Krátkodobé pobyty (Rozvojový projekt - Mobility studentů)

V rámci Rozvojových projektů – Mobility studentů - může škola poskytovat finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat studijní nebo profesní pobyt na zahraniční (evropské i mimoevropské) instituci, s níž nemá fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus+. Tuto podporu nelze nárokovat a její přidělení záleží na aktuálním rozpočtu Rozvojových programů; v rámci projektu Mobility studentů lze studentovi přiznat maximálně částku 20 000 Kč na měsíc, a to nejvýše na dobu tří měsíců. DAMU v tomto případě není zprostředkovatelem kontaktu se zahraniční institucí, student iniciuje pobyt na zahraniční instituci sám.

Dokumenty ke stažení

Postup a podmínky

Studenti, kteří mají zájem žádat o podporu z Rozvojového programu Mezinárodní spolupráce  (tzv. Mobility studentů) v kalendářním roce 2018, podávají písemné žádosti do 31. ledna 2018 na mezinárodním oddělení DAMU.

Je nutné připravit přesný projekt studia/stáže. Projekt bude vypracován písemně v rozsahu cca 2 stran, případně s podpůrnou obrazovou nebo video dokumentací, a bude obsahovat:

  • popis cílové instituce a doklad o jejím souhlasu (zvací dopis, email apod.)
  • termín pobytu
  • studijní  či pracovní záměr, plán, cíle a výstupy
  • finanční plán, doplňkové informace, přílohy
  • písemný souhlas vedoucího katedry s výjezdem (formulář Žádost, k vyzvednutí v mezinárodním či studijním oddělení DAMU)

Projekt prosím odevzdávejte v tištěné podobě mezinárodnímu oddělení DAMU (kancelář K334 - Zora Hermochová).

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě interního výběrového řízení po posouzení předložených projektů.

Před výjezdem musí student na své domovské katedře vyřešit otázku zameškaných hodin a eventuální uznání předmětů absolvovaných v hostitelské instituci.

Student oznámí místo a dobu zahraničního pobytu studijnímu oddělení a přibližně měsíc před odjezdem se dostaví k sepsání finanční dohody na mezinárodním oddělení DAMU. Součástí finanční dohody je číslo účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou).

Na dobu svého pobytu v zahraniční si student musí uzavřít cestovní pojištění léčebných výloh, doporučuje se i uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Po návratu ze zahraničí student odevzdá na mezinárodním oddělení DAMU vyplněný formulář Confirmation of Study Period s podpisem a razítkem přijímající instituce, a písemnou závěrečnou zprávu o průběhu stáže (Závěrečná zpráva).

Výsledky výběrového řízení Free movers pro rok 2018

Hodnotící komise přiznala stipendium pro rok 2018 následujícím studentům:

Jméno

Destinace

Katedra

Přiznaná částka

Ladislav Karda

Kanada

KALD

30 000

Václav Wortner

USA

KATAP

20 000

Nitish Jain

Indonézie

KS

10 000

David Nushart

USA

KP

10 000

 

Další možnosti

Přes 500 volně přístupných on-line kurzů z různých studijních oborů, akreditovaných předními světovými univerzitami naleznete na tomto odkazu.

Kurzy jsou v anglickém jazyce.