Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Statut Výzkumného pracoviště KALD

  1. Výzkumné pracoviště KALD, které bylo schváleno rozhodnutím kolegia děkana DAMU dne 9. 12. 2009 podle par. 33 odst. 2, písm. a/ , AS DAMU dne 13.12.2010 v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. par. 27 dle odst. 1, písmeno a/ a projednáno UR DAMU dne 16.2.2011, se zřizuje pro potřeby divadelního výzkumu Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Zabývá se interakcemi jednotlivých komponentů jevištního díla v oblasti loutkového a alternativního divadla, novými zdroji dramaturgického uvažování a týmové inscenační praxe, vazbami mezi tradicí a vznikajícími novými alternativami, proměnami akcentů tvorby jevištní postavy v těchto zmíněných oblastech a novými scénografickými postupy, využívajícími nové technické prostředky či virtuální reality, reflektuje i tvorbu v netradičních prostorech a specifické inscenační postupy při divadelní tvorbě s klienty ústavů s handicapem, a to jak teoreticky, tak i v úzké návaznosti na kreativní oblast.
  2. Pracoviště je složeno z pedagogů katedry, hostů a odborníků, studentů doktorského a výjimečně i magisterského stupně studia. Podílí se plnou měrou na doktorském stupni studia na KALD.
  3. Pracoviště vede koordinační rada, v níž jsou zastoupeni odborníci na jednotlivá výzkumná témata, tuto radu jmenuje vedoucí katedry a ta si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
  4. Pracoviště pořádá semináře, přehlídky a kolokvia k jednotlivým tématům, každoročně vydává další díl odborné knihy „Divadlo a interakce“, kde publikuje výsledky výzkumu, vedle tematicky specializovaných publikací na konkrétní témata v monotematických monografiích. Spolupracuje úzce s odborným časopisem „Loutkář“ i dalšími odbornými časopisy domácími i zahraničními.
  5. Pracoviště je finančně podporováno katedrou a fakultou, podílí se na Institucionální koncepční podpoře výzkumu a vývoje MŠMT, dále ke svému výzkumu předkládá grantové a jiné projekty z dalších zdrojů, a to povahy teatrologické i kreativní.
  6. Pracoviště sídlí v pracovně pedagogů č. 601.