Zápis z 2. zasedání AS DAMU z 21. června 2021

Termín: 21. června 2021

Místo: DAMU, zasedací místnost vedle Hallerova sálu

Přítomni:

Pedagogická komora: doc.MgA.Eva Salzmannová, MgA. Michal Lázňovský, Mgr.Kateřina Štefková, Mgr. Michal Dočekal, doc.MgA.Jiří Adámek, doc.Mgr. Karel Vostárek.

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá, Mgr. Kateřina Volánková, Tomáš Ráliš,

Omluvení: Daniel Toman, Vojtěch Klinger,  Mgr. Daniel Hrbek

Přítomní hosté: děkan DAMU doc. MgA. Karel F. Tománek, proděkan Mezinárodních záležitostí Mgr. Michal Somoš, proděkan vědecko-výzkumné činnosti Doc. RNDr. Mrg. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D., tajemnice DAMU Ing. Iva Štveráková.

Program zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího 1. zasedání  AS DAMU ( 27.5.-online)

3. Projednání/ schválení Výroční zprávy DAMU o činnosti a hospodaření za rok 2020

4. Seznámení se Strategickým záměrem DAMU 2021 plus .

5. Schválení podmínek přijímací řízení pro AR 2022/2023

6. Změna podmínek přijímacího řízení doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby pro AR 2021/2022

1. Schválení programu zasedání z 27. 5. 2021

Způsob projednání: hlasování AS DAMU

Navrhovatel: Eva Salzmannová (předsedkyně AS DAMU)

Hlasování č.1

            Přítomno členů AS: 10

            Návrh usnesení: AS DAMU schvaluje program 2. Zasedání z 27. 5. 2021

            Pro: 10

            Proti: 0

            Zdržel se: 0

            Závěr: Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozího 1. zasedání

Způsob projednání : AS schvaluje

Navrhovatel : Eva Salzmannová ( předsedkyně AS DAMU)

Podklady k jednání : Návrh zápisu z 1. zasedání 27.5.        

Hlasování č.2

            Přítomno členů AS: 10

            Návrh usnesení: Schválení zápisu z předchozího 1. zasedání z 27.5.

            Pro: 10

            Proti: 0

            Zdržel se: 0

            Závěr: AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

3. Projednání/ schválení Výroční zprávy DAMU o činnosti a hospodaření za rok 2020

 Způsob  projednání : AS schvaluje

 Navrhovatel: MgA.Mgr. Doubravka Svobodová , bývalá děkanka DAMU

 Podklad k jednání: byl zaslán emailem členům AS od paní Štverákové dne 2.června.

Rozprava:

1/ Lázňovský upozorňuje, že do budoucna by bylo přehlednější, pokud by ve zpracování bylo výrazněji zpracováno, co přesně navýšilo rozpočet a kde jsme ušetřili.

2/ Salzmannová vznesla otázku nad položkou Maskérský kurz za 55 tisíc. Odpovídá Štefková za KS, že se jednalo o dvousemestrální kurz a v částce je započítán nejen materiál, ale i mzdy externích pedagogů. Zmiňuje také potřebu studenty vzdělávat v tomto ohledu, vzhledem k tomu, že scénografové v divadle DISK plní funkci maskéra. Podnět k diskuzi: Stálá pozice maskéra v DISKU - otevření debaty: Hradil by se z rozpočtu inscenace?

3/ podnět od Lázňovského: Diskuze ke zřízení kontrolní/ rozpočtové komise, která by měla formulovat požadavky zprávy o hospodaření, tak aby byla srovnatelná se schváleným rozpočtem na daný rok.

4/ Dotaz od Lázňovského směřuje na rozdělení prostředků mezi katedry a jeho výsledné plnění, které ve Výroční zprávě není. Štveráková zmiňuje, že zde se rozpočty nemění z toho důvodu, že přesuny/vratky mezi katedrami nejsou a investiční věci se nemění. Tedy schválený rozpočet je výsledným.

5/ Výroční zpráva se zveřejní na konci června na stránkách DAMU. 

Hlasování č.3.

            Přítomno členů AS: 10

Návrh usnesení: Projednání/ schválení Výroční zprávy DAMU o činnosti a hospodaření za rok 2020

            Pro: 10

            Proti: 0

            Zdržel se: 0

Závěr: AS DAMU schvaluje výroční zprávu DAMU o činnosti a hospodaření za rok 2020.

4. Seznámení se strategickým záměrem DAMU 2021 plus.

   Způsob projednání : volná diskuse o náčrtu materiálu

    Navrhovatel: doc. MgA. Mgr. K.F. Tománek – děkan DAMU

    Podklady k jednání: budou dodány panem děkanem

Rozprava:

1/ Děkan žádá o součinnost a sdílení volné pozice tajemníka DAMU vhodným uchazečům, neboť po 13 letech opouští DAMU současná tajemnice Ing. Iva Štveráková. Výběrové řízení proběhne v druhém týdnů v červenci. Nový uchazeč nastoupí na konci sprna.

2/ Děkan seznamuje senátory se zaslaným materiálem, který ještě není ve fázi ke schvalování, ale ve fázi procesu. Na základě zasedání AS ze dne 21.6. a Umělecké rady 22.6. a vzešlých připomínek bude vypracovaná nová verze. Strategický plán je důležité schválit do konce kalendářního roku.

3/ Po seznámení s materiálem AS DAMU přistupuje k diskuzi. Diskuze otevře Zuzana Černá, která zmiňuje, že se se Strategickým plánem bude do budoucna ráda detailněji zabývat. Má k řadě cílů podněty či otázky.

a) Černá se pozastavuje u Operačních cílů a dotazuje se, co znamená formulace: Zavádění flexibilních forem..”. Michal Somoš odpovídá, že formulace je převzatá ze strategického plánu AMU a jedná se o to, že se DAMU pokusí hledat flexibilní formy studia, tak aby se studenti mohli účastnit praxe/ dobrovolných předmětů skrze tzn. Blending learning, tedy tak aby si plnění předmětu mohli přizpůsobit svému časovému rozvrhu. Výhodou je navýšení kapacity předmětů a vstřícnost vůči pracujícím studentům, či těm kteří kvůli povinným předmětům nestíhajídobrovolné o které by měli zájem.

 b) Kateřina Štefková upozorňuje, že čtení strategického plánu není snadné a přimlouvá se za jednodušší a srozumitelnější formulování vět.

 c) Černá se dotazuje k Prioritní cíl 2: Doktorské studium na DAMU v novém formátu, zdali by nebylo dobré před schválením Strategického plánu sejít se s Oborovými radami. Děkan odpovídá, že nechce měnit oborové rady, ale chce vyvolat diskuzi, jak oborové rady nadále budou fungovat. Alice Koubová zmiňuje,  že MŠ projednává nová očekávání o doktorandském studiu. A upozorňuje, že na DAMU je nyní 60 doktorandů. DAMU musí na nové požadavky MŠ reagovat. Uvádí,  že sama vedla debatu s 18 studenty doktorského programu o současném stavu, tak aby zjistila, kde jsou potřebné změny, tak aby výzkum byl plnohodnotný a dával  studentům smysl. Skrze diskuzi se snaží formulovat současný stav a přicházet s návrhy změn. Zajímá ji podpora výzkumu v rámci DAMU. MŠ se má vyjádřit na jaře 2022.

d) Jiří Adámek se přidává ke Kateřině Štefkové, že předložený materiál je dost nekonkrétní, též má požadavek na jednodušší a konkrétnější sdělování. Děkan reaguje, že se nejedná o závazný výstup, ale podnět k diskuzi. 

e) Michal Dočekal se ptá na přesné plnění profesní podpory praxe u studentů. Michal Somoš odpovídá, že tento bod je ve stádiu analyzování a hledání prostoru pro podporu profesní praxe u studentů. Je si vědom individuálního pojetí podle kateder a studijních plánů. V rámci debat s jednotlivými katedrami se zjistí, jak tuto podporu lze rozvíjet. Je si vědom nutnosti nastavení rámce a pravidel mimoškolní spolupráce. Jiří Adámek se dotazuje, zda je to pokus zachytit                    problematický  přechod od studia do praxe. Oba přítomní proděkani souhlasí s tím, že katedrám chtějí být nápomocni v tom zavést praxi. Nejedná se o univerzální řešení pro všechny katedry se stejnými podmínkami. Následuje debata, zdali by taková to mimoškolní aktivita měla být kreditována. Michal Somoš dodává, že by stáli o kreditové ohodnocení studentů za předpokladů, že by za vykonanou praxí stál  tutor, který by dával studentovi po celou dobu praxe i zpětnou vazbu.

f) Černá se dotazuje k bodu Kultura kvality na DAMU na zavedení debaty vedení fakulty se studenty a na její konkrétní formu, neboť považuje že toto spadá pod studijní komoru AS DAMU. Somoš předkládá, že by se jednalo o setkání s akademickou obcí bez selekcí. Dává příklad z norské vysoké školy, kdy tato  setkání probíhalo jednou měsíčně a studenti se zde mohli v plenéru svobodně vyjadřovat a sdělovat své podněty. Další formou diskuzí by byli kulaté stoly s vybranými studenty, kde by se detailněji mapovali podněty studentů.

 g) Černá k bodu 6: DAMU jako místo otevřené zahraničí se dotazuje na zavedení jednoho předmětů v anglickém jazyce v rámci magisterského oboru jako povinného předmětu. Chce znát důvod a pro jaké studenty by toto opatření platilo. Nepřijde ji vhodné předepisovat pouze jeden jazyk. Alice Koubová považuje tento návrh jako ideální způsob rozšíření jazyka (mimo jazykové předměty), který podpoří  schopnost aplikovat jazyk v rámci studia. Do jisté míry je to pro ni i předvoj internacionalizace. Černá se proti tomu vymezuje, že jí nepřijde vhodné dávat na výběr pouze jediný jazyk. Upozorňuje také, že cizí jazyk není podmínkou pro přijetí ke studiu. Koubová reaguje, že jí tento bod přišel spíše jako služba, nežli povinnost, neboť konkrétní praxí se zdokonaluje zdatnost uvažovat v cizím jazyce.   Děkan vyzdvihuje, že je nutné se učit fungovat i v jiném prostředí, než nám přirozeném. Dočekal souhlasí s Černou v nelogičnosti vymezovat jeden jazyk. Adámek poukazuje na to, že Strategický plán by měl být v něčem obecnější, protože tento konkrétní požadavek nelze předkládat všem katedrám jako direktivní řešení. Lázňovský se dotazuje do jaké míry bude Strategický plán konzultován s katedrami. Děkan odpovídá, že důležitá je debata právě v rámci AS, který bude Strategický plán schvalovat v zimě 2021. Lázňovský upozorňuje, že AS nedisponuje spoustou informací ohledně kateder a domnívá se, že je důležité otevřít debatu v rámci kateder, kolegia či uměleckou radu. Vostárek se přidává, že tuto debatu považuje též pouze za vhled, ale debata by měla vzniknout v rámci kateder, kterých se body týkají.

Lázňovský opouští zasedání AS DAMU.

 h) Vratislav Šrámek se dotazuje na bod ve Strategickém řízení DAMU ohledně získání nových prostor a na současnou situaci, zdali existuje konkrétní představa. Michal Somoš odpovídá, že stavba, dlouhodobý nájem či nákup prostor zatím neprobíhá, ale fakulta se snaží reaktivovat prostor v Berouně pro blokovou výuku.                

Ch)  Momentálně je tam nula vhodných prostorů ke zkoušení, ale přes léto je plán upravit jednu místnost vhodnou ke zkoušení. Do budoucnosti se uvažuje o rekonstrukci půdy. Tento prostor disponuje navíc ubytovací kapacitou a tak je vhodný právě pro blokovou výuku, soustředění či workshopy. Dočekal se zapojuje, že ale problémem zůstává, že ve škole není kde učit a zmiňuje, že v rámci interní debaty na KČD se probírali možnosti Poněšic. Dává podnět k diskuzi, zdali by nebylo možné upravit promítací sál (odstranit elevaci či jí udělat mobilní), tak aby v něm dalo zkoušet. Také upozorňuje na zoufalé podmínky stravování studentů v rámci DAMU.

Adámek zmiňuje mizivou ochotu studentů vyjíždět do zahraničí. Navazuje pak na současné kauzy typu Dominika Feriho a na zavedení pozice ombudsmana na FAMU. Zmiňuje také důležitost  vyjadřovat se k otázkám ekologie v rámci DAMU kultury. Koubová sděluje, že v rámci strategického plánu přichází se snahou zřídit novou pozicí etického mediátora, který by řešil například konflikty v jasné definici, jak se shodnout a byl by zodpovědný za snadný průběh, ale především za etickou kulturu.

 j) Dalším bodem příštího zasedání by měla být další rozprava nad novou formou  Strategického plánu.

5. Schválení podmínek přijímací řízení pro AR 2022/2023

Způsob  projednání : AS schvaluje  

Navrhovatel: Mgr. Michal Somoš

Podklady k jednání: zaslány proděkanem Somošem-

Michal Dočekal, Karel František Tománek a Alice Koubová opouští zasedání.

Podnět: Michal Somoš navrhuje nevydávat příručku v tištěné podobě, ale pouze elektronicky skrze pdf, které lze stále aktualizovat.

Hlasování č. 4

            Přítomno členů AS - 8

            Návrh usnesení: AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro AR 2022/2023 v navržené podobě.

            Pro: 8

            Proti: 0

            Zdržel se: 0

            Závěr:  AS schvaluje podobu vyhlášeného přijímacího řízení pro rok 2022/2023.

6. Změna podmínek přijímacího řízení doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby pro AR 2021/2022

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: Prof. MgA. Jan Vedral, PhD.

Podklady: Žádost o schválení vypsání druhého termínu doktorského studia na KTK v termínu 31.7. 2021

Hlasování č. 5

            Přítomno členů AS: 8

Návrh usnesení: AS DAMU schvaluje vyhlášení přijímacího řízení doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby v navrženém termínu.

            Pro: 8

            Proti: 0

            Zdržel se: 0

            Závěr: AS schválilo vyhlášení druhého termínu.

Závěr zasedání:

Termín podzimního zasedání se domluví skrze doodle formulář zaslaný v průběhu září/října.

29. červenec 2021

.