Zápis ze zasedání UR konané dne 22. června 2021

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál, a online platforma Teams

Datum a čas: 22. června 2021 od 14 hod.

Program jednání UR DAMU:

  1. Zahájení UR DAMU.
  2. Návrh na schválení programu zasedání.
  3. Návrh na schválení komise k habilitačnímu řízení MgA. S. Zupanc-Lotker, Ph.D.
  4. Návrh na schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky Ph.D. studia na DAMU.
  5. Návrh na schválení komise ke SZZ na KTK DAMU.
  6. Návrh na změnu garanta magisterského programu režie KALD.
  7. Projednání Strategického záměru DAMU 2021+.
  8. Různé.
     

Body 1. a 2. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

Předseda UR DAMU doc. MgA. et Mgr. František Karel Tománek přivítal nově sestavenou UR DAMU a stručně představil její členy, kterým popřál mnoho úspěchů v dalším působení. V rámci programu zasedání UR proběhne diskuze o vedením DAMU připravovaném Strategickém záměru DAMU 2021+, proto se jednání UR účastnili proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Alice Koubovou, Ph.D. et Ph.D., proděkan pro pedagogické, studijní záležitosti a uměleckou činnost a statutární zástupce DAMU Mgr. Michal Somoš, kteří jsou zároveň součástí UR DAMU, a host zasedání proděkan pro mezinárodní záležitosti doc. Marek Bečka. Posléze předseda UR prezentoval i další body programu zasedání UR DAMU, které se týkaly především pedagogicko-studijních záležitostí, a o tomto programu nechal hlasovat.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen.
 

Bod 3. Schválení komise k habilitačnímu řízení MgA. S. Zupanc-Lotker, Ph.D.

Mgr. Michal Somoš stručně představil pedagožku KALD DAMU MgA. S. Zupanc-Lotker, Ph.D., téma její habilitační práce s názvem Návštěvníci: Přítomnost neznáma jako dramaturgická strategie, Má práce v oblasti autorského (devised) divadla 2017-2021 a habilitační přednášky Základní problematika výuky dramaturgie autorského divadla na divadelní škole. Dále uvedl návrh na jmenování členů habilitační komise, o kterém nechal hlasovat:

prof. MgA. Arnošt Goldflam, VŠ KK, Praha – předseda habilitační komise; doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., AVU, Praha; doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D., DAMU, Praha; prof. Mgr. art. Peter Pavlac; Bratislava, VŠMU; doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D., Brno, JAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Hlasování:

Závěr: Návrh na jmenování habilitační komise k habilitačnímu řízení MgA. S. Zupanc-Lotker, Ph.D. byl schválen.
 

Bod 4. Schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky Ph.D. studia DAMU

Pro doktorský studijní obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie předkládá předseda oborové rady prof. Miloslav Klíma návrh složení členů komise pro státní doktorské zkoušky bez titulu doc. a prof.: Mgr. Kateřina Lešková Dolenská, Ph.D.; MgA. Vladimír Novák, Ph.D.; MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph.D.; Ing. MgA. Braňo Mazúch.

Pro doktorský studijní obor Teorie a praxe divadelní tvorby předkládá předseda oborové rady prof. Jan Vedral návrh tohoto složení členů komise pro státní doktorské zkoušky bez titulu doc. a prof.: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.; Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.; Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.; MgA. Vít Neznal, Ph.D.; MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová; Mgr. Radovan Lipus, Ph.D.; MgA. Zuzana Paulusová; PhDr. Radmila Hrdinová.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Hlasování:

Závěr: Návrh na schválení členů komise pro státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní obor Alternativní a loutková tvorba byl UR DAMU schválen. Návrh na schválení členů komise pro státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní obor Teorie a praxe divadelní tvorby byl UR DAMU schválen.
 

Bod 5. Schválení komise k SZZ na KTK DAMU

Návrh na schválení složení komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Teorie a kritika divadelní tvorby a v magisterském studijním oboru Teorie a kritika divadelní tvorby předložil vedoucí KTK Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

Předseda: prof. Mgr. Jaroslav Etlík; doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.; Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

Členové: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.; prof. MgA. Jan Vedral, PhD.; PhDr. Radmila Hrdinová; Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.; Mgr. Radovan Lipus, Ph.D.; Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.; MgA. Lukáš Brychta; MgA. Vít Neznal, Ph.D.; Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Hlasování:

Závěr: Návrh na schválení komise k SZZ na KTK DAMU byl UR DAMU schválen.
 

Bod 6. Návrh na změnu garanta magisterského studijního oboru Režie ALD

Návrh na schválení změny garanta magisterského studijního oboru Režie alternativního a loutkového divadla předložil vedoucí KALD Ing. MgA. Branislav Mazúch, který navrhuje nového garanta doc. MgA. Jiřího Adámka, Ph.D., ten nahradí dosavadního garanta doc. MgA. Mgr. Karla Františka Tománka.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Hlasování:

Závěr: Návrh na schválení změny garanta magisterského studijního oboru Režie ALD byl UR DAMU schválen.
 

Bod 7. Projednání Strategického záměru DAMU 2021+

Děkan Karel František Tománek předložil UR DAMU k diskuzi a připomínkování pracovní verzi Strategického záměru DAMU 2021+, na kterém pracovalo nové vedení DAMU. Strategický záměr DAMU 2021+ vychází ze Strategického záměru AMU, jeho finální verzi by měl na konci roku 2021 projednat a schválit Akademický senát DAMU, diskutovat se bude i na kolegiu děkana. Tento dokument vedení DAMU nevnímá jako sadu cílů, kterých by chtělo dosáhnout během nynějšího funkčního období, ale snažilo se ho formulovat jako soubor témat a tato témata zamýšlí postupně precizovat a z obecných východisek nacházet konkrétní výstupy. Strategický záměr je plánován třemi časovými úseky; krátkodobý úsek pokryje jeden až dva roky, střednědobý čtyřleté funkční období vedení DAMU a dlouhodobé cíle funkční období přesáhnou. Rozpravu o jednotlivých bodech Záměru zahájil proděkan Michal Somoš, který představil Prioritní cíl 1: Umělecké vzdělávání v synergii s rozvojem umělecké praxe, který se týká rozvoje pregraduálních studijních programů, tedy na úrovni bakalářského a magisterského studia, jehož tři části obecných operačních cílů jsou převzaté právě ze Strategického záměru AMU. Základním východiskem bylo dle proděkana zvýšení uplatnitelnost absolventů v praxi, k čemuž vedou čtyři typy aktivit: 1, všeobecné průřezové kompetence oborově nespecifické pro praxi (např. formou volitelných předmětů jako základy ekonomie, práva, produkční minimum, pedagogické minimum, akademické psaní atp.); 2, systematická podpora nad rámec plnění studijních povinností poradenství tzv. DAMU point (projektová činnost, výjezdy do zahraniční, festivaly, technická podpora, kariérní poradenství); 3, praxe nad rámec studijních plánů (aplikační sféra); 4, zodpovědnost za vlastní studium. Daniel Hrbek na představení cíle 1 reagoval dotazem po významu operačního cíle 2: Zavádění flexibilních forem výuky zohledňujících výrazné proměny studentské populace zejména v oblasti životního stylu, sociálního statusu a výkonu paralelních pracovních povinností. Michal Somoš vyjmenoval jako příklad volitelné předměty, které se nemusí učit pravidelně, kdy si student sám zvolí přístup a čas, např. individuální konzultace, samostudium, hybridní formy výuky. D. Hrbek naopak připomněl význam interakce, kontinuity a pravidelnosti i při výuce takového typu předmětu a uvedl, že již předměty, které se věnují praktické přípravě studentů na jejich profesní život, realizuje např. výukou divadelního managementu pro režiséry a dramaturgy a herce. Radek Marušák ocenil profesní odpovědnost školy za uplatnění studentů, a upozornil, že např. výuka pedagogického minima není jednoduchá. Jiří Srstka připomněl, že potřeba průřezových „společných“ předmětů je dlouhodobá, ale lze ji těžko aplikovat v praxi. Toto potvrdili další bývalý členové vedení DAMU, resp. Akademického senátu Jan Vedral a Miloslav Klíma. Jan Burian představil konkrétní neúspěšné snahy o propojení oboru kulturní management na VŠE s produkcí DAMU nebo zrušení distanční formy výuky. Proděkan Somoš se zeptal, co členové UR vnímají jako nejzásadnější problém, proč se výuka napříč fakultou nepodařila prosadit. Jan Vedral jako důvod vnímá pluralistický princip fakulty, který vedl k fragmentarizaci jednotlivých pracovišť, kdy se „absence“ řešila ustanovením nového pracoviště. Jan Burian vznesl požadavek, aby se jazykově a významově identifikovaly cíle, které se již realizují, zároveň je požaduje formulovat jako nabídku, ne jako centrálně řízené. To podpořil Radek Marušák, protože Strategický záměr jako veřejný dokument budou číst i studenti. Miroslav Petříček konstatoval, že ve Strategickém záměru nejsou témata, které by mohla být vnímána jako norma nebo předpis, dokument je psaný obecně a neurčitou formu jazyka dokumentu, kterým lze posléze prosadit konkrétní potřeby. Jan Vedral nebo Jaroslava Šiktancová se naopak domnívají, že obecnost, mlhavost se může ukázat jako zdroj konfliktů. Blanka Chládková se členy UR DAMU sdílela své zkušenosti z JAMU, kde se uskutečnil průzkum potřeb akademie. Doporučuje tedy, aby v koncepčních interních dokumentech tyto potřeby byly detailně uvedeny s ohledem na jejich financování.

Poté proděkanka Alice Koubová seznámila UR DAMU s Prioritním cílem 2: Doktorské studium na DAMU v novém formátu, který se věnuje postgraduálnímu studiu. Zmínila nový přístup Ministerstva školství, který plánuje transformaci doktorského studia v ČR, který bude klást zvýšený důraz na „expertnost“ absolventů, a který stanoví požadavek na začlenění činnosti českých doktorandů do mezinárodního kontextu. Představila také kroky, kterými zahájila naplňování Záměru: setkání se studenty doktorského studia a s oborovými radami a jejími členy, komunikace s relevantními českými a zahraničními pracovišti, příprava doktorandské konference. UR neměla k Prioritnímu cíli 2 podstatnější připomínky.

V rámci představení Prioritního cíle 3: DAMU v dialogu umění a výzkumu Alice Koubová podtrhla důležitost rozumění významu uměleckého výzkumu, a co znamená propojení umělecké tvorby s poznáním společenské reality. Jako příklady propojení umění a výzkumu lze uvést konkrétní cíle jako archivace uměleckých výstupů, přehodnocení grantových soutěží DAMU zaměřených na uměleckou tvorbu nebo využití divadla DISK. Na problematizaci výzkumu v kultuře, kterou vyjádřil např. Jiří Srstka, reagoval Miroslav Petříček úvahou nad českým významem anglického slova research (artistic research) a jeho významů, což doplnil Miroslav Klíma. Podle Klímy je výzkum v umění trojí:1, výzkum o umění (o umění obecně.), 2, umění je způsob poznávání (umělecké dílo přinese nové poznání), 3, analýza umění. Blance Chládkové ve Strategickém záměru chybí registr uměleckých výstupů jako finanční nástroj, ten také souvisí např. s dokumentací studentských děl a s financováním Divadla DISK. Expertní umělecký výkon kompenzuje financování vědecko-výzkumné činnosti, a proto navrhla, aby se do RUV zahrnuly také studentské práce. Další část diskuze k Prioritnímu cíli 3 se věnovala koncepci divadla DISK. Daniel Hrbek vznesl požadavek, aby se problematice divadla DISK věnovala samostatná kapitola Strategického záměru, protože současný stav je neuspokojivý a vyžaduje výrazné změny, pokládá totiž za nezbytné, aby se navýšil rozpočet a pracovní kapacity studentského divadla. Vedení DAMU stanovilo, že problematice divadla DISK budou věnovány samostatné porady a jednání.

Na závěr diskuze děkan Karel František Tománek přítomné členy UR DAMU požádal o připomínky k dosud probraným bodům, ať písemně nebo formou osobním setkání. Pokračování diskuze nad dalšími Prioritními cíli Strategického záměru se bude konat na příštím zasedání UR DAMU.
 

Bod 8. Různé

Závěrem zasedání UR DAMU děkan doc. Karel František Tománek poděkoval přítomným členům UR DAMU za jejich aktivní účast na prvním zasedání v novém složení a oznámil plánované termíny nadcházejících zasedání UR DAMU, a to na 24. listopadu 2021, 16. března 2022, 16. listopadu 2022, vždy od 14 hodin.

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Schválili: děkan doc. Karel František Tománek v. r.

proděkan Mgr. Michal Somoš v. r.

13. červenec 2021

.