Vyhlášení doplňovací voleb do AS AMU na Filmové a televizní fakultě AMU

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017

vyhlašuji na Filmové a televizní fakultě AMU dílčí doplňující volbu jednoho člena Studentské komory Akademického senátu AMU.

Termín konání voleb: 1. a 2. března 2018

Podle čl. 2.3 a 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU zůstává složení volební komise stejné jako v průběhu řádných voleb do AS AMU, konaných ve dnech 13. a 14. února 2018.

Kandidáta na člena Studentské komory AS AMU může navrhnout každý člen akademické obce FAMU. Návrhy na kandidáty musí být podány v listinné podobě na děkanát FAMU nejpozději do 23. února 2018 do 12:00 hodin. Návrh musí obsahovat podpis navrhovatele a písemný souhlas navrhovaného.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 2. března 2018.

doc. Jan Hančil
rektor AMU

16. únor 2018