Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Statut Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Ústav teorie scénické tvorby DAMU je vědecko-výzkumné a umělecko-výzkumné pracoviště Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „DAMU“).

Ústav teorie scénické tvorby DAMU (dále jen Ústav) vznikl transformací Ústavu dramatické a scénické tvorby, zřízeného v souladu s § 24 a, f a § 34 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

A) Úkoly a náplň činnosti Ústavu

1. Ústav teorie scénické tvorby jako pokračovatel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU je vědecko-výzkumným pracovištěm, které navazuje na pedagogickou a umělecko-výzkumnou činnost DAMU, a to zejména Katedry činoherního divadla a Katedry scénografie DAMU, její teoretickou reflexí orientovanou na výzkum scénování v době technických médií s důrazem na samotný proces tvorby a vytváření jejích podmínek v prostředí všeobecné scénovanosti.

2. V tomto duchu zajišťuje Ústav v souladu se zákonem a vnitřními předpisy AMU a DAMU doktorské studium navazující na studium v magisterských studijních programech obou výše uvedených kateder na širší (scénologické) bázi. Doktorské studium je otevřeno absolventům magisterského studia z DAMU, ale i absolventům z dalších oborů, jejichž výsledky mohou být užitečné při rozvíjení scénologie jako typicky mezioborové disciplíny, která vychází nejenom z teoretického a historického výzkumu, ale zejména z výzkumu realizovaného v umění a uměním.

3. Ve svém vědeckém (tzn. teoretickém a historickém) bádání navazuje Ústav teorie scénické tvorby na výsledky Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU, zveřejněné v 11 ročnících časopisu Disk, který vycházel od roku 2002 do roku 2012, a ve stejnojmenné knižní edici, vydávané od roku 2005 a finančně zajišťované pomocí grantů a institucionálních příspěvků přidělovaných na vědecko-výzkumnou činnost.

4. Za činnost Ústavu včetně jeho hospodaření s majetkem a přidělenými finančními prostředky odpovídá jeho vedoucí, zpravidla totožný/á s předsedou/předsedkyní oborové rady doktorského studia scénické tvorby a teorie scénické tvorby a výzkumnou činnost koordinuje jeho/její zástupce pro výzkum, jmenovaný děkanem/děkankou DAMU na návrh vedoucí/vedoucího Ústavu, odsouhlasený vědeckou radou Ústavu. Vědecká rada Ústavu je zpravidla totožná s oborovou radou doktorského studia daného oboru a rozšiřovaná při diskusi o jednotlivých výzkumných otázkách o další odborníky z řad účastníků výzkumu i z praxe.

B) Organizace činnosti Ústavu

1. V čele Ústavu stojí jeho/její vedoucí, kterého/kterou jmenuje děkan/děkanka DAMU po projednání s proděkanem/proděkankou pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost a vedoucími Katedry činoherního divadla a Katedry scénografie DAMU. Akademický senát DAMU se k tomuto jmenování podle zákona vyjadřuje.

Vedoucí Ústavu odpovídá za organizaci a zajištění činnosti Ústavu a za hospodaření s majetkem a přidělenými finančními prostředky děkanovi/děkance DAMU.

Členy vědecké rady jmenuje děkan/děkanka DAMU na návrh vedoucího/vedoucí Ústavu z řad řešitelů jednotlivých výzkumných projektů a dalších odborníků; členy vědecké rady jsou z titulu své funkce proděkan/proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost a vedoucí Katedry činoherního divadla a Katedry scénografie DAMU.

2. Vědecká rada zejména:

- schvaluje směry a oblasti vědecko-výzkumné a vědecko-umělecké činnosti Ústavu v souladu s dlouhodobým záměrem Divadelní fakulty AMU a předkládá je ve formě tematických okruhů výzkumu pro příslušný akademický rok;

- vyjadřuje se k otázkám předloženým vedoucím/vedoucí Ústavu;

- funguje jako redakční rada knižní edice Disk, kterou Ústav vydává;

- je konzultačním orgánem děkana/děkanky ve věcech souvisejících s problematikou vědy a výzkumu a jejich využíváním v činnosti DAMU.

3. Zajišťováním organizačně-technické a materiální základny činnosti Ústavu je zpravidla pověřen/a produkční Ústavu, který/á v této souvislosti spolupracuje zejména s příslušnými referenty děkanátu DAMU, s tajemníkem/tajemnicí fakulty a s proděkanem/proděkankou pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost.

C) Závěrečná ustanovení

Zrušuje se Statut Ústavu dramatickéa scénické tvorby DAMU.

Akademický senát DAMU vyslovil podle § 27, odst. 1 písm. a) zákona souhlas se změnou názvu Ústavu a jeho některých úkolů dne 7. 4. 2015.

3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2015.

Praha dne 1. června 2015

……………………………………………….

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

děkanka DAMU