Inscenace studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

PULSE je individuální i kolektivní zkušenost lidského těla, která se děje po celou dobu, ať už jsme kdekoli v jakémkoli čase. Je to proces, nikoliv hotový produkt. Nic není nikdy hotové.

Představení PULSE bylo původně interdisciplinární, částečně dokumentární, durativní představení, které propojovalo fyzickou, obrazovou a zvukovou instalaci. Vzhledem k probíhající pandemické situaci byl PULSE přenesen do digitální reality a bude mít premiéru jako senzitivní, filmový živý streaming, který propojuje více disciplín. Struktura inscenace je založena na somatické pohybové sekvenci, která je snímána živým přenosem.

PULSE se dotýká osobních traumatických zážitků, ale soustřeďuje se na péči, důvěru a sounáležitost.

 

PULSE is an individual and collective human body experience that is happening all the time, everywhere we go and everywhere we are. It is a process, not a finished product. Nothing is ever finished.

Performance “PULSE” originally was an interdisciplinary, partly-documentary, durational in a physical space happening performance, crossing physical, video and audio installations. Due to the ongoing COVID-19 pandemic situation, it was transferred to digital reality, and it will premiere as a sensoric, cinematic live-streaming experience, crossing multi disciplinaries. Its structure is based on a somatic movement sequence, which is being captured by a live streaming camera.

PULSE is crossing traumatic experiences, but keeps on focusing on care, trust and belonging.

STUDENTI