Jazyková výuka na DAMU

Změny výuky a konzultací

 • Páteční výuka němčiny (vyučující: Mgr. Martina Štěrbová Tučková) je přesunuta do učebny č. 219 (CJP, 1. patro).

 

V pondělí 24. 6. odpadají z organizačních důvodů kontaktní hodiny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Provoz v době letních prázdnin:

V týdnu od 1. do 7. 7. kontaktní hodiny odpadají.

Od 8. 7 do 12. 8. jsou kontaktní hodiny pouze po předchozí domluvě emailem (cjp@amu.cz).

Od 15. 8. jsou kontaktní hodiny ve standardní době (po - st 9-12h).

Aktuality

 

 • Harmonogram akademického roku 2018-19 naleznete zde.

Povinná jazyková výuka
Uznávání jazykových předmětů
Cizí jazyky v doktorském studiu
Volitelná jazyková výuka

Základní informace

 • Během bakalářského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR pro jazyky. Za povinné jazykové předměty musí v rámci dosažení úrovně B1 získat celkem 6 kreditů.
 • Délka studia cizího jazyka v bakalářském studiu se odvíjí od vstupní jazykové úrovně studenta. Ta se zjišťuje rozřazovacím testem, kteří studenti píší typicky v den zápisu (cca konec srpna /začátek září). Maximální délka jazykového studia v bakalářském programu je 4 semestry.
 • V závislosti na výsledku rozřazovacího testu si student zapisuje jazykové předměty 2 nebo 4 semestry. Zkoušku B1 musí student složit nejpozději na konci 4. semestru.
 • Během magisterského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.
 • Pro studenty, kteří mgr. studium začali před ak. rokem 2016/17, platí, že si mohou zvolit jiný cizí jazyk, než který studovali v rámci svého bak. studia, v tom případě je požadována výstupní úroveň A2. Za povinné jazykové předměty musí získat studenti  v rámci svého mgr. studia získat celkem 6 kreditů. 
 • Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.
 • Návod jak rozumět kódům jazykových předmětů naleznete zde.

 

Oborové výjimky

 • Produkce: Studenti tohoto oboru musí absolvovat mezi 1. a 5. semestrem bakalářského studia předmět Profesní angličtina 1-5. Před začátkem 1. semestru studenti napíší vstupní test, na jehož základě jim mohou být první 2 semestry tohoto předmětu uznány (výstupy z obou semestrů musí absolvovat standardním způsobem ve standardních termínech). Předmět Profesní angličtina 3-5 však musí absolvovat všichni studenti tohoto oboru v bak. studiu.
 • Herectví alternativního a loutkového divadla (4-letý mgr. obor): Pro studenty tohoto oboru platí stejné jazykové požadavky jako pro studenty bakalářských oborů.
 • Herectví činoherního divadla (4-letý mgr. obor): Pro studenty tohoto oboru platí stejné jazykové požadavky jako pro studenty bakalářských oborů.

Základní informace

A. Bakalářské a magisterské studium

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo jazykové zkoušky vykonané v rámci studia na jiné VŠ, popř. na základě výsledku rozřazovacího testu.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního proděkana dané fakulty.

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. února pro letní semestr.

 

DŮLEŽITÉ:

 • Student si nezapisuje žádný předmět, ten mu bude zapsán jen v případě kladného vyřízení žádosti!
 • Základní státní zkouška ani obecná maturitní zkouška ani jazykový test OLS se neuznávají!
 • Jazykové předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ se uznávají pouze jako volitelné předměty.
 • Jazykové předměty, absolvované v rámci studia na JAMU či jiné umělecké VŠ, jsou posuzovány Studijním odd. příslušné fakulty.

 

1. Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář Žádosti o uznání předmětu.

 • Jazykový certifikát si v bakalářském studiu bude nechat uznávat jako předmět 702SxZB1 Souhrnná zkouška z (cizího jazyka) B1 - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde. Předmět je bez výuky, má hodnotu 6 kreditů.
 • V magisterském studiu si student bude nechat uznávat jazykový certifikát jako předmět 702SxB22 Cizí jazyk pokročilí (paralelka 99) - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde.

V případě schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti je předmět Studijním oddělením zaregistrován studentovi do KOSu, na konci semestru se student zaregistruje na zkouškový termín a složí ústní část zkoušky.

Platnost certifikátů:

 • B1 – nejvýše 3 roky
 • B2 – nejvýše 5 let
 • C1 a C2 – neomezeně

 

2. Uznávání předmětů na základě absolvování jazykového předmětů na jiné VŠ

Student vyplní formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojí doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy). Bez této informace žádost nemůže být posouzena. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

 • Absolvovaný předmět z jiné VŠ si v bakalářském studiu student bude nechat uznávat jako předmět 702SxZB1 Souhrnná zkouška z (cizího jazyka) B1 - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde. Předmět je bez výuky, má hodnotu 6 kreditů. V případě schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti je předmět Studijním oddělením zaregistrován studentovi do KOSu, na konci semestru se student zaregistruje na zkouškový termín a složí ústní část zkoušky.
 • V magisterském studiu si zkoušku z jiné VŠ student bude nechat uznávat jako předmět 702SxB22 Cizí jazyk pokročilí (paralelka 99) - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde. V případě schválení žádosti je předmět zaregistrován studentovi do KOSu, na konci semestru student pouze složí ústní část zkoušky.

 

Žádost o uznání a podklady je možné:

 • odevzdat na sekretariátě CJP,
 • vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 - vedle vrátnice),
 • poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na Studijní oddělení, které předmět studentovi zapíše do KOSu, student se následně zaregistruje na ústní zkoušku v KOSu.

 

B. Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který má přímou souvislost s doktorským programem, studovaným na AMU. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

(Pozn.: Požadovaná úroveň znalostí z 2. cizího jazyka u studentů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve: A2.)

Zkouška z obou cizích jazyků musí být absolvována do konce posledního ročníku studia (tj. nejpozději v řádném červnovém termínu.)

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Posluchač doktorského studia absolvuje zkoušku z jazyků před komisí, která se skládá nejméně ze dvou pedagogů CJP AMU, případně může být doplněna pedagogem oborové katedry.

 

Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

 

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

(Pozn.: Požadovaná úroveň zkoušky  z 2. cizího jazyka u posluchačů, kteří zahájili studium v ak. roce 2016/2017 a dříve je A2.)


Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení DAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2018/19 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny předem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit v písemné podobě výše uvedené podklady ke zkoušce na sekretariát CJP (poštou, osobně nebo na Podatelnu AMU). V případě, že materiály nebudou na odpovídající úrovni (popis projektu obsahuje velké množství chyb, zvolený text není původní nebo se nevztahuje ke studovanému oboru), vyhrazuje si CJP právo materiály nepřijmout a nedojde-li k nápravě alespoň týden před termínem zkoušky, student nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.
 • Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.
 • Zápis jazykových předmětů probíhá během období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.