Přijímací řízení do doktorského studia

Vyplňte a odešlete 

elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931 Kč platební kartou

Nahrajte do přihlášky

všechny požadované přílohy

Obecné informace o přijímacím řízení

Nároky na uchazeče:

U všech programů vzdělanost na úrovni magisterského stupně

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

Zpřesnění požadavků a nároků na přípravu jsou uvedeny ve vyhlašovacích podmínkách přijímacího řízení u jednotlivých programů, přihlášení uchazeči je také obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce. Uchazeči k přihlášce přikládají projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury

Jazykové testy - u programu Teorie a praxe divadelní tvorby.

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

U všech programů je hodnocení individuální s pomocným bodováním.

Řádné studium cizinců:

V studijních programech vyučovaných v českém jazyce je možné bezplatně, po úspěšném složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2024/2025

II. Postup při podání přihlášky

 1. Přihlášku ke studiu si můžete podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. Jiným způsobem podané přihlášky budou považovány za neplatné a přijímací řízení bude zastaveno. Přihlášku tedy není třeba dodávat fyzicky.
 2. Přihlášku ke studiu je možné předložit v období od 10. 2. 2024 do termínu uzávěrky (23:59) uvedeného u každého studijního programu.
 3. Přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného studijního programu.
 4. Po úplném vyplnění uchazeč*ka přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván*a k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 931 Kč (devět set třicet jedna korun českých).
 5. Poplatek za přijímací řízení doporučujeme uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč*ka poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou, přijímací řízení bude zastaveno. Uchazečům*kám s ukrajinským státním občanstvím bude poplatek za přijímací řízení vrácen.
 6. Po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč*ka dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata.
 7. Během vyplňování přihlášky a také po jejím zaregistrování uchazeč*ka do přihlášky nahraje požadované přílohy, uvedené v kapitole III. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE těchto Pravidel, a dále specifické přílohy požadované u jednotlivých studijních programů, pokud není stanoven jiný způsob jejich předložení.
 8. Pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč*ka podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program.
 9. V průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem*kou prostřednictvím e-mailu, uvedeného v přihlášce ke studiu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat také složku se spamem, kde v některých případech hromadně rozesílané zprávy končí.

III. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

Tyto přílohy jsou povinné pro všechny přihlášky podané ke studiu na DAMU a uchazeč*kaje nahraje do přihlášky během jejího vyplňování nebo po její registraci:

 • Strukturovaný životopis obsahujícíaktuální adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení.Povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč*ka někdy započal*a (i nedokončené), resp. dokončil*a doktorské studium na jiné vysoké škole. Životopis ve formátu .doc, .docx, .rtf, .pdf nahraje uchazeč*ka do elektronické přihlášky nejpozději do 5 dnů po jejím zaregistrování.
  Soubor nazvete dle této struktury: „ŽIVOTOPIS_Příjmení_Jméno“.
 • Doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání druhého stupně – naskenovaný originál nebo úředně ověřenáfotokopie vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce.

Důležité upozornění: Doklady o dosaženém vzdělání musí být dodány DAMU také ve fyzické podobě. Originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu předloží uchazeč*ka osobně na Studijním oddělení DAMU, nejpozději v den konání posledního kola přijímací zkoušky. V případě, že bude uchazeč*kastátní závěrečnou zkoušku vykonávat až po termínu přijímacích zkoušek na DAMU, je povinen*na o této skutečnosti informovat Studijní oddělení DAMU, a to rovněž nejpozději v den konání posledního kola přijímací zkoušky. 

Další specifické přílohy k přihlášce do jednotlivých studijních programů jako i způsob a termín jejich doručení jsou popsány vpodmínkách přijímacího řízení ujednotlivých studijních programů. 

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč*ka bude vyzván*a k doplnění.

IV. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ*EK

S uchazečem*kou bude DAMU komunikovat především prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl*a v přihlášce.

Uchazečům*kám se doporučuje pravidelná kontrola složky spamu v jejich e-mailových účtech, kam mohou u některých poštovních služeb hromadné zprávy zapadnout.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle DAMUuchazeči*ce výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání příslušného kola přijímací zkoušky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšné*mu uchazeči*ce doručeno POUZE prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) nejdéle 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč*ka v přihlášce souhlasil*a.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšné*mu uchazeči*ce zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky.

Uchazeč*ka má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Za nahlížení do spisu se nepovažují osobní konzultace s členy*kami přijímací komise.

Proti rozhodnutí se uchazeč*ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.

V. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ*NEK KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE 

Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků*ick bezplatnému studiu v studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, je osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni C1dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonání všech částí přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče*ky ze Slovenské republiky). 

Znalost českého jazyka mohou uchazeči*ky osvědčit:

 1. úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí zde) o úspěšném absolvování zkoušky odpovídající úrovně nebo
 2. maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo
 3. úspěšným vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/

Znalost češtiny dokládají pouze ti*yuchazeči*ky– cizinci*ky, kteří*ré byli*y přijímací komisí navrženi*y k přijetí do studia, zejména pokud tak hodlají učinit vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky na AMU. O postupu pro vykonání zkoušky z českého jazyka bude tyto uchazeče*ky informovat Studijní oddělení DAMU.

Uchazeči*ky s ukrajinským státním občanstvím budou od poplatku za vykonání jazykové zkoušky na AMU osvobozeni*ny.

VI. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ*NEK KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE

V případě, že uchazeč*ka o studium absolvoval*a předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

Pro doktorské studium:

 1. osvědčením o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách,
 2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 3. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, který AMU sama za poplatek posoudí.Poplatek za toto posouzení činí 931 Kč a je splatný na výzvu studijního oddělení DAMU.

Uchazeči*ky s ukrajinským státním občanstvím budou od poplatku za posouzení dokladů o předchozím vzdělání osvobozeni*ny a rovněž pro ně platí zvláštní podmínky ověřování zahraničního vzdělání dle Výnosu rektorky 4/2023.

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů*ek zahraničních vysokých škol naleznete na https://www.amu.cz/en/study/recognition-of-foreign-education/

VII. INFORMACE PRO UCHAZEČE SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Úprava přijímacího řízení na DAMU se řídí Metodickým pokynem prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti č. 2/2023 (Standard podpory poskytované uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami na AMU).

Pokud uchazeč*ka o studium požaduje úpravu přijímacího řízení z důvodů specifických potřeb vyplývajících z jeho*jí zdravotního stavu, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Jeho součástí je potvrzení zdravotního stavu vyjádřením lékaře*ky nebo jiné*ho odborné*ho pracovníka*ice.

Za uchazeče*ku o studium se specifickými potřebami je pokládán*a uchazeč*ka, který*á vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení.

Mezi uchazeč*ky se specifickými potřebami řadíme osoby:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s tělesným a pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s kombinovaným postižením a osoby s jinými obtížemi (s psychickými obtížemi, s narušenými komunikačními schopnostmi, s chronickými somatickými onemocněními).

Jak požádat o úpravu:

V elektronické přihlášce zaškrtne uchazeč*ka políčko Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení a vybere druh svého znevýhodnění či postižení.

Po registraci přihlášky ke přijímacího řízení studijní oddělení DAMU zašle uchazeči*ce e-mailem Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče*ky o studium se specifickými potřebami, kde také stanoví nejzazší termín pro její doručení. 

Uchazeč*ka vyplní žádost včetně popisu jeho*jího návrhu na úpravu přijímacího řízení. S formulací návrhu v případě potřeby pomůže kontaktní osoba, vedoucí studijního oddělení DAMU.

Povinnou součástí Žádosti je doložení některého z těchto dokladů:

 • doklad o zdravotním postižení,
 • doklad o invaliditě libovolného stupně,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením,
 • doklad o specifické poruše učení (zpráva pedagogicko-psychologické poradny),
 • doklad o poruše autistického spektra,
 • lékařská zpráva.

Vyplněnu, podepsanou a naskenovanou žádost (včetně příloh) vloží uchazeč*ka jako přílohu do přihlášky ke studiu, případně ji doručí e-mailem kontaktní osobě, vedoucí studijního oddělení DAMU, do stanoveného termínu.

Studijní oddělení předá žádost předsedovi*kyni komise příjímacího řízení, který*á rozhodne, zda lze upravit přijímací řízení dle žádosti, či nelze, případně navrhne jinou formu úpravy tak, aby nebyla v rozporu s profilem vybraného studijního programu a s žádostí uchazeče*ky o úpravu.

Stanovisko předsedy*kyně přijímací komise bude doplněno do Žádosti, ta bude následně doručena uchazeči*cea členům*kám přijímací komise a bude dále považována za závazný postup při průběhu přijímacího řízení.

Na úpravu přijímacího řízení není právní nárok. Fakulta může uchazeče*ku vyzvat k doplnění dokladů uvedených v čl. 2 odst. 4 Metodického pokynu. 

VIII. DALŠÍ INFORMACE

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši stanovuje pro každý akademický rok výnosděkana. Výše poplatku za studium se může v průběhu studia změnit.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU číslo 1/2023 a1/2019.

Ubytování na koleji:

Úspěšní*éuchazeči*ky, kteří*ré obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a mají trvalé bydliště mimo Prahu si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Žádost o ubytování na koleji Hradební, kterou naleznete zde, je možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Termín pro podání žádostí o ubytování pro ak. rok 2024/25: od 15. 5. do 21. 6. 2024.

Oznámení rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ubytování bude doručeno e-mailem ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2024.

Uchazeči*ky, kterým bude rozhodnutí o přijetí doručeno později, mohou podat žádost o přidělení koleje i po stanoveném termínu. V takovém případě budou zařazeni*y mezi náhradníky*ice a v případě uvolnění místa a dodatečného přidělení koleje budou neprodleně informováni*y.

Vedení fakulty upozorňuje všechny uchazeče*ky, že studenti*ky nemají právní nárok na ubytování na koleji.

Vyhlášení přijímacích řízení

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Garant doktorského programu: doc. Jan Hančil 

Název oboru, druh a forma studia: 

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 

 • Dr. (doktorské) - prezenční,  
  standardní doba studia: 3 roky  
  ukončení státní doktorskou zkouškou,  
  titul Ph.D. 
 • Dr. - kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou, titul Ph.D. 

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je dle § 48 odst. 3 zákona č. 111/1998 sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit studenti a absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Velmi dobrá znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem, nadprůměrné formulační schopnosti. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční studenti a absolventi.

Úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka pro zahraniční uchazeče: C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Dokládá se:

 • Předložením mezinárodně platného jazykového certifikátu.
 • Předložením potvrzení o úspěšném vykonání jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU.
 • Průběh přijímacích zkoušek:
 • Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:
 • · originál či úředně ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • · strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
 • · potvrzení o zdravotní způsobilosti absolvovat studium
 • · koncepci budoucí disertační práce (ta musí obsahovat především téma zamýšlené práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, zamýšlenou metodologii výzkumu, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu).

Kritéria hodnocení:

 • Výzkumná a umělecká zkušenost uchazeče (0-20 bodů),
 • kvalita předloženého projektu, zejména s ohledem na původnost, potřebnost, přínosnost a přesahy tématu. (0-50 bodů),
 • navrhovaná metodologie, ústní prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek (0-30 bodů).

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max.100. Minimální počet bodů pro přijetí: 75.

Přijímací řízení je jednokolové. Zkouška proběhne formou vstupního pohovoru, na který je uchazeč přizván, pokud jeho přihláška a přiložené materiály splnily výše stanovené podmínky. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů: 2.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

V případě, že se uchazeč nezúčastni přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KATaP / Přijímací řízení >>

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Garant doktorského programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.

Stupeň vysokoškolského studia: doktorské   

Forma studia: prezenční a kombinovaná 

Standardní doba studia: 3 roky  

Ukončení státní doktorskou zkouškou, udělovaný titul Ph.D. 

Garant studijního programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.  

Cíl studia:

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin (herectví, režie, dramaturgie, scénografie), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci. V doktorském programu jde o rozšíření a prohloubení studia směřujícího od divadla a dalších scénických specializací ke scénování jako fenoménu přesahujícímu jejich hranice.

Charakter výuky Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý studující zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací)

Nároky na uchazeče:

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia dramatického/scénického umění i dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných programů, a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti, nebo se věnují teoretickému či historickému studiu scénické tvorby a jejích předpokladů s důrazem na proces její geneze a provozování.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce.
 • Seznam základní literatury.
 • Originál či úředně ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

 1. Projekt, jeho cíle a obsah (0-50 bodů).
 2. Rozvedení projektu před komisí (0-30 bodů).
 3. Doplňující otázky (0-20 bodů).

V odborné rozpravě zkoumá komise připravenost projektu a potřebnost či přínosnost zvoleného tématu vzhledem k cílům studia a nárokům na uchazeče, tedy předpoklady pro rozvíjení samostatné teoretické a umělecké činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Maximální počet dosažitelných bodů je 100, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 55. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 2. Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě. Uchazeč při podávání přihlášky zvolí formu studia (prezenční nebo kombinovanou). Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je stanoven bez ohledu na zvolenou formu studia.

Zdravotní způsobilost: Nevyžaduje se.

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce Ústav Scénické tvorby a teorie scénické tvorby / Přijímací řízení >>

Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2024/25

Název programu: Teorie a praxe divadelní tvorby

Stupeň vysokoškolského studia: doktorské

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Ukončení státní doktorskou zkouškou, udělovaný titul Ph.D.

Garant studijního programu: prof. Jan Vedral, PhD.

Cíl studia:

Doktorský program Teorie a praxe divadelní tvorby se zabývá především výzkumem a reflexí současné divadelní a performativní praxe a umělecké tradice, z níž vyrůstá, a to ve všech oborech, které Divadelní fakulta AMU pěstuje a rozvíjí. Zaměřuje se zejména na přístupy a pojetí scénického uskutečňování tvůrčího východiska, ať už jde o interpretaci textu či svébytný projekt tzv. postdramatického či performativního (alternativního) divadla. Výzkum je otevřen i problematice auditivního slovesného, zejména dramatického umění, otázkám scénografie v širokém slova smyslu a rovněž okolnostem a souvislostem divadelního managementu, producentství a animace kulturního života.

Orientace k praxi umožňuje rozvíjet doktorský výzkum jednak jako vědecko-teoretický, divadelně historický, ale také jako umělecký výzkum (výzkum uměním), tj. jako výzkumnou uměleckou činnost provázenou erudovanou reflexí. Tento výzkum uměním, spojený s vlastním tvůrčím výkonem/tvůrčími výkony doktoranda*ky a doplněnými vždy písemnou disertační prací (jak ji specifikuje studijní řád AMU) může vycházet z potřeby zásadní kritické interpretace dramatického, scénického, scénografického či performativního díla či jejich souboru, ale také z potřeby v dramatické, scénické a performativní praxi dopracovat a ověřit inovativní postupy, metody a koncepty. Záměr uměleckého výzkumu a jeho teoretické reflexe musí být zřetelně vyjádřen už při přijímacím pohovoru v předložených tezích a o přijetí či nepřijetí uchazeče*ky bude rozhodovat kromě kvality, originality a potřeby záměru také možnost školicího pracoviště ovlivnit jeho praktické naplnění.

Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:

 • teoreticky reflektovat a fundovat případnou vlastní tvůrčí činnost;
 • získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru ve vztahu k současným podobám divadelní praxe, zejména k herectví, režii, scénografii, dramaturgii, autorství, divadelní pedagogice, divadelní managementu, producentství a animaci kulturního života, rovněž k auditivnímu slovesnému a dramatickému umění;
 • zkoumat vývoj a současný stav divadelní teorie a divadelního a auditivního slovesného umění v ČR i v zahraničí v kontextu s dosavadním stavem českého a evropského teatrologického poznání;
 • nové teatrologické poznatky a metody využít při výzkumu dosud nedostatečně probádaných oblastí a fenoménů moderní divadelní praxe;
 • zkoumat a interpretovat vztahy divadelní teorie a praxe k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším uměnovědným a humanitním oborům;
 • uplatňovat výsledky teoretického a výzkumného poznání v umělecké, akademické, teoretické a kritické praxi;
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající v rámci divadelní tvorby a její recepce v kontextu proměn současné společnosti.

Nároky na uchazeče:

Uchazeč*ka musí mít úspěšně ukončené magisterské studium. Předpokládá se, že toto studium souvisí s problematikou teorie a praxe divadelní tvorby, tj. s cíli tohoto doktorského programu, tedy že uchazeč*ka je absolvoval*a na některé z uměleckých škol či v programech divadelní vědy či jiných příbuzných programech společenských věd.

Vstupním předpokladem pro přijetí ke studiu je dobrá znalost jednoho cizího jazyka (AJ,NJ,FJ,ŠJ, RJ nebo IJ) na úrovni B2 podle SERR. Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě předloženého validního certifikátu úrovně B 2 ne staršího než 5 let, nebo jazykovou zkouškou vykonanou v Centru jazykové přípravy AMU.Ke složení jazykové zkoušky na AMUv období od 10. do 19. 6. 2024budou Studijním oddělením DAMU vyzváni*y uchazeči*ky, kteří*ré nedoloží znalost jazyka validním certifikátem.

Studium probíhá v českém (příp. slovenském) jazyce.  Jeho dobrá znalost slovem i písmem je podmínkou k přijetí.

 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

V přihlášce uchazeč*ka uvede, zda se uchází o prezenční či kombinované studium a uvedecizí jazyk, ve kterém doloží úroveň B2.  Nad rámec celofakultně povinných příloh (doklad o vzdělání a životopis) uchazeč*kao studium v tomto studijním programu dále k přihlášce připojí:

 • přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti a
 • projekt doktorského studia,
 • případně ukázky vlastní umělecké tvorby či odborných textů.

V projektu doktorského studia uchazeč*ka pojmenuje a specifikuje zaměření doktorského výzkumu a téma uvažované disertační práce. Opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání. V případě vědecko-teoretického či divadelně historického výzkumu uchazeč*ka popíše problematiku, o které hodlá bádat, její dosavadní poznání (včetně základních zdrojů a hlavní literatury), metodologii výzkumu a jeho inovativnost a potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. V případě uměleckého výzkumu uchazeč*ka popíše problematiku, kterou hodlá prostředky uměleckého výzkumu zkoumat a záměry, cíle a metody svého výzkumu a jeho potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. Vlastní umělecké dílo samo o sobě není výsledkem doktorského uměleckého výzkumu, ale pouze součástí, či jedním z prostředků jeho provedení; tvůrčí výkon tak musí být od počátku projektován jako pole reflexe a poznání zkoumané problematiky. Tato reflexe musí být v souladu se studijními předpisy AMU připravována a předložena k oponentuře jako disertační práce, jejíž součástí je zaznamenaný umělecký výkon. Je-li podmínkou uměleckého výzkumu vytvoření a zveřejnění divadelního díla / divadelních děl, musí být součástí projektu realistická rozvaha o jejich provedení; oborová rada nemá vlastní prostředky k realizaci inscenace. V případě projektu uměleckého výzkumu je proto jeho nezbytnou součástí reálná a podložená představa o praktické stránce výzkumu, jeho proveditelnosti a případných nárocích na školící pracoviště.

Zde uvedené přílohy k přihlášce nahraje uchazeč*ka přímo do elektronické přihlášky bezprostředně po její registraci. 

Průběh přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

I. kolo

V prvním kole přijímací komise interně posoudí předloženou přihlášku, projekt doktorského výzkumu a další předložené materiály.

V prvním kole lze získat 75 bodů .

Uchazeči*ky, kteří*é získají více než 50 bodů, budou pozváni*y k druhému kolu, k ústnímu přijímacímu pohovoru.

II. kolo

V rozpravě s komisí pro přijímací řízení uchazeč*ka obhájí, rozvede a upřesní předložený projekt, přičemž musí prokázat schopnost adekvátně reagovat na dotazy a otázky týkající se projektu a znalosti dosavadního výzkumu problematiky, ze které je odvozen, původnost a jedinečnost projektu (0–75 bodů).

V rozpravě dále uchazeč*ka osvědčí kompetence a odborné znalosti z oboru, z jehož výzkumu projekt vychází, šířeji pak orientaci v historii, teorii a současné praxi divadelního (performativního, scénografického, audiálního) umění, odpovídající úrovni magisterské kvalifikace v oboru (0–75 bodů).

Přijímací komise sestaví pořadí uchazečů*ek podle dosaženého bodového hodnocení (součtem výsledků prvního a druhého kola). K přijetí budou navrženi*y uchazeči*ky s nejvyšším bodovým hodnocením. Hranicí pro přijetí je dosažení nejméně 190 bodů z možných 225. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů*ek přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů*ek přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů*ek splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů*ek, budou do studia přijati*é uchazeči*ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.  

Maximální počet přijatých uchazečů*ek do tohoto programu je 8

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč*ka nezúčastnil*a přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu písemně či e-mailem požádat předsedu*kyni zkušební komise o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč*ka důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Předseda*kyně zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem žádosti vyhovět, a e-mailem oznámí uchazeči*ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč*ka nemá právní nárok.  

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KTK / Přijímací řízení >>

Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Garant doktorského programu: doc. Radek Marušák

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a praxe dramatické výchovy  

 • Dr. (doktorské) – prezenční,  
  standardní doba studia: 3 roky  
  ukončení státní doktorskou zkouškou,  
  titul Ph.D. 
 • Dr. (doktorské) – kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D. 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

CÍLE STUDIA:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,
 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,
 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,
 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,
 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

NÁROKY NA UCHAZEČE A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu cca 7500–11 500 znaků),
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

 • Projekt, jeho cíle a obsah – max. bodů 50.
 • Rozvedení projektu před komisí, dosavadní kreativní a reflexní práce vztahující se k projektu – max. 30 bodů.
 • Doplňující otázky vztahující se k projektu i oborovým souvislostem – max. 20 bodů.
 • Minimální počet bodů pro přijetí - 75.

Náhradní termín:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Limit přijímaných doktorandů: 2.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců: Nepořádá se.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KVD / Přijímací řízení >>

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2024/2025 se nevypisuje.

Vedoucí katedry: Ing. et. Mgr. Branislav Mazúch 

Vedoucí doktorského programu: doc. MgA. Vladimír Novák, Ph.D. 

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

 • Dr. (doktorské)- prezenční, standardní doba studia: 4 roky  
 • Dr. (doktorské)- kombinované, standardní doba studia: 4 roky  
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou, titul Ph. D.  

Cíl studia:

Výzkum dílčích částí v některém ze tří výzkumných záměrů Ústavu pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách 

 1. Výzkum a studium vývojových trendů Sdíleného divadla ve vazbě mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu v návaznosti na magisterské ateliéry KALD.
 2. Výzkum a studium historie loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným vývojovým tendencím a výzkum živosti tradice českého loutkářství s ohledem na zápis na seznam UNESCO.  
 3. Výzkum a studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů v divadelní tvorbě ve specifických skupinách.  

Charakter výuky:

Vymezený problém studia je postupně zkoumán buď z historického hlediska, nebo jako součást tvorby ve vazbě na dosavadní výsledky ve studované oblasti a též pomocí jevištních experimentů vznikajících během studia. Vybraný segment je tak řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. Jednotlivá díla jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, které jsou doloženy též kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí. 

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:

Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v akreditovaných oborech na katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují k bádání, studiu a hledání nových pohledů na vzájemné sdílení jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách. 

Nároky na uchazeče:

Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské bádání a studium. Není-li z DAMU, přikládá výběr záznamů svých inscenací a teoretických statí. 

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:  

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat: 

 • Stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské bádání a studium (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz). 
 • Vybrané/á/ kreativní dílo/a/ a jeho/jejich/ reflexi/e/ vlastní i vnější, a to též v podobě celku či ukázek na DVD.
 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole
 1. První kolo se koná na uzavřeném zasedání přijímací komise. Komise hodnotí materiály, které uchazeč s přihláškou předložil. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority výzkumu Ústavu a katedry ALD. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola. Maximální počet bodů je 100. Minimální počet dosažených bodů pro postup je 60.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí. 
  V první části je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu ve druhé části odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na kterou se komise zeptá z jeho předložených podkladů. Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro přijetí je 85 bodů.
 3. Limit: 2-3 přijatí studenti. 
 4. Konzultační hodiny se konají v pracovně R 601 14. 12.2021 v 16:00hod a 15. 2. 2022 v 16:00hod.  

Zvláštní požadavky: Zpracovat projekt také v digitální podobě.  

Řádné studium cizinců: Nepořádá se.  

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se. 

Termíny:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KALD > Přijímací řízení >>>