INFO

Příjem návrhů na začatí habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze je aktuálně pozastaven. Příjem bude obnoven po udělení nové akreditace v předpokládaném termínu září 2024.

Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se koná podle §§ 71–75 zákona v oboru Dramatická umění.

Řízení ke jmenování profesorem

Obor, ve kterém je DAMU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 82, odst. 1, 5, § 87 písm. g), § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění na dobu platnosti do 31. května 2024 pro Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze.

Informace o náležitostech řízení

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

 • název oboru - Dramatická umění,
 • písemné doporučení alespoň 2 profesorů téhož oboru nebo oborů příbuzných,
 • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*,
 • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech,
 • přehled pedagogické praxe,
 • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*,
 • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží - tuzemských i zahraničních*,
 • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci,
 • téma profesorské přednášky.

Upozornění:

Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.

Habilitační řízení

Obor ve kterém je DAMU oprávněna konat habilitační řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 82, odst. 1, 5, § 87 písm. g), § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění na dobu platnosti do 31. května 2024 pro Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze.

Informace o náležitostech docentských habilitací

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

 • název oboru - Dramatická umění,
 • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*,
 • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech,
 • přehled pedagogické praxe,
 • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*,
 • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží ­­- tuzemských i zahraničních*,
 • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci,
 • téma habilitační přednášky,
 • habilitační práci (3 exempláře + elektronický nosič).

Habilitační prací se rozumí:

 • písemná práce,
 • soubor uveřejněných vědeckých prací,
 • tiskem vydaná monografie, která přináší nové poznatky,
 • umělecký výkon nebo umělecké dílo nebo jejich soubor, kterým je např. vynikající veřejná umělecká činnost.

Upozornění:

Pokud uchazeč předkládá habilitační práci podle § 72, odst. 3, písm. d zákona (vynikající umělecké dílo nebo umělecký výkon, zpravidla však jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost celostátního významu), je tato práce doplněna písemnou reflexí umělecko-pedagogické činnosti v rozsahu nejméně 30 normostran. Docentura je hodnost pedagogická, a aby členové umělecké rady i členové jimi jmenovaných komisí měli co posuzovat, je třeba popsat metodu, cíl a hlavní principy výuky příslušného oboru.

Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.

Dokumenty

Mgr. Michal SOMOŠ

Proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost Detail osoby
Foto