Zápis z 5. zasedání AS DAMU dne 26. 10. 2021

Termín: 26.10. 2021

Místo: zasedací místnost u Hallerova sálu

Přítomni:

Pedagogická komora: doc. MgA Eva Salzmannová, Mgr. Kateřina Štefková, doc. Vratislav Šrámek, Mgr. Michal Dočekal, doc. MgA. Jiří Adámek, MgA. Michal Lázňovský, doc. MgA. Lukáš Jiřička Ph.D.

Studentská komora: Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš, Daniel Toman

Omluveni: MgA. Zuzana Černá, Kateřina Volánková

Přítomni hosté: doc. MgA. Karel František Tománek (děkan DAMU), doc. RNDR .Mgr. Alice Koubová, Ph.D. (proděkanka DAMU),  Mgr. Michal Somoš (proděkan DAMU), Mgr. Lukáš Prokop, MgA. Tereza Sochová (ředitelka Disku)

On-line: doc. Mgr. Daniela Jobertová Ph.D.

Hlasování o programu AS:

Pro            11

Proti          0

Zdržel se   0

1.

Lukáš Jiřička  (KALD) je novým členem AS DAMU, za Daniela Hrbka, který dohodou rozvázal zaměstnanecký poměr s DAMU.

2.

MgA. Jaroslava Šiktancová Ph.D. je navržena děkanem jako členka Etické komise AMU za odstupující prof. Janu Pilátovou. AS má tuto skutečnost projednat a vzít na vědomí.  J. Šiktancová je vnímána jako vhodný kandidát (dlouholetá pedagogická zkušenost na KČD, mravní kredit – podpis Charty 77 a následný postih ze strany fakulty – vyloučení  ze studia). Kateřina Štefková se ptá, jaký je vztah J. Šiktancové ke KČD, kde učila a zda jí členství v komisi neznemožňuje znovu na DAMU učit. Alice Koubová uvádí, že nikoliv.  AS podporuje nominaci J. Šiktancové. Michal Somoš upozorňuje, že pokud JŠ není ve stálém poměru jako zaměstnanec AMU, členkou etické komise být nemůže. Děkan bude řešit.

3.

Strategický plán rozvoje DAMU 2021 plus (dále je SP)

Děkan - provedli jsme drobné úpravy, koncepce je v zásadě stejná, materiál je otevřený, prochází diskusí. Východiska jsou navázána na investiční plán DAMU.

Opírá se o zajištěné mechanismy. Nebudou se hledat náhradní finanční zdroje.

Zdroje musí být schváleny do konce kalendářního roku.

Adámek – prezentuje poznámky k SP, pošle písemně děkanovi. Opouští zasedání (pracovní povinnosti)

Šrámek- jaké jsou možnosti prostupnosti rozvrhu. Existuje na půdě AMU vůle a touha, aby se ty tři fakulty mezi sebou propojovaly? Příklad – inscenace v DISKu, mělí za to měl kredity ?

Vostárek – není to nemožné.

Štefková – naši studenti oblékají studenty z HAMU.

Sochová- podařilo se nám institucionalizovat spolupráci s FAMU- s katedrou fotografie, je to průkopnický model spolupráce, vůle ke kooperaci tu je.

Somoš- to, že scénografové spolupracují s  FAMU je v jednání, a to i mimo model Disku. Cílem je, vytvořit srozumitelné prostředí a možnost získat kredity.

Adámek – navrhuji vytvoření studentského parlamentu, jako platformy setkávání.

Salzmannová – nebude dublovat parlament senát ( studentskou komoru ?)

Klinger- parlament je zbytečná institucionalizace, pokud se chtějí studenti potkávat, ať to vznikne zezdola. Vytvářet instituci, se mi zdá zbytečné.

Děkan – vedení fakulty je připraveno takovou aktivitu podpořit.

Dlouhá debata na téma DISK (debatu vedli všichni zúčastnění)

Body:

V zásadě je potřeba zhodnotit a důkladně zanalyzovat  fungování Disku, jeho poslání. Je tam prostor pro rozšíření aktivit tak, jak je to v SP uvedeno? Je možné, že Disk nebude v budoucnu pouze školní divadlo, ale také pedagogické pracoviště? Je možný systém studentských praxí v Disku na různých pozicích ( produkce, scénografie atd)? Vnitřní hodnocení smyslu divadla Disk v rámci DAMU je v plánu nového vedení fakulty. Vedení fakulty vždy preferuje nejdříve analýzu a pak systémové změny. Disk je často vnímán jako stresující prostředí – snaha ročníků se prezentovat, režiséři mají mnohdy požadavky, které jsou v rozporu s technickými a personálními možnostmi Disku. Profi maskérna v Disku ?

Děkan – téma Disk chápu jako velmi  zásadní, chystá se výběrové řízení na funkci ředitele po ohlášeném odchodu stávající ředitelky Terezy Sochové.

Šrámek – v bodu SP se chystá revize Erasmových smluv. V čem tom spočívá?

Děkan- některé smlouvy, zdá se nám, jsou zcela nefunkční a řekněme „ spící“.

Koubová – chceme eliminovat školy, o jejichž stáže není zájem.

Somoš a Bečka – považujeme za důležité , udržet reciprocitu

Štefková-znamená praxe například spolupráci s HAMU ( scénografové?)

Somoš- aktivní kontakt s profi prostředím, aby si student ozkoušel práci mimo hájené prostředí katedry

Štefková- nevázat spolupráci na instituce, ale na kontakty zejména generační

Somoš – je třeba vymyslet formát

Šrámek- zažil to v Maďarsku a osvědčilo se to

Lázňovský- do státnic by měli být více zapojováni externisté, zdá se mi, že vnější reflexe je malá.

Děkan- jak nastavit evaluaci, aby měla smysl a zpětnou vazbu? Smysluplné se mi jeví setkávání na úrovni kateder a celé fakulty. První pokus  v tomto smyslu proběhne 2.prosince  Optimální fungování Disku je takové, že tam budou fungovat profese, které se na katedrách studují.

Koubová – chybí něco zásadního ve Strategickém plánu ?

Somoš – pokud máte ještě nějaké připomínky, prosím o jejich zaslání do konce týdne

4.

Projednání Akreditačního spisu magisterského programu KTK

Spis prostudovala Eva Salzmannová.  Spis je připraven velmi pečlivě a koncepčně.

Magisterský program klade důraz na samostatnou badatelskou, výzkumnou, redaktorskou činnost studenta. Široká možnost uplatnění v praxi. Dobré rozvržení studijního programu – Případová studie (student zkoumá praxi vybrané instituce nebo souboru), bohatá nabídka povinných i volitelných předmětů, orientace na trendy současného evropského i českého divadla. Inovativní způsob závěrečné státní zkoušky.

Šrámek- neuvažuje se začlenění předmětu divadlo a hudba?

Dočekal- nerozumí, proč je obor Teorie a kritika na DAMU ( supluje to tentýž obor na FF UK?)

Jobertová – nesouhlasí, katedra je na DAMU od roku 1996 a má výborné výsledky, o studium je velký zájem.

Usnesení : AS nemá připomínky k Akreditačnímu spisu.

Hlasování:

Pro                9

Proti             0

Zdržel se      1

5.

Akreditační spis magisterského programu KALD v angličtině

Prostudovali Toman a Vostárek.

Vostárek- připomínky jsou formulační, pošlu písemně kolegovi Jiřičkovi.

Toman- mám komentář k formální stránce, týká se jazyka spisu. Pošlu rovněž poznámky kolegovi Jiřičkovi.

Usnesení : AS nemá k Akreditačnímu spisu připomínky.

Hlasování:

Pro            9

Proti          0

Zdržel se  1

6.

Profesor Burian, vedoucí KČD se nemohl zúčastnit zasedání AS, protože je pracovně v zahraničí. Poslal zprávu o tom, jakým způsobem katedra reaguje na vystoupení Iniciativy NTV.

Štefková – minulá schůze vzbudila emoce, nedovedu si představit, že se nic nestane. Na scénografii je změna vedení katedry. Změny jsou tam poměrně razantní. Máte pocit, že se něco děje ? Zpráva prof Buriana mne nepřesvědčila.

Toman- vedoucí KČD profesor Burian se sešel se všemi ročníky, byl jsem účasten schůzky s naším ročníkem. Vnímal jsem jako důležitou věc, že k setkání došlo, navázání dialogu, otevírá se možnost řešit problémy rovnou, nemít strach se ozvat. Už jen fakt samotného setkání považuji za velmi prospěšný.

Klinger – v našem ročníku také proběhla schůze s vedoucím katedry, debata byla o kreditech a studenti herectví požadovali více hodin herectví.

Toman – přivítali bychom schůzi celé katedry, nevíme, co se děje v jiných ročnících.

Štefková – cítíte se bezpečně na své katedře?

Koubová- myslím, že takové setkání může být problematické

Ráliš – mne by to možná zaskočilo

Dočekal- v dopise je popsán pokus o navázání dialogu a důvěry, proč to zpochybňovat ?

Štefková- nechtěli jsme, aby po minulém AS nenastala žádná reakce

Toman- reakce nastala, se spolužáky jsme hodně diskutovali, v našem ročníku

jsme nezažili nic z toho, s čím Iniciativa NTV vystoupila. Proto jsme debatovali o problémech výuky. Vedení se snažilo diskusi vést a být otevřené našim problémům.

Lázňovský-zpráva vedoucího katedry je sadou instrumentálních opatření, neřeší ovšem problematiku etického chování na škole. Katedra se zavázala k nějakým krokům, nemůžeme to nechat padnout do starých kolejí.

Děkan – chystá se ustanovení ombudsmana, na webu je vyhlášeno výběrové řízení, budou zveřejněny jednotlivé koncepce.

Koubová – doplňuje – ustanovuje se orgán ombudsmana, antidiskriminační platforma, AMU v této věci postupuje rychle, dobře a hladce. Pokud mluvíme o etické kultuře, nejde o ustanovování nových struktur, ale o nastolení živé diskuse. Problémy klientelismu, evaluace, tomu se chceme dále věnovat, ale jsou to složité věci, je to otázka dohody mezi lidmi.

Děkan- byl jsem pozván na setkání celé katedry na KALD a bylo to pro mne velmi přínosné, v debatě se otevřely mnohé problémy. Není to tedy tak, že problémy jsou jen na KČD.

Koubová- animozity mezi katedrami studenty nezajímají.

Lázňovský – doporučilo bych pozvat profesora Buriana na příští zasedání AS.

1.11. bude on-line AS FAMU, kde se bude projednávat Antidiskriminační platforma.

Příště se pokusíme zjednodušit formu zápisu, například nahráním zasedání.

Příští zasedání AS DAMU se bude konat 16.11. ve 13,30 v zasedací místnosti u Hallerova sálu.

 

Zapsala

Eva Salzmannová

16. listopad 2021

.