Přijímací řízení
Studijní obory

Přijímací řízení do doktorského studia

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
 • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu,
 • strukturovaný životopis,
 • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení,
 • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů,
 • pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 

INFO

Studium cizinců v českém jazyce je možné po složení příslušné jazykové zkoušky na úrovni B2. 


Kontakt

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


Studijní obory doktorského studia


Vyhlášení přijímacích řízení

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy
Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Garant doktorského programu: doc. Jan Hančil

Název oboru, druh a forma studia:

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

 • Dr.(doktorské) - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je dle § 48 odst. 3 zákona č. 111/1998 sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit studenti a absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční studenti a absolventi.

Úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka pro zahraniční uchazeče: C1podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
 • Koncepci budoucí disertační práce (ta musí obsahovat především téma zamýšlené práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, zamýšlenou metodologii výzkumu, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu). (Zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz).

Kritéria hodnocení:

 • výzkumná a umělecká zkušenost uchazeče,
 • kvalita předloženého projektu (zejména s ohledem na původnost, potřebnost, přínosnost a přesahy tématu),
 • navrhovaná metodologie, ústní prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek.

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

Přijímací řízení je jednokolové.Zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KATaP / Přijímací řízení >>

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

přijímací řízení pro rok 2021/22

Garant doktorského programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

 • Dr.(doktorské)- řádné prezenční
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované,standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejich jednotlivých disciplin (herectví,režie, dramaturgie, scénografie), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Charakter výuky:

Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací)

Nároky na uchazeče:

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů herectví,režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti.
Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu.  Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení  pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek:

Ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz).
 • Seznam základní literatury.
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek):

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce Ústav Scénické tvorby a teorie scénické tvorby / Přijímací řízení >>

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2021/22.

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Garant doktorského programu: prof. Jan Vedral, PhD.

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 4 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba,
  studia: 4 roky,
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Doktorský program Teorie a praxe divadelní tvorby se zabývá především výzkumem a reflexí současné divadelní praxe a umělecké tradice, z níž vyrůstá. Zaměřuje se zejména na přístupy a pojetí scénického uskutečňování tvůrčího východiska, ať už jde o interpretaci textu či svébytný projekt tzv. postdramatického divadla. Výzkum je otevřen i problematice auditivního slovesného, zejména dramatického umění.

Orientace k praxi umožňuje rozvíjet doktorský výzkum jednak jako vědecko-teoretický, divadelně historický, ale také jako umělecký výzkum (výzkum umění), tj. jako výzkumnou uměleckou činnost provázenou erudovanou teatrologickou reflexí. Tento výzkum uměním, spojený s vlastním tvůrčím výkonem/tvůrčími výkony doktoranda (doprovozenými vždy ve studijním řádu AMU specifikovanou písemnou dizertační prací) může vycházet z potřeby zásadní kritické interpretace dramatického a scénického díla či jejich souboru, ale také z potřeby v dramatické a scénické praxi dopracovat a ověřit inovativní postupy, metody a koncepty. Záměr uměleckého výzkumu a jeho teoretické reflexe musí být zřetelně vyjádřen už při přijímacím pohovoru v předložených tezích a o přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodovat kromě kvality, originality a potřeby záměru také možnost školicího pracoviště ovlivnit jeho praktické naplnění.

Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:

 • teoreticky reflektovat a fundovat případnou vlastní tvůrčí činnost;
 • získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru ve vztahu k současným podobám divadelní praxe, zejména k herectví, režii, scénografii, dramaturgii, autorství, divadelní pedagogice, organizaci divadelního života a auditivnímu slovesnému a dramatickému umění;
 • zkoumat vývoj a současný stav divadelní teorie a divadelního a auditivního slovesného umění v ČR i v zahraničí v kontextu s dosavadním stavem českého a evropského teatrologického poznání;
 • nové teatrologické poznatky a metody využít při výzkumu dosud nedostatečně probádaných oblastí a fenoménů moderní české divadelní praxe;
 • zkoumat a interpretovat vztahy divadelní teorie a praxe k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším uměnovědným a humanitním oborům;
 • uplatňovat výsledky teoretického a výzkumného poznání v umělecké, akademické, teoretické a kritické praxi;
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající v rámci divadelní tvorby a její recepce v kontextu proměn současné společnosti.

Nároky na uchazeče:

Přijatí ke studiu mohou být uchazeči, kteří úspěšně absolvovali magisterské studium. Předpokládá se, že toto studium souvisí s problematikou teorie a praxe divadelní tvorby, tj. s cíli tohoto doktorského programu, tedy že uchazeč je absolvoval na některé z uměleckých škol či v programech divadelní vědy či jiných příbuzných programech společenských věd.

Vstupním předpokladem pro přijetí ke studiu je dobrá znalost jednoho cizího jazyka (AJ,NJ,FJ,ŠJ, RJ, IJ na úrovni B2).

Přijímací komise ověřuje tuto znalost na základě:

 • jazykové zkoušky vykonané v rámci přijímacího řízení,
 • nebo předloženého mezinárodně platného jazykového certifikátu na úrovni min. B2 ne staršího 5 let,
 • nebo předložením potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky z cizího jazyka z předchozího studia na VŠ na úrovni B2, ne starší než 5 let.

Společně s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč přiloží v listinné podobě:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • životopis,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti absolvovat studium,
 • informaci o tom, z kterého světového jazyka (AJ,NJ,FJ,ŠJ, RJ, IJ), podstoupí přijímací zkoušku,
 • přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti,
 • projekt doktorského studia,
 • případně ukázky vlastní umělecké tvorby či odborných textů,
 • informaci, zda uchazeč někdy započal, resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

V projektu doktorského studia uchazeč pojmenuje a specifikuje zaměření doktorského výzkumu a téma uvažované dizertační práce. Opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání. V případě vědecko-teoretického či divadelně historického výzkumu uchazeč popíše problematiku, o které hodlá bádat, její dosavadní poznání (včetně základních zdrojů a hlavní literatury), metodologii výzkumu a jeho inovativnost a potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. V případě uměleckého výzkumu uchazeč popíše problematiku, kterou hodlá prostředky uměleckého výzkumu zkoumat a záměry, cíle a metody svého výzkumu a jeho potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. Vlastní umělecké dílo samo o sobě není výsledkem doktorského uměleckého výzkumu, ale pouze jedním z prostředků jeho provedení; tvůrčí výkon tak musí být od počátku projektován jako nástroj reflexe a poznání zkoumané problematiky. Tato reflexe musí být v souladu se studijními předpisy AMU připravována a předložena k oponentuře jako dizertační práce, jejíž součástí je zaznamenaný umělecký výkon. Je-li podmínkou uměleckého výzkumu vytvoření a zveřejnění divadelního díla / divadelních děl, musí být součástí projektu realistická rozvaha o jejich provedení; oborová rada nemá vlastní prostředky k realizaci inscenace. V případě projektu uměleckého výzkumu je proto jeho nezbytnou součástí reálná a podložená představa o praktické stránce výzkumu, jeho proveditelnosti a případných nárocích na školící pracoviště.

Studium probíhá v českém (příp. slovenském) jazyce. Jeho dobrá znalost slovem i písmem je podmínkou k přijetí.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky jsou jednokolové a odehrávají se v jednom dnu, na který bude uchazeč pozván, pokud jeho přihláška a přiložené materiály splnily výše stanovené podmínky.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

 • Interní komisionální posouzení předložené přihlášky, požadovaných dokladů a projektu doktorského výzkumu (0 – 50 bodů).
 • Jazyková zkouška z uchazečem zvoleného cizího světového jazyka (AJ,NJ,FJ,ŠJ, RJ, IJ) nebo potvrzení o dosažené úrovni cizího jazyka (viz. výše) (0 - 25 bodů – potvrzení o dosažené úrovni je hodnoceno 25 body).
 • V rozpravě s komisí pro přijímací řízení uchazeč rozvede nebo upřesní předložený projekt, přičemž musí prokázat orientaci v oboru a schopnost adekvátně reagovat na dotazy a otázky týkající se jeho projektu. (0 – 75 bodů).
 • Hodnocení rozpravy nad projektem disertačního výzkumu, při níž uchazeč prokáže své kompetence a odborné znalosti. (0 – 75 bodů).

Maximální počet dosažitelných bodů je 225 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 170 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 4.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KTK / Přijímací řízení >>

Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Garant doktorského programu: prof. Jaroslav Provazník

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr.(doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,
 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,
 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,
 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,
 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu cca 7500–11 500 znaků)zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max.100.

Limit přijímaných doktorandů: 3.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců:

Nepořádá se.

Termíny přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KVD / Přijímací řízení >>

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Vedoucí katedry: Ing. et. Mgr. Braňo Mazúch
Garant doktorského programu: prof. Mgr. Miloslav Klíma

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

 • Dr.(doktorské) - prezenční ,standardní doba studia: 4 roky       
 • Dr.(doktorské) - kombinované, standardní doba studia: 4 roky
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou, titul Ph. D.

Cíl studia:

Podíl na výzkumu interakce jevištních komponentů jakožto základního badatelského úkolu Výzkumného pracoviště KALD

 1. Studium vývojových vazeb mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu v návaznosti na magisterské ateliéry KALD
 2. Studium historie alternativního a loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným tendencím.
 3. Studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů.

Charakter výuky:

Vymezený problém studia je postupně zkoumán buď z historického hlediska, nebo jako součást tvorby ve vazbě na dosavadní výsledky ve studované oblasti a též pomocí jevištních experimentů vznikajících během studia. Vybraný segment je tak řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. Jednotlivá díla jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, které jsou doloženy též kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí.

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:

Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU a jiných katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují ke studiu, bádání a hledání nových pohledů na interakci jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla, při akcentu na přístup performativní nebo konceptuální.

Nároky na uchazeče:

Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské studium a disertační práce.

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské studium a disertační práce – (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz).
 • Uchazeč vybere 1 kreativní dílo (nebo soubor kreativních děl vlastních i jiných autorů), které se tematicky týká (týkají) jeho výzkumného záměru. Dále přiloží vlastní písemnou reflexi, a pokud existují, tak i reflexe odborné veřejnosti (kritika, recenze, odborný článek…) tohoto předkládaného díla (děl).
  Nedílnou součástí a podmínkou přijímacího řízení je přiložené DVD s ukázkou představovaného kreativního díla (kreativních děl), které může být ve formě kompletní realizace, nebo stručněji ve formě vybraných ukázek týkajících se tématu výzkumu.

 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.

 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 1. První kolo - uchazeč s přihláškou předloží požadované písemné materiály, jejichž úroveň bude kritériem pro pozvání do druhého kola. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority katedry. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí.
  V prvním oddíle je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu, ve druhém oddíle odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na které se komise zeptá z jeho předložených podkladů.
 3. Limit: 2-3 přijatí studenti.
 4. Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek).
  Jednotlivé oddíly a další kritéria přijímací zkoušky jsou hodnoceny body  přijímací komisí, celkový počet bodů za druhé kolo je max.100.
 5. Konzultační hodiny se konají 16. března 2021 od 16 hodin v pracovně R601. Možné je také využít ke konzultacím e-mailu divadloainterakce@seznam.cz, a to nejen v případě uzavření školy z dúvodu pandemie.
   

Zvláštní požadavky:

Zpracovat projekt také v digitální podobě.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Termíny:

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek jsou k nalezení na stránce KALD > Přijímací řízení >>>

Související stránky

Katedry & programy
Harmonogram akademického roku
Studijní oddělení
Celoživotní vzdělávání.