Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Obor

ve kterém je DAMU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 82, odst. 1, 5, § 87 písm. g), § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Dramatická umění na dobu platnosti do 31. května 2024 pro Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze.