Závěrečná Písemná práce (VŠKP)

Zadání písemné vysokoškolské kvalifikační práce, tedy bakalářské nebo diplmomové práce (dále je VŠKP) se skutečňuje přes informační systém KOS. Vložení požadovaných údajů do KOSu je právem a  povinností studenta, vyplývající z úpravy Výnosu rektorky 2/2023 (článek 2).

Postup zadávání VŠKP do KOSu sestává z těchto kroků:

 1. Student si založí v KOSu novou práci
  - v části Státní zkoušky -> Bakalářské, diplomové a disertační práce je nabídka založení nové práce dole na stránce
  - založí novou práci typu A – teroretická práce. Je tím myšlena obecně písemná práce, bez ohledu na to, zda jde o doplněk absolventského výkonu, nebo zcela samostatnou teoretickou práci
  - v případě, že má již zadání založeno a vrací se k němu, upravuje zadání po kliknutí na tlačítko editace
 1. Student vyplní ve formuláři zadání potřebné informace
  TÉMA KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – téma kvalifikační práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu. Téma není nutně identické s názvem práce (název práce může téma blíže určovat).
  NÁZEV KVALIFIKAČNÍ PRÁCE V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE - název lze později vhodně upřesňovat za pomoci podnázvu, případně lze se souhlasem vedoucího práce název později změnit úplně.
  JAZYK KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – česky či slovensky; u programů vyučovaných v angličtině anglicky. Čeština je výchozím jazykem u programů akreditovaných v češtině, práci zde lze ale psát také ve slovenském jazyce bez udělování výjimky. Pokud chce student práci napsat v jiném jazyce, než je jazyk akreditace, musí požádat děkana o výjimku (výjimku nelze udělit jako úlevu z nedostatečné znalosti češtiny). O změnu jazyka lze požádat jak společně s tvorbou zadání, tak i později v průběhu tvorby práce (viz. část Průběžné změny práce).
  VEDOUCÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - student by měl vyplnit jméno vedoucího práce až po dohodě s dotyčnou osobou. Pokud se jedná o externistu nebo pedagoga, který nemá aktuálně na AMU platnou smlouvu, student jí v KOSU nenajde a musí požádat o součinnost při vyplňování tajemnici katedry. Také vedoucího lze později v případě nutnosti změnit, změnu schvaluje děkan.
 1. Tisk, podpis zadání a odevzdání na katedře
  - po vyplnění všech informací student formulář uloží, vytiskne a podepíše (v případě potřeby požádejte o tisk tajemnici katedry)
  - po odevzdání podepsaného zadání VŠKP na katedře, schvaluje zadání vedoucí katedry, který doplní jméno oponenta práce
  - oponenta lze doplnit do zadání i později, pokud v čase tvorby zadání není znám, nejpozději však 2 měsíce před odevzdáním práce k obhajobě. Určení oponenta je v kompetenci vedoucího katedry, návrhy schvaluje děkan.
  - TERMÍN ODEVZDÁNÍ VYTIŠTĚNÉHO ZADÁNÍ VŠKP SI STANOVUJÍ KATEDRY (zpravidla v předvánočním čase), SLEDUJTE INFORMACE VYDÁVANÉ NA KATEDŘE.
   
 2. Schvalování děkanem
  - vedoucím schválená zadání VŠKP předává katedra na studijní oddělení ke scvhálení děkanem
  - děkan schvaluje zadání VŠKP, v případě výhrad vyzve katedru k úpravě zadání
  - studijní oddělení změní po scvhálení děkanem stav VŠKP v KOSu z  "Návrh" na "Schváleno"
  - formulář zadání se studentovi tímto okamihem uzamkne a změny dále vykonává pouze katedra na základě schválené žádosti studenta (viz. Průběžné změny práce)

Změny ve schváleném zadání VŠKP podléhají schvalování vedoucího práce nebo děkana, v závislosti od povahy změny.

Změna názvu VŠKP - pokud původně schválený název již neodpovídá obsahu práce a nepostačuje ani jeho vhodné doplnění podnázvem, může vedoucí práce povolit změnu názvu na žádost studenta. Žádost o změnu názvu VŠKP vyplní student a podepsanou ji odevzdá na katedře. Změnu názvu VŠKP v KOSu vykoná po scvhálení vedoucím práce katedra.

Změna tématu, jazyka nebo vedoucího VŠKP - ve výjimčných případech může dojít i ke změně tématu práce či vedoucího. Student také může v průběhu tvorby práce požádat o výjimku a povolení napsat práci v jiném jazyce, než je jazyk akreditace. Tyto změny schvaluje děkan na základě studentem vyplněné a podepsané žádosti o změnu zadání, kterou schválil vedoucí práce a vedoucí katedry. Žádost o změnu vedoucího práce podepisuje nový vedoucí. Děkan může ve výjmečných odůvodněných případech změnit vedoucího práce i bez souhlasu studenta. 

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce vykonává student v informačním systému KOS v části Státní zkoušky - > Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku nejpozději do data uzáverky přihlášek, které je nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

Termíny konání státní zkoušky vypisují do KOSu katedry v souladu s Harmonogramem akademického roku DAMU. Jejich přehled naleznete v dolní části této stránky.

Po přihlášení na termín státní zkoušky KOS automaticky vyplní také termín pro odevzdání VŠKP - ten je obvykle stejný jako uzávěrka pro přihlašování na státní zkoušku, nejméně však jeden měsíc před jejím konáním.

Úspěšné přihlášení se k termínu státní zkoušky je nevyhnutným předpokladem k odevzdání VŠKP.

Pokud se k termínu státní zkoušky přihlásíte a ke zkoušce se nedostavíte, bude Vám započten neúspěšný pokus. V takovém případě máte právo na jeden opravný termín složení státní závěrečné zkoušky, který musí proběhnout nejpozději do jednoho roku od neúspěšného pokusu (případně dříve, pokud vám končí maximální doba studia nebo akreditace vašeho studijního programu).

Odevzdat práci může pouze student, který je přihlášen na některý z termínů státní závěrečné zkoušky, které vypisují katedry v KOSu.

Postup odevzdání:

1. Student nahraje hotovou VŠKP do KOSu v jednom PDF souboru do data uzávěrky (“Termín odevzdání”), která je nejméně jeden měsíc před datem konání státní závěrečné zkoušky.

2. Nejpozději při nahrávání VŠKP do KOSu student dále vyplní předepsané údaje: abstrakt a klíčová slova, oboje v českém, anglickém a případně v jiném jazyce, ve kterém byla práce na základě výjimky napsána.

3. Po nahrání práce a vyplnění všech povinných údajů student klikne na „Potvrdit odevzdání“ - toto je okamžik odevzdání práce. Formulář se tímto studentovi uzamkne.

4. Student odevzdá na katedře jeden fyzický výtisk VŠKP v pevné vazbě v termínu dle domluvy s katedrou. Fyzický výtisk musí být identický s odevzdanou elektronickou verzí VŠKP. Podobu tištěné verze VŠKP upravuje Výnos děkana 3/2023 v článku 13 odst. 8):

 • Kvalifikační práce je možné tisknout oboustranně.
 • Obálka výtisku práce v pevné vazbě bude obsahovat tyto údaje:
  a.    Název školy kapitálkami nahoře uprostřed („AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE“)
  b.    Název fakulty kapitálkami nahoře uprostřed, pod název školy („DIVADELNÍ FAKULTA“)
  c.    Označení typu práce, uprostřed, zarovnáno na střed, kapitálkami („BAKALÁŘSKÁ PRÁCE“ resp. „DIPLOMOVÁ PRÁCE“)
  d.    Označení místa a roku odevzdání vlevo dole („Praha, 2023“)
  e.    Jméno autora práce včetně získaných akademických titulů vpravo dole („BcA. Jan Novák“)

Po odevzdání VŠKP vygeneruje KOS automaticky požadavek na kontrolu plagiátorství v systému Theses.cz. Informace o výsledku této kontroly, včetně možnosti stažení protokolu, je v KOSu přístupná studentovi, vedoucímu práce, oponentovi, katedře a SO.

Po odevzdání VŠKP vygeneruje KOS automaticky upozornění vedoucímu práce a oponentovi s výzvou k nahrání posudků práce a doručí jim k tomu určený formulář. Formuláře posudků jsou dostupné  zde (vedoucí) a zde (oponent). Externím oponentům, příp. vedoucím práce, kteří nepoužívají školní systémy (e-mail, KOS) zašle VŠKP v PDF formátu i formulář posudku katedra e-mailem a poskytne jim součinnost i při nahrání posudku do KOSu.

Vedoucí práce a oponent vypracují posudky k VŠKP dle předepsané struktury, na předepsaném formuláři a v jazyce akreditace (resp. mohou být ve slovenském jazyce, pokud práce je napsaná také ve slovenském jazyce) a nahrají je do KOSu nejpozději 3 dny před konáním obhajoby. Je-li posudek zpřístupněn později, má student právo před konáním obhajoby žádat nový termín státní zkoušky.
V posudcích musí být výslovně uvedeno, zda doporučují nebo nedoporučují VŠKP k obhajobě a také návrh klasifikace. Externistům, kteří nejsou aktivními použivateli KOSu, pomůže s nahráním katedra.

Po vykonání obhajoby VŠKP zapíše katedra, bez ohledu na její výsledek, do KOSu datum obhajoby, hodnocení práce a vyplní zprávu o průběhu obhajoby, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Záznam o průběhu obhajoby doručí na studijní oddělení, které ho založí do složky studenta.

Obhajoba práce probíhá vždy v jazyce akreditace. To platí také pro případy, kdy byla práce na základě výjimky schválené děkanem, napsaná v jiném jazyce. 

Katedra předá po obhajobě fyzický výtisk VŠKP fakultní knihovně, která odpovídá za její zveřejnění dle vnitřních předpisů AMU, a to bez ohledu na výsledek obhajoby.
Knihovna zveřejní v systému DSpace text VŠKP a texty posudků vedoucího práce a oponenta. Od 1.1.2024 jsou práce, obhájene od roku 2016, volně dostupné vzdáleným přístupem elektronicky, bez nutnosti přihlašovat se školními údaji AMU.

Do 15 dnů od konání obhajoby VŠKP může student předložit prostřednictvím studijního oddělení soubor s případnými erraty práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb). Tento soubor fakulta zveřejní společně s VŠKP a posudky prostřednictvím knihovny.

Zadání VŠKP - katedry předávají děkanovi ke schválení do 15.1. za všechny studenty v posledním ročníku studia

Přistoupení ke SZZ - nejpozději do dvou let od získání satutu čekatele; nejpozději do konce maximální doby studia

Přihlášení se k termínu SZZ - dle data uzávěrky, nejpozději jeden měsíc před konáním SZZ; do stejného data se lze také odhlásit

Odevzdání VŠKP - do termínu odevzdání, který je obyvkle jeden měsíc před konáním SZZ

Zpřístupnění posudků v KOSu - nejpozději 3 dny před konáním obhajoby (SZZ)

Předání výsledků obhajoby katedrou na SO - nejpzději do 5 dnů od konání obhajoby

Předložení oprav (errata) studentem - nejpozději 15 dnů po konání obhajoby

Zveřejnění VŠKP knihovnou DAMU - nejpozději do 40 dnů od konání obhajoby

Opravný termín SZZ - nejpozději do jednoho roku od neúspěšného pokusu; nejpozději do konce maximální doby studia

Státní závěrečná zkouška

Přistoupit ke SZZ může student, který splnil povinnosti stanovené studijním plánem, resp. je splní nejpozději 3 dny před konáním SZZ, odevzdal kvalifikační práci v řádném termínu se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů.

K SZZ může student přistoupit nejpozději do dvou let od získání satutu čekatele a zároveň nejpozději do konce maximální doby studia.

Před konáním SZZ student odevzá na studijním oddělení řádně vyplněný a podepsaný Výstupní list a odevzdá průkaz studenta AMU / ISIC.

Před přistoupením k SZZ doporučujeme studentům ověřit splnění všech povinností stanovených studijním plánem na studijním oddělení.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce vykonává student v informačním systému KOS v části Státní zkoušky - > Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku nejpozději do data uzáverky přihlášek, které je nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

Termíny konání státní zkoušky vypisují do KOSu katedry v souladu s Harmonogramem akademického roku DAMU. Jejich přehled naleznete v dolní části této stránky.

Po přihlášení na termín státní zkoušky KOS automaticky vyplní také termín pro odevzdání VŠKP - ten je obvykle stejný jako uzávěrka pro přihlašování na státní zkoušku, nejméně však jeden měsíc před jejím konáním.

Úspěšné přihlášení se k termínu státní zkoušky je nevyhnutným předpokladem k odevzdání VŠKP.

Pokud se k termínu státní zkoušky přihlásíte a ke zkoušce se nedostavíte, bude Vám započten neúspěšný pokus. V takovém případě máte právo na jeden opravný termín složení státní závěrečné zkoušky, který musí proběhnout nejpozději do jednoho roku od neúspěšného pokusu (případně dříve, pokud vám končí maximální doba studia nebo akreditace vašeho studijního programu).

Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a složenou z profesorů, docentů a dále odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. O konání státní závěrečné zkoušky se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda a všichni členové komise. Počet členů komise nesmí být menší než pět. Ústní části státní závěrečné zkoušky musí být přítomni minimálně tři členové komise.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním. Pro celkové hodnocení „A“ musejí být absolventský výkon a obhajoba kvalifikační práce, příp. absolventského výkonu hodnoceny stupněm „A“ a žádný z dílčích předmětů nesmí být hodnocen hůře než „B“. Je-li student v kterékoli části státní závěrečné zkoušky hodnocen známkou „F“, je i celkový výsledek státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „F“.

Součástí ústní části státní závěrečné zkoušky je zkouška z předmětů stanovených akreditací studijního programu a obhajoba kvalifikační práce, případně absolventského výkonu; je-li tento součástí studijního plánu.
Podrobné informace o obsahu státní závěrečné zkoušky v jednotlivých studijních programech zveřejňuje na svých webových stránkách příslušná katedra.

Obhajobu kvalifikační práce i státní závěrečnou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejpozději však do jednoho roku od data neúspěšné obhajoby či neúspěšného skládání zkoušky. Student opakuje pouze ty části státní závěrečné závěrečné zkoušky, které byly klasifikovány stupněm „F“. Absolventský výkon jako součást státní závěrečné zkoušky nelze opakovat.

Dokumenty ke stažení

Termíny

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 28.06.2023 02.09.2024 Odevzdání bakalářské práce domluvit s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání bakalářské práce domluvit s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání diplomové práce si prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání diplomové práce si prosím domluvte s tajemnicí katedry
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Režie-dramaturgie činoherního divadla Divadelní fakulta Bakalářský 10.09.2024
Scénografie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Bakalářský do 29.07.2024 10.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát bakalářskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Alternativní a loutkové divadlo Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.07.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Directing of Devised and Object Theatre Divadelní fakulta Navazující magisterský do 13.08.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu. Do úterý 13.8. 2024 nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce v pevných deskách Jitce Nohové, tajemnici KALD.
Herectví alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 29.07.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Markétě Ditmarové, sekretářce KALD.
Produkce Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 12.09.2024 Diplomové práce uložte do KOSu nejpozději 31.7.2024. 2024 do půlnoci. V tištěné formě odevzdejte nejpozději 2. 8. 2024 do 13 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Produkce Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 12.09.2024 Diplomové práce uložte do KOSu nejpozději 31.7.2024. 2024 do půlnoci. V tištěné formě odevzdejte nejpozději 2. 8. 2024 do 13 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Produkce Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Diplomové práce uložte do KOSu nejpozději 31.7.2024. 2024 do půlnoci. V tištěné formě odevzdejte nejpozději 2. 8. 2024 do 13 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Produkce a management - Management umění Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Diplomové práce uložte do KOSu nejpozději 31.7.2024. 2024 do půlnoci. V tištěné formě odevzdejte nejpozději 2. 8. 2024 do 13 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Produkce a management - Producentství Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 12.09.2024 Diplomové práce uložte do KOSu nejpozději 31.7.2024. 2024 do půlnoci. V tištěné formě odevzdejte nejpozději 2. 8. 2024 do 13 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.
Režie alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 13.08.2024 12.09.2024 Nejpozději do 29.7. 2024 se přihlásit ke SZZ v KOSu, nahrát magisterskou diplomovou práci do KOSu a do 13.8. 2024 odevzdat 1 výtisk diplomové práce paní Jitce Nohové, tajemnici KALD.
Teorie a kritika Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 16.09.2024
Teorie a kritika divadelní tvorby Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 16.09.2024
Authorial Acting Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024
Authorial Acting Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - Autorská tvorba a psychosomatika Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - Autorské herectví Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.) Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 17.09.2024
Herectví činoherního divadla Divadelní fakulta Magisterský do 30.07.2024 18.09.2024 Termín bude upřesněn
Herectví činoherního divadla Divadelní fakulta Magisterský do 30.07.2024 18.09.2024 Termín bude upřesněn
Režie činoherního divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský do 30.07.2024 18.09.2024
Režie činoherního divadla Divadelní fakulta Navazující magisterský 18.09.2024
Scénografie Divadelní fakulta Bakalářský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Divadelní scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Filmová scénografie Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Scénografie - Kostým a maska Divadelní fakulta Navazující magisterský do 31.07.2024 19.09.2024
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 02.12.2024 07.01.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 02.12.2024 07.01.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 02.12.2024 14.01.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 02.12.2024 14.01.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2025 27.05.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2025 27.05.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 23.05.2025 26.06.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 23.05.2025 26.06.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 27.06.2025 26.08.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 27.06.2025 26.08.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 27.06.2025 26.08.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 27.06.2025 26.08.2025 Na odevzdání diplomové práce se prosím domluvte s tajemnicí katedry