THE DISAPPEARING IN THE SUPERMARKET

2. prosince 2022 5:00 -

4. prosince 2022 17:00

▼ Showcase magisterského programu MA.DOT na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU

▲ The Disappearing in the Supermarket je showcase magisterského programu zahraničních studentů “Directing Devised and Object Theater / MA.DOT” na KALD DAMU. V rámci tří dnů uvedou svoje nejlepší performance, inscenace a projekty. Setkáte se tak se studenty z Litvy, Finska, Tajvanu, Libanonu, Japonska, Mexika, Columbie, Polska, Německa a Maďarska, stejně jako s jejich pedagogy a tutory.

▼ Některé performance jsou participační, některé mají klasickou formu, ale všechny spojuje významná role vztahu mezi divákem a samotným tvarem performance a performery. Studenti mají velmi odlišné přístupy k divadlu, umění i performance, zakusíte tak různé estetické tvary a postoje. Každá performance na festivalu je jedinečná, všechny ale vycházejí z hlubokého zkoumání umělcova vztahu ke světu - do kterého pozve svoje diváky.

REZERVACE https://bit.ly/reservations_madot_showcase

P͟R͟O͟G͟R͟A͟M͟

● 2. 12. | 11:00 – 22:00 | BASEMENT (Sklep), DAMU
▸ 2nd Years | From One Moon to Another I Leap
(scenographic-space installation)
Vernissage at 11 am in front of Studio Řetízek | Vernisáž v 11:00 před Studiem Řetízek

We invite you to shape your dreams. Catch them, let them go, reconsider them in space. Dream particularities collectively.
| Zveme vás k utváření vašich snů. Zachyťte je, nechte je odejít, přehodnoťte je v prostoru. Sněte konkrétnosti kolektivně.

● 2. 12. 2022 | 11:30 – 14:30, 16:30 – 19:30 | R109, R110, R210, R214, R405, R501
▸ En-Ping Yu | Sensorium – Take A Break From Being Human
(performative installation)
Series of sensory simulation of being different kinds of animal.
| Série smyslových simulací různých druhů zvířat.

● 2. 12. 2022 | 15:00 – 16:00 | R213, DAMU
▸ Eszter Koncz | River Room
(living installation)
If everything is moving, where is “here”?
| Pokud se vše hýbe, kde je “tady”?

● 2. 12. 2022 | 20:00 – 21:00 | R202, DAMU
▸ Arnis Aleinikovas | PULSE
(performative film)
Cinematic experience crossing various artistic disciplines that reflects on men and women sexual assault.
| Smyslový filmový zážitek protínající různé umělecké disciplíny reflektující sexuální útoky na muže a ženy.

● 3.12.2022 | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | ANDĚL SHOPPING MALL (Nákupní centrum Anděl)
▸ Michał Salwiński | The Dream in a Supermarket
(one-on-one journey performance)
Can you imagine a shopping center is a portal to magic?
| Dokážeš si představit, že nákupní centrum je portál do magična?

● 3.12.2022 | 11:00 – 12:00 | R109, DAMU
▸ Katharina Joy Book | Yours Now
(solo performance)
Solo performance about the magic of grief and the betrayal of fiction.
| Sólová performance o kouzlu smutku a zradě fikce.

● 3.12.2022 | 15:00 – 16:00 | R302, DAMU
▸Sai | Shituations
(performance)
An invitation for a bizarre food tasting party.
| Pozvánka na bizarní ochutnávku jídla.

● 3.12.2022 | 17:00 – 18:00 | STUDIO ŘETÍZEK, DAMU
▸ Valtteri Alanen | Fugue in the Key of Falling
(sound-object theatre)
Spinning tops, ping pong balls, microphones and dead flowers among others.
| Rotující vršky, pingpongové míčky, mikrofony a mrtvé květiny.

● 3.12.2022 | 19:30 – 20:30 | DIVADLO DISK, DAMU
▸ Mara Ingea | Do you know a place that doesn’t exist anymore?
(participatory performance)
An invitation to take the risk of remembering and pay tribute to gone places and corners of the past.
| Výzva ke sdílení a vzdání pocty místům, částem prostoru, zákoutím minulosti.

● 4.12.2022 | 12:00 – 13:00 | R109, DAMU
▸ Katharina Joy Book | Yours Now
(solo performance)
Solo performance about the magic of grief and the betrayal of fiction.
| Sólová performance o kouzlu smutku a zradě fikce.

● 4. 12. 2022 | 13:30 – 14:30 | R213, DAMU
▸ Eszter Koncz | River Room
(living installation)
If everything is moving where is “here”?
| Pokud se vše hýbe, kde je “tady”?

● 4.12.2022 | 16:45 – 17:45 | R302, DAMU
▸ Eglė Šimėnaitė | Take Less Space and Disappear
(light/space performance)
You are invited to drift softly in space, to experience the plasticity of light and color in the music-like compositions and simplicity of movements.
| Jste zváni k tichému potloukání v prostoru, prožití plastičnosti světla, barvy v hudební kompozici a jednoduchosti pohybu.

● 4.12.2022 | 18:00 - 19:30 | STUDIO ŘETÍZEK, DAMU
▸ Susana Botero | Anamorphosis
(performative lecture)
An exploration of the body as a medium that facilitates the shifting of identity, through touching on painful extreme vanity, on intimacy, sexuality, eroticism and beauty.
| Zkoumání těla jako média, které usnadňuje posun identity, myšlenky dotýkající se bolestivé
extrémní marnosti, intimity, sexuality, erotiky a krásy.

● 4.12.2022 | 20:30 - 22:00 | DIVADLO DISK, DAMU
▸ Daniel Victoria Reyes | HIGH – Two or three words about ecstatic masculinity. (performance)
War times. What does it take to go out of the logic of disaster? Let's gather for a couple of minutes and see what happens with these particular bodies.
| Válka. Co je potřeba k tomu, abychom se vymanili z logiky katastrofy? Pojďme se potkat na pár minut a sledovat, co se stane s těmito konkrétními těly.