Přijímací řízení
Studijní obory
Obecné informace

Přijímací řízení do magisterského studia

Na webu vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní níže uvedené náležitosti včetně dokladu o platbě (částka viz níže) a vše pošle pouze poštou na adresu (AMU v Praze – rektorát, Malostranské náměstí 12, 11800 Praha 1).

Po vyplnění uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata a zařazena.

Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí. Každá přihláška musí být pečlivě vyplněna (zejména správný název oboru). Pro přihlášení na více kateder a jejich programů, dodá uchazeč na každý zvláštní přihlášku.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: životopis (s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Dále všichni uchazeči uvedou název absolvované střední školy, název a délku studia na VŠ (jak absolvované tak nedokončené), u programů herectví a  herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku fotografii, a další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder. K přihlášce je třeba doložit doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím  řízením se nevrací – Statut AMU  čl.19 odst.5).

Přihláška bez těchto uvedených náležitostí nebude zařazena do přijímacího řízení.

INFO

Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu lze podat jen pokud přijatý uchazeč bude moci předložit VŠ diplom (případně potvrzení o vykonané státní závěrečné zkoušce) jako poslední část přijímací zkoušky.


Den otevřených dveří

Přílohy k tištěné přihlášce

termín není momentálně stanoven.

ověřená fotokopie maturitního (případně ročního) vysvědčení, název absolvované střední školy, název a délku studia na VŠ (jak absolvované tak nedokončené).


Poplatek za přihlášku

878 Kč.


19-5373180297/0100
Úhrada je možná pouze převodem na účet, doklad o převodu je třeba přiložit k přihlášce.


IBAN

CZ 5301000000195373180297 (pro platby ze zahraničí)


Název účtu adresáta

AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1


Variabilní symbol

64912


Konstantní symbol

0379


Specifický symbol

kód přihlášky


AMU v Praze – rektorát,
Malostranské náměstí 12,
11800 Praha 1


Přijímací zkoušky se konají zhruba za 1–2 měsíce po ukončení příjmu přihlášek.

Termíny zkoušek budou uchazečům včas oznámeny e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetu.

INFO

Cizinci, kteří vykonali úspěšně talentovou přijímací zkoušku a budou studovat v českém jazyce tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU (jazyková úroveň češtiny B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFRL). Zkoušku odpovídající předepsané úrovni složenou mimo AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat. O uznání rozhoduje Centrum jazykové přípravy AMU.


Součástí přihlášky ke studiu je nostrifikace maturitního vysvědčení, pro magisterské navazující programy i bakalářského diplomu.

Pro zahraniční zájemce o studium-samoplátce platí podmínky stanovené pro uchazeče ze zahraničí (anglická verze www.damu - Admission procedures).

Důležité upozornění

  • Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu přijat i uchazeč, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.
  • Přihlášku do magisterských programů navazujících na bakalářské studijní programy lze podat jen v případě, že uchazeč bude moci předložit VŠ diplom (nebo potvrzení o vykonané státní závěrečné zkoušce) jako poslední část přijímací zkoušky.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví poplatky spojené se studiem – viz výnosy rektora AMU.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví poplatky spojené se studiem (pro akademický rok 2017/2018 byly stanoveny tyto částky):

 a) poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 18 Statutu AMU,
14 715,- Kč (čtrnáct tisíc sedm set patnáct korun) za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.

Kontakt

Lenka Kovalevská

Referent studijního oddělení

E-mail: lenka.placha@damu.cz
Telefon: 234 244 285
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kateřina Maxová

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.maxova@damu.cz
Telefon: 234 244 210
Detail osoby
Bez obrázku

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku

Magisterské studijní oboryObecné informace o přijímacím řízení

Průběh přijímacího řízení

Nároky na uchazeče

  • u uměleckých oborů talentové dispozice, psychofyzické předpoklady pro studium oboru, osobní tvůrčí schopnosti,
  • u oborů scénografie-výtvarně řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování základní znalosti deskriptivní geometrie,
  • u oboru produkce schopnost ekonomického myšlení.

U všech oborů pak vzdělanost na úrovni maturity a základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

Zpřesnění požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, případně budou informováni na talentové poradně.

Talentové zkoušky – u všech oborů.

Zadaná písemná nebo výtvarná práce – u oborů režie-dramaturgie, teorie a kritiky, scénografie, dramatické výchovy, herectví autorské tvorby a pedagogiky.
Individuální pohovory – u oborů režie-dramaturgie, teorie a kritiky, produkce, scénografie, herectví autorské tvorby a pedagogiky, dramatické výchovy.

Testy – u všech oborů.

Jazykové testy - u oborů režie-dramaturgie a teorie a kritiky.

Přijímací zkoušky jsou vícekolové – vyřazovací:

Seznam uchazečů postupujících do dalšího kola je zveřejněn na příslušné katedře. Seznam přijatých je zveřejněn na úřední desce a na internetu. Na úřední desce a na internetu jsou zveřejněny základní statistické informace – tj. počty přihlášených, přijatých a vyřazených v jednotlivých kolech.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

U všech oborů je hodnocení individuální s pomocným bodováním. Body jsou určeny pro statistické údaje a nejsou předem zveřejňovány. S konkrétními počty bodů a limitem pro postup, je uchazeč individuálně seznámen v rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky. Bodování je v tomto smyslu pouze orientačním vodítkem, přijímací komise vychází především z celkového výkonu uchazeče – při konečném výběru je posuzován celkový dojem a případná vhodnost zařazení adepta do konkrétního kolektivu posluchačů.

Řádné studium cizinců:

Pouze v jazyce českém – bezplatně po úspěšném složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat magisterský stupeň oborů režie činoherního divadla, scénografie, režie alternativního a loutkového divadla, scénografie alternativního a loutkového divadla, produkce, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v angličtině, podmínkou je dosažený bakalářský stupeň vzdělání v oboru a vykonání přijímací zkoušky do magisterského studia.

Studium cizinců:

U oborů činoherního divadla jsou možné krátkodobé studijní pobyty – stáže po složení zkoušky z českého jazyka na komunikativní úrovni.

U všech oborů na katedře alternativního a loutkového divadla možné pouze v rámci programů Socrates –Erasmus apod. v jazyce anglickém.

Katedra scénografie pořádá krátkodobé studijní pobyty - stáže na vlastní náklady v jazyce anglickém.

Jiné možnosti studia:

Na oboru scénografie alternativního a loutkového divadla a na oboru produkce je možné mimořádné studium v rámci celoživotního vzdělávání – ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je plně hrazené uchazečem na základě vypracovaného individuálního studijního plánu. Nabídka tohoto studijního programu nezahrnuje možnost zapsat si semináře jako hlavní předmět. Posluchači nevzniká nárok na udělení titulu, jedná se pouze o možnost doplnit si vzdělání.


.