člena DAMU Ivana Vyskočila, připomněl skutečnost, že v roce 1994 na DAMU založil nebo „přijal“ Katedru autorské tvorby a pedagogiky, a té vtiskl jedinečný a dodnes určující charakter, který spočívá v psychosomaticky orientovaném studiu herectví, realizovaném prostřednictvím metody dialogického jednání s vnitřním partnerem. Čunderle zmínil i další vedoucí katedry, kteří na „učení“ prof. Vyskočila navazují, a tím potvrzují „platnost“ jeho pedagogického přístupu.

Prof. Ivan Vyskočil byl emeritním profesorem AMU jmenován na návrh bývalé děkanky DAMU Doubravky Svobodové. Z důvodů vládních protiepidemických opatření a dlouhodobé nemoci profesora Vyskočila byl čestný titul předán po ročním odkladu jeho synovi Františku Vyskočilovi u příležitosti aktuálního zasedání UR DAMU.

Bod 3. Návrh na schválení komise k jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka

Děkan doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek předložil návrh na jmenování doc. MgA. Vratislava Šrámka profesorem a předložil návrh složení členů komise: prof. Miloslav Klíma (předseda), prof. Mgr. Zoja Mikotová, JAMU, Brno, prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., MUNI, Brno, prof. Mgr. Ida Hledíková, Ph.D., VŠMU, Bratislava, doc. Miroslav Krobot, DAMU, Praha.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 14

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      14

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh na schválení komise ke jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka byl UR DAMU schválen.

Bod 4. Návrh na schválení pověření členů oborové rady školitelskými povinnostmi v doktorském studijním programu Teorie a praxe divadelní tvorby

Prof. MgA. Jan Vedral, PhD. požádal UR DAMU o schválení pedagogů, kteří nemají tituly doc. a prof., ale Ph.D., aby mohli vykonávat práci školitelů doktorandů. Konkrétně se jedná o tyto pedagogy: MgA. Eva Kyselová, Ph.D., Mgr. Jan Jiřík, Ph.D., MgA. Vít Neznal, Ph.D., MgA. Radovan Lipus, Ph.D., Mgr. Tomáš Bojda, Ph.D.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 14

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      14

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh na schválení pověření členů oborové rady školitelskými povinnostmi v doktorském studijním programu Teorie a praxe divadelní tvorby byl UR DAMU schválen.

Bod 5. Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Dramatická výchova

Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Dramatická výchova je podán z důvodu pracovní vytíženosti stávajícího garanta doc. Mgr. Radka Marušáka. Na novou garantku je navržena pedagožka Katedry výchovné dramatiky Mgr. MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 14

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      14

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Dramatická výchova byl UR DAMU schválen.

Bod 6. Návrh na změnu garanta a předsedy oborové rady doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy

Návrh na změnu garanta a předsedy oborové rady doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy byl předložen z důvodu ukončení interního pracovního poměru na AMU stávajícího garanta a předsedy OR prof. Jaroslava Provazníka. Na nového garanta doktorského studijního programu a předsedu OR je navržen doc. Radek Marušák.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 14

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      13

Proti                      0

Zdržel se                1

Závěr: Návrh na schválení změny garanta a předsedy oborové rady doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy byl UR DAMU schválen.

Bod 7. Návrh na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Dramatická výchova a magisterského studijního programu Dramatická výchova

Návrh na složení zkušební komise pro SZZ bakalářského studijního programu Dramatická výchova a magisterského programu Dramatická výchova: doc. Mgr. Radek Marušák, Ivana Sobková, MgA. Nina Martínková, prof. PhDr. Jana Pilátová, MgA. Roman Černík, doc. Karel Vostárek, MgA. Ivana Vostárková, doc. PhDR. Josef Valenta, CSc, MgA. Kateřina Schwarzová, doc. Ivan Sobková, doc. Aleš Bergman, Mgr. MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D., doc. Anna Tomková, MgA. Michaela Váňová, Alžběta Ferklová, MgA. Ondřej Kohout, prof. Jaroslav Provazník, MgA. Anna Hrnečková, doc. Jiří Lössl

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      15

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrhy na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Dramatická výchova a magisterského studijního programu Dramatická výchova byly UR DAMU schváleny.

Bod 8. Návrhy na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Scénografie, magisterského studijního oboru Scénografie, a magisterského studijního programu Scénografie

Návrhy na schválení složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Scénografie, magisterského studijního oboru Scénografie, a magisterského studijního programu Scénografie předložil vedoucí Katedry scénografie doc. Mgr. Jan Štěpánek.

Bakalářské zkoušky: doc. Mgr. Jan Štěpánek (předseda), členové: MgA. Martin Černý, Mgr. Milan David, prof. Jan Dušek, Mgr. Hana Fischerová, doc. Karel Glogr, Ing. Stanislav Hrdlička, doc. Vlasta Koubská, MgA. Michal Syrový, prof. Zuzana Sílová, Mgr. Kateřina Štefková, Mgr. Nikola Tempír, Mgr. Dana Zábrodská

Magisterské zkoušky: doc. Mgr. Jan Štěpánek (předseda), členové: MgA. Martin Černý, Mgr. Milan David, prof. Jan Dušek, doc. Karel Glogr, doc. Vlasta Koubská, prof. Zuzana Sílová, MgA. Nikola Tempír

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 16

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      16

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrhy na složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Scénografie, magisterského studijního oboru Scénografie byly UR DAMU schváleny.

Bod 9. Návrh na změnu garanta magisterského studijního programu Scénografie

O změnu garanta Katedra scénografie žádá v návaznosti na zdůvodnění podmínečného udělení akreditace ze dne 3. února 2020. Na nového garanta je navržen současný vedoucí Katedry scénografie doc. Mgr. Jan Štěpánek, který nahradí dosavadního garanta prof. Jana Duška.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                      15

Proti                      0

Zdržel se                0

Závěr: Návrh na schválení změny garanta magisterského studijního programu Scénografie KS byl UR DAMU schválen.

Bod 10. Habilitační řízení MgA. Ivany Vostárkové

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Cesta (k) hlasu. Předpoklady a možnosti hlasové pedagogiky

Habilitační komise: prof. PhDr. Jana Pilátová, DAMU, Praha (předsedkyně); doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., FF UK, Praha; Mgr. Zuzana Bártlová, Ph.D., DAMU, Praha; dr. Petr Váša, odborník z praxe; Mgr. Jana Machalíková, odbornice z praxe.

Oponenti: Mgr. et MgA. Ivana Mikesková, Ph.D., JAMU, Brno; prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D., FF UK a KČD DAMU, Praha; Mgr. Václav Wortner, Ph.D., odborník z praxe a DAMU, Praha

Stanovisko habilitační komise: Členové habilitační komise se shodli, že předložená práce Ivany Vostárkové objasňuje souvislosti její rozsáhlé, hluboké a tvořivé pedagogické zkušenosti způsobem, který přesahuje požadavky habilitačního řízení; zároveň osloví i laického čtenáře. Vyjádření oponentů, doporučující obhajobu této práce, potvrdila i přesvědčení komise, že jde o práci přínosnou jak pro obor, tak pro obec zájemců o profesní i životní funkce a možnosti hlasu – i možnosti přesahů této funkce. Práce Ivany Vostárkové Cesta (k) hlasu. Předpoklady a možnosti hlasové pedagogiky představuje hlas jako zdroj sebepoznání a poznávání druhých a vystihuje tak to, co autorka dlouhá léta soustavně dělá a neúnavně rozvíjí. Komise své stanovisko uzavřela konstatováním, že všechny zákonem předepsané náležitosti pro zahájení habilitačního řízení byly splněny a lze zahájit řízení k jmenování MgA. Ivany Vostárkové docentkou.

Výsledek hlasování komise: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.

Vyjádření oponentů (členům UR DAMU byla zaslána písemně)

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Podle Jiřího Šípka, který habilitační práci Ivany Vostárkové doporučuje k obhajobě, se předložený text nezaměřuje výhradně na hlas, práci s ním a jeho rozvojem, ale tématiku hlasu zasazuje do souvislostí celé bytosti člověka. Hlas, jako jedna součást výrazu (exprese) má mnohou souvislost se všemi součástmi lidského fungování (chováním, resp. jednáním, emocemi, fantazií).  A právě na tyto souvislosti autorka upozorňuje a hledá postupy, jak hlas nejvhodněji rozvíjet, jakou cestu k němu volit a jak ho zapojovat do celkového projevu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, první je zaměřena na inspirační zdroje a východiska pro metodiku práce s hlasem, přičemž je kladen důraz na psychosomatické pojetí. Při upozornění na souvislost hlasu a sluchu autorka připomíná, že se nejedná pouze o technické slyšení hlasu druhého člověka, ale vnímání celého člověka. Druhá kapitola se důkladně věnuje propojenosti hlasu a tělového prožívání, resp. vnější pohybovosti. Předkládanou práci postupně uzavírají kapitoly věnující se habilitantčině pedagogické praxi, která se „neopírá“ pouze o práci s hlasem. „Hlasovost“ je totiž propojena s celým tělem a osobností. Takto chápaná práce hlasového pedagoga je zcela nezbytnou součástí divadelní práce, a především výchovy divadelních adeptů.

Mgr. et MgA. Ivana Mikesková Ph.D.

Oponentka konstatuje, že habilitantka v předložené práci podrobně popisuje svůj pedagogický přístup, metodiku a cestu, jak se k ní propracovala. Nehodnotí ji tedy jako výzkumnou studií, text neověřuje hypotézy a nedochází k výzkumným závěrům jasně definovaným metodologických postupem. Jedná se spíše o popis metody, kterou autorka vytvořila během své dlouholeté praxe, přičemž se opírá o zkušenost herečky, zkušenosti z hlasových dílen jiných pedagogů, a především o reflexi vlastní pedagogické práce, kterou doplňuje o postřehy studentů. Práce je tedy dle oponentky záznamem toho, jak autorka o hlasu a hlasové výchově uvažuje, jak ji vyučuje a proč. Cenná jsou podrobná konkrétní popsání vlastní metody, cílů a hlavních principů výuky. Jiné pedagogy může inspirovat, že jsou uváděny konkrétní příklady metafor a zadání, které se studenty Ivana Vostárková užívá, odhaluje i v jaké fázi výuky je co vhodné. Závěrem oponentský posudek uvádí doporučení ke jmenování habilitantky docentkou.

Mgr. Václav Wortner, Ph.D.

Václav Wortner vnímá předloženou habilitační práci, která je zaměřená na přirozenou tvorbu hlasu a s tím souvisejícími problémy odrážejícími dnešní dobu, životní styl a způsob hlasového projevu jedince, jako velmi aktuální nejen pro hlasového profesionála, ale také běžného jedince.  Habilitační práce podle něj pojednává o cestě nejen k hlasu zdravému, ale také o cestě k jeho uzdravení, přirozenému tvoření a používání, a to především na základě osobní zkušenosti autorky. Práce je pojata také s přesahem do souvisejících oborů pedagogiky, psychologie, fyziologie a společenských věd. Cílem je na základě dlouholetých nenahraditelných zkušeností a studia možný návod, jak s hlasem i celým tělem pracovat bez strachu z jeho poškození, jak na celou problematiku nahlížet a jak vlastně svůj hlasový aparát uchopit. Oponent také navrhl možné formální úpravy předložené práce, ale konstatoval, že přesvědčivě splňuje požadavky kladené na habilitační práce v daném oboru, protože je přínosem a inspirací v umělecko-pedagogické oblasti a přináší zajímavý náhled na hlasovou výchovu, vokální pedagogiku a tvořivost.

Habilitační přednáška:

Ivana Vostárková na úvod své habilitační přednášky představila důvody, proč se začala prací s hlasem zabývat; během studia na DAMU ji byla diagnostikována funkční hlasová porucha s doporučením změny profese bez nabídky možnosti nápravy. To ji dovedlo ke hledání širších souvislostí příčin poškození hlasu, podrobnějšímu zkoumání psychofyzických (somatických) souvislostí tvorby hlasu, jeho sociální role a k předpokladům i možnostem jeho dalšího rozvíjení, kdy podstatou zůstává respekt k jeho přirozenému, nemanipulovanému utváření. Vostárkové přístup byl ovlivněn studiem alikvotního zpěvu, Alexanderovy techniky a Feldenkraisovy metody, které vychází z vývoje pohybového aparátu člověka, a především z psychosomatické souvislosti. Dále habilitantka představila svoje vnímání lidského hlasu, který je výrazem schopnosti člověka vyjádřit sama sebe, patří k jeho podstatným, vrozeným životním projevům. Svědčí o jeho sebepojetí a sebeprožívání a je jimi primárně i formován. Lidské hlasivky jsou svojí funkcí schopny vyjádřit nejcitlivější stavy i proměny naší psychiky, hlas je schopen obsáhnout celou lidskou bytost, je projevem její jedinečnosti. Pracuje také s pojmem tzv. „emočního mozku“, který je zapojen u spontánních hlasových projevů, kdy se jedná o hlasový projev prožitkový s citovým obsahem. Z toho plyne, že hlas sám o sobě sděluje, je naplněn vnitřním obsahem. Příkladem jsou malé děti, které nerozumí významu slov, ale vnímají hlas citově. Hlas se podílí na formování identity, podle prof. Ivana Vyskočila je hlas gesto, hlasem dosáhneme tam, kam fyzicky nemůžeme. „V Hlasu je pravdivý otisk toho, jak sebe člověk pojímá. Jak zacházím s hlasem, tak zacházím se svojí celou bytostí. Hlas je připraven a my musíme odstranit to, co mu brání. Musíme hlasem být, ne ho mít.“

Diskuse:

Diskuzi uvedla Alice Koubová, která postupně vyzvala oponenty k reakci na přednášku. Jiří Šípek poděkoval Ivaně Vostárkové za podnětnost. Uvedl, že jeho psychologická a psychoterapeutická praxe potvrzuje důležitost hlasu a uvedl, že pozoruje, jaký vliv má práce s hlasem na léčbu pacientů, kteří si uvědomí, že způsob použití hlasu strukturuje emoce, představy, myšlenky a všechno, co se v lidské psychice děje. Hlas je důležitý pro to, co člověk zažívá. Znalost fungování hlasu také pomáhá v komunikaci s druhými, lidé se pak lépe dorozumí, budou pochopeni a lépe budu chápat ostatní. Habilitantka doplnila význam nádechu, který nastaví hlas jako reakci na impuls. Václav Wortner zdůraznil, že habilitace trefně uvádí postřehy studentů z praktické výuky a zajímá ho proto, zda se zpětné vazby týkaly i něčeho, co se autorce do konceptu práce nehodilo. Ta odpověděla, že skupiny fungují jako jakási laboratoř, v níž každý jedinec má odlišnou „latenci“ a problémy se řeší hned.  Každý má jinou hlasovou vybavenost. Zmínila ale problematičnost již proškolených „studentů“, kteří nechtějí opouštět již zažité jistoty při práci s hlasem.  Ivana Mikesková téma rozvinula dotazem, zda se někdo v průběhu „výuky“ odmítl Vostárkové metodě přizpůsobit. Habilitantka odpověděla, že výuka bývá individuální a po studentech požaduje, aby každý čerpal z vlastních preferencí. Petr Váša se zeptal na rozdíly v práci s dětmi a např. vysokoškoláky. Podle Vostárkové malé děti svobodně experimentují, rozdíl je pak ve spontaneitě, děti nechtějí produkt, ale zážitek. Jana Pilátová se vrátila k otázkám identity konstatováním, že je časté, že jedinec má jiný mluvní hlas a jiný zpěvní hlas. Ivana Vostárková si myslí, že při zpěvu se pracuje s emocemi a emočním mozkem, zatímco při mluvení s rozumem. Jan Hančil si klade otázku, do jaké míry je zpěvný projev kulturně podmíněný a jak je daný způsobem výchovy. Vostárková reagovala, že hlas hluboce souvisí s kulturou, geografií i rasou. Závěr diskuze byl věnován hlasu v online prostředí. Dle odbornice na hlas v takové situaci pomáhá imaginace o prostoru.

Rozprava a tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21               

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                        15

Proti                        0

Zdržel se                  0

Závěr: Návrh na jmenování MgA. Ivany Vostárkové docentkou v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování MgA. Ivany Vostárkové docentkou rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

Bod 11. Habilitační řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

Obor: Dramatická umění

Habilitační práce: Návštěvníci: Přítomnost neznáma jako dramaturgická strategie, Má práce v oblasti autorského (devised) divadla 2017-2021

Habilitační komise: prof. MgA. Arnošt Goldflam, – předseda habilitační komise (omluven ze zasedání habilitační komise); doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., AVU, Praha; doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D., DAMU, Praha; prof. Mgr. art. Peter Pavlac; VŠMU, Bratislava; doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D., JAMU, Brno.

Oponenti: doc. Mgr. Jana Preková, Brno, JAMU; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., DAMU, Praha; doc. Břetislav Rychlík, JAMU, Brno. 

Stanovisko habilitační komise: Komise ocenila dosavadní uměleckou tvorbu Sodji Zupanc Lotker, jejíž tři inscenace reflektuje v předložené habilitační práci, a charakterizovala principy její dramaturgické práce jako investigativní, výzkumné, kolaborativní a pečující o rozměr fluidity, který nabourává zažité principy. V umělecké tvorbě tedy operuje s „neznámem“ jako prvotním neuralgickým prvkem, se kterým vede dialog. Dále se komise věnovala pedagogické práci habilitantky, která nepracuje se studentkami a studenty jako nevědomými nepoučenými osobami, jimž pedagog doplní jejich znalost. Pracuje místo toho s interaktivním principem vztahu, studenti se účastní vlastního vzdělávacího procesu bez předem hotové estetické nebo konceptuální matrice. Komise se shodla, že Sodja Zupanc Lotker je špičkovou pedagožkou, umělkyní a tvůrkyní v kontextu českého i světového divadla. Její umělecká kvalifikace, vlastní tvorba a pedagogická práce splňují všechny nároky pro udělení titulu docentka dramatických umění. 

Výsledek hlasování komise: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.

Vyjádření oponentů (členům UR DAMU byla zaslána písemně)

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

Habilitační práci oponent vnímá jako reflexi aktuálních uměleckých tendencí, ale i osobních uměleckých a pedagogických přístupů, strategií či otázek spojených nejen s estetikou, ale i etikou a politickou pozicí dramaturga či dramaturgyně jako umělecké profese, která je takřka vždy v nejednoznačné, proměnlivé, leckdy až paradoxní pozici. Sodja Z. Lotker se podle něj nehabilituje pouze textem, ale i řadou děl, která jako dramaturgyně vytvořila, rozvíjela je, promýšlela jejich možný rádius či naopak společně s týmem dalších spolutvůrců nabízela možnosti, jak nechat scénický či mediální tvar otevřený se schopností absorbovat nové impulsy, podléhat změně svého vnitřního nastavení nejen proporcí či charakteru dílčích složek, samotného řádu daného světa. Práce přináší reflexe děl, na nichž se Sodja Zupanc Lotker jako dramaturgyně podílela. Oponent tuto reflexi doporučuje k obhajobě.

doc. Břetislav Rychlík

Břetislav Rychlík uvádí, že autorka předkládá analýzy vybraných inscenací, na kterých se podílela jako dramaturgyně, v další části rozebírá aspekt neznámého a nepoznatelného v rámci výuky autorského/devised divadla v magisterském programu Režie alternativního a loutkového divadla na KALD DAMU, kde autorka působí jako pedagožka. Re-definuje pojem autorského/devised divadla, pro které je charakteristická inscenace bez pevného textu. Scénáře vznikají během procesu zkoušek, při nichž jsou charakteristické dvě složky: kolaborativní zkoumání celého týmu a zaměření se na zážitek diváků. S částmi habilitační práce, které jsou věnované teorii, oponent polemizuje a doplňuje českou odbornou literaturu. Oceňuje ale autorčiny precizní analýzy vlastní umělecké tvorby. V tomto kontextu lze pak lépe pochopit úvahy o neznámém v dramaturgické strategii. Poslední část je věnována vlastní pedagogické práci. Oponent navrhuje, aby byla Sodja Zupanc Lotker jmenována docentkou.

doc. Mgr. Jana Preková

Oponentka hodnotí předloženou práci Návštěvníci: Přítomnost neznáma jako dramaturgická strategie, Má práce v oblasti autorského (devised) divadla 2017-2021

jako přínosnou a tvůrčí, prozrazující věcný, kritický a analytický přístup k vlastní umělecké tvorbě. Tu charakterizuje výrazná práce s rolí účastníků při divadelním setkání, čímž se umělkyně dotýká naší existence obecně. Dále se posudkem věnuje předloženým reflexím konkrétních uměleckých projektů, dvou zahraničních a jedné české inscenaci z let 2017-2019, na kterých se Lotker podílela jako dramaturgyně: All Inclusive, Spectacle for Tourists a Duety. Všechny spadají do tzv. devised divadla, které vzniká bez původního textu. Jde o díla výrazně politická, provokující, ale empatická. Pojem „neznáma“ používá Lotker v případě dramaturgických strategií jako politikum, zbraň, jako nabídku. Práce tedy dle oponentky splňuje požadavky na úroveň habilitační práce, a je inovativní i z hlediska pedagogické metody.

Habilitační přednáška: Základní problematika výuky dramaturgie autorského divadla na divadelní škole

Habilitantka Sodja Zupanc Lotker v přednášce přiblížila svoje strategie vnímání práce dramaturgyně. Uvedla se jako dramaturgyně-cizinka, která příchodem do České republiky „přišla o jazyk“, aby pochopila, že jazyk není ta podstatná část při divadelní tvorbě. A hledala tedy jako dramaturgyně jiné prvky, jakým je například prostor. V Česku se ostatně etablovala jako kurátorka PQ-Pražského Quadriennale, které je významným festivalem scénografie a divadelního prostoru. Další části přednášky habilitantka přiblížila svoje pedagogické působení na anglickém studijním programu MA DOT (Directing of Devised and Object Theatre), který se vyučuje na KALD. Při úvahách o výuce cizinců pocházejících z rozličných zemí světa a kultur pracuje se zcizením, nezaměřuje se na stejnost (danost), ale právě na rozdíly, relativnost a „měnivost“. Divadlo je jí/jim prostředkem ke zkoumání světa a hledání jeho nových způsobů a forem, stává se laboratoří; proces tvorby je založen na originalitě přístupu k „materiálu“ a každý materiál si žádá svoji performativní formu a tím se tvoří nové formy. Studenty vyučuje specifický druh autorského divadla, pročež používá termín „devised“ divadlo. Anglické slovo „devised“, pro něž dosud nenalezla český ekvivalent, dává důraz na spolutvorbu mnoho členů tvůrčího týmu a výzkum v průběhu procesu vývoje projektu, a zahrnuje celou řadu různých forem a přístupů – od fyzického divadla přes politické až ke konceptuálnímu divadlu, v českém prostředí se takové divadlo označuje jako alternativní nebo experimentální. Dále se zamýšlela nad termínem autorské divadlo, které staví do centra pozornosti „autorství“, jež je u devised divadla ve skutečnosti sdíleno. Výzkum stejně tak jako i zážitek diváků jsou specifickou exkurzí do neznáma. Nikdy nevíte, kam přesně vás tento výzkum zavede, a nikdy přesně nevíte, jak bude představení přijato. Neznámo je v tomto smyslu klíčovou součástí – pocit neznáma, do něhož diváci vstupují, pocit neznáma, který diváci přinášejí. Avšak rovněž způsobem, jak umožnit více perspektiv/pohledů v rámci tohoto výzkumu – všech spolupracujících tvůrců, jakož i diváků. Na závěr pak přednášející představila několik cvičení, které podstupuje se studenty: vnímání materiálů (předměty, videa, téma) vytrhnout z kontextu (např. na předmětu), další přemisťování kontextu, materiál je vždy zrcadlem tvůrce.

Diskuse:

Alice Koubová požádala oponenty Lukáše Jiřičku a Janu Prekovou o zahájení diskuze. Lukáš Jiřička svým komentářem k posudku a proslovené habilitační přednášce zdůraznil, že práce dramaturga není jen umělecká profese, která má fluidní tvar, ale jde o noetický princip, jde o „žitou zkušenost současného stavu“. Do divadla nepřicházíme s hotovou představou o smyslu, ale ani s otázkou po něm. Jana Preková poděkovala za komentář a uvedla, že v současnosti, kdy došlo ke změně hierarchií, je míra nevědění palčivým problémem. Sodja Lotker reagovala, že hierarchie např. ve vztahu pedagoga se studenty je ve skutečnosti pouze o větší zkušenosti, s jinými autoritami se při výuce nepracuje, přičemž úkolem pedagoga je vést umělce. Jan Hančil podotkl, že pro něj je v představeném moc neurčitosti, a zeptal se, jak tedy probíhají přijímací zkoušky, jaké předpoklady má mít student MA DOT a co se během studia naučí. Pedagožka uvedla, že jde v první řadě o hledání vlastního uměleckého jazyka a vlastního způsobu vyjadřování. Musí se tedy studentům individuálně věnovat, ale často dospějí k výsledkům, které netušila, že existují. Jana Preková charakterizovala program MA DOT jako dialog s předmětem, přičemž se využívají dramaturgické postupy na jiný materiál. Karel František Tománek se zeptal na inspirační vlivy jejího přístupu k divadlu a vyučování. Sodja Lotker poděkovala přítomným pedagogům Janě Pilátové a Miloslavu Klímovi, dále uvedla jako inspirační zdroj výtvarné umění. Jana Pilátová konstatovala, že vidí rozdíl mezi lidmi, co chtějí zkoumat nejistoty, a lidmi, co se v nejistotě ocitli např. v důsledku války. Radek Marušák označil podobu výuky v programu MA DOT za pedagogickou výzvu, pedagog dle něj musí být naopak vybaven velkými jistotami. Lotker jako pedagožka spoléhá na kompozici a na základní etiku, a na víru ve studenta. Maja Hriešik se zeptala, zda cítí emancipaci dramaturgie od 90. let a co to přineslo pro samotné divadlo. Lotker připomněla, že v nezávislém divadle, kde jsou často realizovány projekty bez režiséra, dramaturg získává silnou pozici.

Rozprava a tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21   

Počet přítomných členů: 15

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                        13

Proti                        1

Zdržel se                  1

Závěr: Návrh na jmenování MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D. docentkou v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D. rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

Bod 12. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů

Po diskuzi členů UR DAMU nechal Mgr. Michal Somoš hlasovat o návrhu tento bod z časových důvodů odložit na další zasedání.

Rozprava a tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR: 21               

Počet přítomných členů: 13

Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:

Pro                        13

Proti                        0

Zdržel se                  0

Závěr: Návrh na odložení schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů byl UR DAMU schválen.

Bod 13. Různé

Prof. Klíma informoval členy UR DAMU o založení nového online odborného časopisu Ústavu pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách DAMU a prof. Jan Hančil informoval o přednáškách významných pedagogů na KATAP DAMU.

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Schválili: děkan doc. Karel František Tománek v. r., proděkan Mgr. Michal Somoš v. r.

16. prosinec 2021

.