Jazyková výuka na DAMU

Aktuální změny výuky a konzultací najdete zde.

Základní informace

1.A Povinná jazyková výuka

Během bakalářského studia mají studenti zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.


Během magisterského / navazujícího magisterského studia mají studenti zapsaní ke studiu do prvního ročníku od AR 2019/20 povinnost absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702DAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zapsán automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Od AR 2020-21

Paralelka č. 1: Režie činoherního divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Teorie a kritika.

Podrobný sylabus: DAOU3/1, DAOU4/1

Paralelka č. 2: Herectví činoherního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Paralelka č. 3: Scénografie

Paralelka č. 4: Dramatická výchova

Paralelka č. 5: Alternativní a loutkové divadlo

Paralelka č. 6: Dramatická výchova (kombinované studium)

Výjimky

 • Produkce: Studenti tohoto studijného programu musí absolvovat mezi 3. a 5. semestrem bakalářského studia předmět 702DAAMx Anglický jazyk pro Arts Management. Před začátkem 1. semestru studenti mají možnost absolvovat vstupní test, na základě jehož výsledků mohou absolvovat první 2 semestry tohoto předmětu bez povinné docházky (výstupy z obou semestrů musí absolvovat standardním způsobem ve standardních termínech). Předmět Anglický jazyk pro Arts Management 3 je povinný pro všechny studenty tohoto programu v bak. studiu, kromě studentů, kteří absolvovali část či celé VŠ studium v anglickém jazyce.
 • Herectví činoherního divadla (4-letý mgr. program): Pro studenty s imatrikulačním ročníkem 2019 a výše platí stejné jazykové požadavky jako pro studenty navazujících magisterských programů. Povinné předměty AJ pro odborné účely (tj. 702DAOU3 a 702DAOU4) absolvují v 3. ročníku studia, jako volitelné předměty mohou během prvních 4 semestrů absolvovat také předměty pro bakalářský stupeň (702DAOU1 a 702DAOU2).

Uznávání jazykových předmětů / promíjení docházky

A) BAK a MGR studium

I) Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 70DAOU1 a 2 (BAK studium) a 702DAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky z AJ (úroveň B2 a vyšší) vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 5 let.

Postup:

 • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
 • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

 

II) Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. absolvujete pouze závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702DAOU1 a 2 (BAK studium) nebo  702DAOU3 a 4 (MGR studium)).

Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7). Vzhledem k tomu, že se na internetu šíří různé podvodné jazykové "certifikáty", které výrazně nadhodnocují reálnou jazykovou úroveň uživatele, doporučujeme studentům, aby v případě, že plánují absolvovat zkoušku z AJ mimo certifikáty uvedené v seznamu, předem kontaktovali CJP AMU.

Postup:

 • Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu mailu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.
 • CJP Vám do KOSu zapíše u předmětu/ů paralelku č. 99.
 • Během druhé poloviny října/března si zkontrolujte v KOSu, že Vám byla par. 99 zapsána.

 

III) Na základě výsledku vstupního testu 

Pokud na začátku bak. / mgr. studia absolvujete vstupní test a získáte 85% a více, bude Vám prominuta povinná docházka u předmětů AJ pro odborné účely pro daný stupeň studia a budete muset absolvovat jen závěrečné zkoušky z obou předmětů.

Vstupní test je nepovinný, ale doporučujeme ho všem studentům, kteří jsou časově vytíženi. Test se píše v den zápisu ke studiu (je možné ho absolvovat pouze před nástupem do 1. ročníku).

Postup:

 • CJP Vám do konce období registrace předmětů zapíše do KOSu u předmětu paralelku č. 99. Na konci období registrace si v KOSu zkontrolujte, že Vám byla par. 99 zapsána.

POZOR: Volitelné jazykové předměty absolvované na AMU není v rámci dalšího studia na AMU možné uznat (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1). U volitelných jazykových předmětů není možné prominout docházku na základě jazykového certifikátu.

 

B) Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat zkoušku z cizího jazyka v případě, že student doloží: 

a) absolvování magisterského či navazujícího magisterského studia v tomto cizím jazyce na jiné vysoké škole v ČR či zahraničí nebo, 

b) absolvování magisterského či navazujícího magisterského studia zaměřeného na filologii/jazykovědu daného cizího jazyka nebo, 

c) vykonání jazykové zkoušky z tohoto jazyka na obdobné či vyšší úrovni v rámci doktorského studia studijního programu, který spadá do totožného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na AMU.

V těchto případech může vedoucí CJP doporučit děkanovi dané fakulty úplné uznání předmětu, a to po posouzení rozsahu výuky, dosažené úrovně a získané klasifikace.

 

Postup:

 • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování studia (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu). 
 • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
 • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Posluchač doktorského studia absolvuje zkoušku z jazyků před komisí, která se skládá nejméně ze dvou pedagogů CJP AMU, případně může být doplněna pedagogem oborové katedry.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

(Pozn.: Požadovaná úroveň zkoušky  z 2. cizího jazyka u posluchačů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve je A2.)


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení DAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Zkouškové termíny pro daný akademický rok jsou zveřejněny v KOSu nejpozději 1. 11. Běžně je vypisováno pět termínů během akademického roku (únor, květen, červen, dva termíny v září). Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny před termínem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit emailem na adresu cjp-doktorandi@amu.cz výše uvedené podklady ke zkoušce.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá během období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.