Stipendia

Stipendia na DAMU jsou přiznávána studentům v souladu se Stipendijním řádem AMU. Důležitou podmínkou k výplatě všech typů stipendií je uvedení platného bankovního účtu v českých korunách v KOSu v rozhodném období. 
Stipendia jsou přidělována na základě žádosti nebo návrhu (pokud není uvedeno jinak), podaném na předepsaném formuláři, v termínu a způsobem stanoveném Vyhlášením děkana, obvykle dvakrát ročně v dubnu a v říjnu. Všechny formuláře naleznete v dolní části této stránky. Podepsané žádosti podávejte osobně na Studijním oddělení, případně podepsané naskenované emailem (katerina.maxova@damu.cz). 

Aktuality

Druhy poskytovaných stipendií

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout na základě Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nárok na poskytnutí ubytovacího stipendia mají studenti akreditovaných studijních programů vyučovaných v českém jazyce, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU, čl. 8. 

Ubytovací stipendium se přiznává na tři období: 

První období: 1. 10. – 31. 12., výplatní termín v polovině prosince. 
Druhé období: 1. 1. – 31. 3., výplatní termín v druhé polovině dubna. 
Třetí období: 1. 4. – 30. 6., výplatní termín v druhé polovině července. 

O přiznání ubytovacího stipendia není potřeba požádat, přiděluje se automaticky rozhodnutím rektorky těm studentům, kteří splňují kriteria stanovena Stipendijním řádem AMU, čl. 8.

 Sociální stipendia

O poskytnutí sociálního stipendia mohou požádat studenti všech akreditovaných studijních programů, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu, čl. 7. 

Státní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

Nárok na státní sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou. 

Žádosti odevzdávejte na studijním oddělení fakulty, kdykoliv v průběhu akademického roku. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen. 

Žádost – státní sociální stipendium / DOCX

Fakultní sociální stipendium v tíživé sociální situaci

Žádosti, ve kterých je průkazně doložená tíživá sociální situace studentů, jsou předkládány stipendijní komisi, která své návrhy na přiznání stipendia předkládá ke schválení děkanovi fakulty. 

Sociální stipendium v tíživé sociální situaci se přiznávají na 2 období: 

Leden – září; s výplatním termínem v druhé polovině května; 
Možnost podání žádosti mají studenti do termínu stanoveného vyhlášením děkana, obvykle do 30. 4
Říjen – prosinec, s výplatním termínem v druhé polovině prosince; 
Možnost podání žádosti mají studenti termínu stanoveného vyhlášením děkana, obvykle do do 31. 10

Žádost - fakultní stipendium v tíživé sociální situaci / DOCX

Prospěchové stipendium

Studenti/-ky, kteří/-é splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, mohou o něj požádat do termínu stanoveného vyhlášením děkana, obvykle do 31.10. na studijním oddělení. 

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanovuje Stipendijní řád AMU v čl. 4: 

  1. Žádný ze studijních předmětů absolvovaných v předešlém akademickém roce není hodnocen horším klasifikačním stupně než „B“/ "započteno".

  2. Všechny zkoušky včetně státní závěrečné zkoušky musí student složit v prvním termínu.

  3. Do dalšího ročníku musí být student zapsán ve stanoveném termínu.

  4. Student je studentem v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím studijním programu v prezenční nebo kombinované formě studia uskutečňovaném v českém jazyce.

Žádost o stipendium za vynikající studijní výsledky / DOCX

Stipendia za vynikající umělecké a tvůrčí výsledky (Umělecké a tvůrčí výsledky)

Stipendium za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí a podmínky jeho přiznání jsou upraveny ve Stipendijním řádu AMU, čl. 5.  

Toto stipendium zahrnuje i ceny děkana nebo další umělecké ceny. O přiznání těchto stipendií a jejich výši rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise.  

Návrh na přiznání stipendia podává vedoucí katedry nebo student/-ka, který/-á může navrhnout sebe či jiného studenta/-ku. 

Podrobnosti návrhu, termín a způsob jeho podání jsou upraveny ve Vyhlášení stipendií děkanem DAMU dvakrát ročně: 

Za tvůrčí výsledky dosažené v období listopad – duben – uzávěrka obvykle na konci dubna, výplatní termín začátkem června 

Za tvůrčí výsledky dosažené v období květen – říjen – uzávěrka obvykle na konci října, výplatní termín začátkem v polovině prosince 

Stipendijní komise

Zápisy ze zasedání Stipendijní komise

Formuláře ke stažení

Kontakt