Studijní programy doktorského studia

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

doktorský Doktorský studijní program jako propojení tradic, alternativ i aktuálních jevištních trendů. Nejde jen o studium historie, ale o hledání vazeb a souvislostí v alternativním a loutkovém divadle.

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

doktorský Doktorský program je zaměřen na zkoumání přesahů a relevance fenoménů autorského herectví, psychosomatické kondice a hry v oblasti tvořivé lidské komunikace arteficiální i nearteficiální povahy. Doktorské studium počítá s podstatnou úrovní bytostného (tělového) porozumění principům psychosomatiky, autorství a dramatické hry jako předpokladu pro tvořivé rozvíjení teoretických kontextů i praktických aplikací.

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

doktorský Doktorské studium Scénické tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie) je otevřeno absolventům magisterského studia herectví, režie, dramaturgie, scénografie, ale i absolventům dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných oborů, jejichž výsledky mohou být užitečné při rozvíjení scénologie jako typicky mezioborové disciplíny, která vychází nejenom z teoretického a historického výzkumu, ale zejména z výzkumu realizovaného v umění a uměním.

Teorie a praxe divadelní tvorby

doktorský

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský Doktorský studijní program Teorie a praxe dramatické výchovy oboru umožňuje teoretické studium a výzkum dramatické výchovy jako systému formativních procesů zejména (ale nejen) dětí a mládeže, v nichž jsou dramatické činnosti jak obsahem, tak i instrumentem procesu, a divadelních a přednesových aktivit dětí a dospívajících ve všech jejich souvislostech uměleckých, kulturních a pedagogicko-psychologických. Cílem a smyslem studia je příprava odborníků, kteří by úkoly – předpokládající jak dobrou znalost divadla a teatrologie, tak pedagogicko-psychologických disciplín – mohli plnit na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, v různých kontextech umělecké edukace a edukace prostřednictvím umění. Cílem je rovněž výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti teorie dětského a studentského divadla, interní dramatické výchovy i aplikované dramatické výchovy, samostatně provádět vědecký výzkum a rozvíjet zvolenou problematiku v širokém kontextu souvisejících teoretických a praktických disciplín, jak teatrologických a estetických, tak pedagogických a psychologických.

Studijní obory - dobíhající akreditace