Státní závěrečná zkouška

Požadavky

Státní doktorská zkouška je veřejná. Podmínkou konání obhajoby je splnění povinností individuálního studijního plánu doktorského studijního programu včetně odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi a úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

Student se k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce přihlašuje písemně.

Komise pro obhajobu a státní doktorskou zkoušku a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh oborové rady. Komise jsou nejméně pětičlenné. Členy komise mohou být jmenováni profesoři, docenti a odborníci schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu. Školitel se obhajoby i zkoušky účastní jako přísedící s hlasem poradním. Teze disertační práce musejí být k dispozici členům komise alespoň deset dnu před obhajobou.

Výsledek obhajoby se hodnotí slovy -obhájil- nebo -neobhájil-, výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy -prospěl- nebo -neprospěl-. O výsledku jedná komise pro státní doktorskou zkoušku na neveřejném zasedání.

Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.