Podpora studujících se specifickými potřebami na DAMU

Zde se dozvíte, kdo je studující se specifickými potřebami, o jakou podporu může při studiu na DAMU žádat, na koho se může obrátit a jak bude DAMU postupovat při úpravě jeho/jejího studia.

Studující/m se specifickými potřebami může být člověk, který má:

 • Tělesné postižení

 • Zrakové postižení

 • Sluchové postižení

 • Chronické somatické onemocnění

 • Poruchu učení nebo ADHD

 • Poruchu autistického spektra

 • Duševní onemocnění

 • Narušenou komunikační schopnost

 • Jiné zdravotní znevýhodnění dlouhodobého charakteru

O co může studující se specifickými potřebami například žádat?

 • Navýšení časové dotace při práci s textem (čtení, psaní, porozumění)

 • Čas navíc při zápočtech a zkouškách

 • Nahrazení písemné zkoušky ústní zkouškou nebo naopak

 • Úpravu délky studia (tzv. individuální studijní plán)

 • Toleranci pravopisných chyb v písemných zkouškách

 • Dlouhodobé výpůjčky speciálního softwaru, notebooku a diktafonu

 • Zapisovatelský nebo přepisovatelský servis

 • Individuální přípravu v oblasti cizích jazyků

 • Individuální konzultaci s vyučujícími

 • Nácvik studijní strategie

 • Psychologické poradenství

 • Bezbariérový přístup do vybraných částí budovy

Úpravy nejsou úlevy. Úpravy mají studujícím pomoc, aby zvládli studium s ohledem na jejich zdravotní stav.

Jak prakticky postupovat?

Domluvte si termín setkání na studijním oddělení DAMU s kontaktní osobou:

Mgr. Kateřina Maxová (katerina.maxova@damu.cz)

 • Při rozhovoru s kontaktní osobou uveďte, co budete potřebovat za účelem studia. Buďte co nejvíce konkrétní, protože své potřeby znáte nejlépe Vy.

 • Po setkání vyplníte žádost o úpravu studia a přiložíte k ní některý z požadovaných dokladů, prokazujících vaše zdravotní znevýhodnění. Studijní oddělení DAMU vám sdělí, které doklady to jsou.

Žádost o úpravu studia dle specifických potřeb studenta DAMU

Co bude následovat?

Na základě výsledku první schůzky:

 • Vás může kontaktní osoba vyzvat k návštěvě odborného pracoviště, které vyhotoví návrh přiměřených úprav. Náklady na vyhotovení posudku uhradí DAMU.

 • Proběhne schůzka na katedře, kde studujete (s garantem studijního programu a vybranými vyučujícími). Schůzky se vždy účastní studující se specifickými potřebami, který/á žádá o přiměřené úpravy. Na schůzce se podrobně projednají navrhované úpravy.

 • Po schůzce na katedře vznikne písemný plán úpravy studia, který schválí proděkan pro studium.

 • Podle plánu postupuje jak studující, tak i jednotliví vyučující.

 • Plán úpravy studia může být změněn s ohledem na individuální okolnosti každého případu.

Máte otázky, na které hledáte odpověď?

Kontaktujte: Mgr. Kateřina Maxová , katerina.maxova@damu.cz , 234 244 210

Požádal/a jste o úpravy studia z důvodu zdravotního znevýhodnění a něco nefunguje?

Řešte situaci nejdříve na katedře. Poraďte se s kontaktní osobou či proděkanem pro studium. Pokud nedojde k uspokojivému vyřešení situace, můžete kontaktovat ombudsmana DAMU ( ombudsman@damu.cz ).

Víte o někom na DAMU, komu by tyto informace mohly pomoci?

Pošlete mu/jí odkaz na tuto internetovou stránku.

Zpětná vazba

Vedení DAMU oceňuje zpětnou vazbu od studujících a vyučujících, která pomáhá odhalovat slabá místa v oblasti, na kterou by se mohlo zapomenout. Neváhejte se nám proto ozvat s nápady na zlepšení, s připomínkami nebo třeba i s kladným ohlasem na poskytovanou službu. Kontakt: michal.somos@damu.cz

Přijímání přiměřených úprav na DAMU stojí na třech pilířích:

Individualizace

Úprava studia je vždy individuální a závisí na potřebách studující/ho, míře zdravotního znevýhodnění a studijním programu, který studuje.

Důvěrnost

 S informacemi a dokumenty, které studující DAMU poskytne, se zachází jako s důvěrnými.  Seznámí se s nimi jen ti  vyučující, kteří musí zohlednit speciální potřeby ve výuce a hodnocení.

Participace

Optimální řešení se hledá v dialogu s katedrou, na které studující studuje. Studující se účastní celého procesu a škola o ničem nerozhodne bez jeho/jejího vědomí.

Aktuality