Krátkodobé pobyty (Rozvojový projekt - Mobility studentů)

V rámci Rozvojových projektů – Mobility studentů - může škola poskytovat finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat studijní nebo profesní pobyt na zahraniční (evropské i mimoevropské) instituci, s níž nemá fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus+. Tuto podporu nelze nárokovat a její přidělení záleží na aktuálním rozpočtu Rozvojových programů; v rámci projektu Mobility studentů lze studentovi přiznat maximálně částku
20 000 Kč na měsíc, a to nejvýše na dobu tří měsíců. DAMU v tomto případě není zprostředkovatelem kontaktu se zahraniční institucí, student iniciuje pobyt na zahraniční instituci sám.

Dokumenty ke stažení

Postup a podmínky

Studenti, kteří mají zájem žádat o podporu z Rozvojového programu Mezinárodní spolupráce  (tzv. Mobility studentů) v kalendářním roce 2020, podávají písemné žádosti do 31. ledna 2020 na mezinárodním oddělení DAMU.

Je nutné připravit přesný projekt studia/stáže. Projekt bude vypracován písemně v rozsahu cca 2 stran, případně s podpůrnou obrazovou nebo video dokumentací, a bude obsahovat:

  • popis cílové instituce a doklad o jejím souhlasu (zvací dopis, email apod.)
  • termín pobytu
  • studijní  či pracovní záměr, plán, cíle a výstupy
  • finanční plán, doplňkové informace, přílohy
  • písemný souhlas vedoucího katedry s výjezdem (formulář Žádost, k vyzvednutí v mezinárodním či studijním oddělení DAMU)

Projekt prosím odevzdávejte v tištěné podobě mezinárodnímu oddělení DAMU (kancelář K334 - Zora Hermochová).

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě interního výběrového řízení po posouzení předložených projektů. Žadatelé jsou s výsledky výběrového řízení seznámeni, výsledky výběrového řízení jsou následně k dispozici v mezinárodním oddělení DAMU.

Před výjezdem musí student na své domovské katedře vyřešit otázku zameškaných hodin a eventuální uznání předmětů absolvovaných v hostitelské instituci.

Student oznámí místo a dobu zahraničního pobytu studijnímu oddělení a přibližně měsíc před odjezdem se dostaví k sepsání finanční dohody na mezinárodním oddělení DAMU. Součástí finanční dohody je číslo účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou).

Na dobu svého pobytu v zahraniční si student musí uzavřít cestovní pojištění léčebných výloh, doporučuje se i uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Po návratu ze zahraničí student odevzdá na mezinárodním oddělení DAMU vyplněný formulář Confirmation of Study Period s podpisem a razítkem přijímající instituce, a písemnou závěrečnou zprávu o průběhu stáže (Závěrečná zpráva).

Další možnosti

Přes 500 volně přístupných on-line kurzů z různých studijních oborů, akreditovaných předními světovými univerzitami naleznete na tomto odkazu.

Kurzy jsou v anglickém jazyce.