Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webStátní závěrečná zkouška

Požadavky

Státní doktorská zkouška je veřejná. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu, odevzdání disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi a její úspěšná obhajoba.

Student se k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce přihlašuje písemně.

Komise pro obhajobu a státní doktorskou zkoušku a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh oborové rady. Komise jsou nejméně pětičlenné. Členy komise mohou být jmenováni profesoři, docenti a odborníci schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu. Školitel se obhajoby i zkoušky účastní jako přísedící s hlasem poradním. Teze disertační práce musejí být k dispozici členům komise alespoň deset dnu před obhajobou.

Výsledek obhajoby se hodnotí slovy -obhájil- nebo -neobhájil-, výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy -prospěl- nebo -neprospěl-. O výsledku jedná komise pro státní doktorskou zkoušku na neveřejném zasedání.

Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.