Podpora pedagogické práce, profilace a inovace studijních oborů/programů - vyhlášení a výsledky

Výsledky

Výsledky vnitřní soutěže DAMU 2021
 

Vyhlášení

Děkanka DAMU vyhlašuje

VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU pro rok 2021 – „PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE, PROFILACE A INOVACE STUDIJNÍCH OBORŮ/PROGRAMŮ “ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě

Termín pro podávání žádostí: nejpozději do 22. února 2021.

ZÁSADY A PRAVIDLA POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ

Z prostředků určených na vnitřní soutěž DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních oborů/ programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících předmětů/kurzů, včetně podpory přípravy a realizace flexibilních forem výuky (online, hybridní, distanční). Zároveň je možné podpořit přípravu studijních opor pro různé formy výuky a vzdělávání. Dále je podpora vnitřní soutěže určena na rozšíření a inovaci výuky formou online workshopů/webinářů se zahraničními lektory, pedagogy a významnými odborníky z praxe.  Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura apod.), na pokrytí nákladů spojených s realizací online seminářů, workshopů zahraničních pedagogů a lektorů, na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny či osobního příplatku nebo formou DPP. V každém uvedeném případě lze však prostředky garantovat pouze do konce roku 2021.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant může požádat kterýkoli pedagogický pracovník DAMU (hlavní řešitel projektu) prostřednictvím své katedry. Zpracovanou a podepsanou žádost hlavní řešitel projektu předá k vyjádření a podpisu vedoucímu své katedry. Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a podepsané projekty.

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a dále elektronicky na adresu olga.vlckova@damu.cz, a to nejpozději do 22. února 2021.

Hodnocení projektů:

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

Změny projektu:

Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a změny v rozpočtu přesahující 20 % podléhají schválení děkankou/děkanem, resp. tajemnicí fakulty. O veškerých těchto změnách řešitel také informuje projektovou manažerku Olgu Vlčkovou (olga.vlckova@damu.cz) s dostatečným předstihem.

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel projektu je povinen dodat v písemné podobě na předepsaném formuláři (forma tabulky)  na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu olga.vlckova@damu.cz) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 17. prosince 2021, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2021 je možné odevzdat závěrečnou zprávu nejpozději do 5. ledna 2022.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

 

V Praze dne 21. ledna 2021

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová v. r.
děkanka DAMU

26. leden 2021

.