Přijímací řízení
Studijní obory

Přijímací řízení do doktorského studia

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
 • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu,
 • strukturovaný životopis,
 • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení,
 • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů,
 • pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 

INFO

Studium cizinců v českém jazyce je možné po složení příslušné jazykové zkoušky na úrovni B2. 


Kontakt

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


Studijní obory doktorského studia


Vyhlášení přijímacích řízení

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy
Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení pro rok 2019/ 2020

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Vedoucí doktorského programu: doc. Jan Hančil

Název oboru, druh a forma studia: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Dr. (doktorské) - prezenční,
standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Dr.- kombinované, standardní doba
studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a studenti příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je dle § 48 odst. 3 zákona č. 111/1998 sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu. 

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K výběrovému řízení se mohou hlásit absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále absolventi divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka pro zahraniční uchazeče: C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • koncepci budoucí disertační práce (ta musí obsahovat především téma zamýšlené práce, výzkumné otázky a hypotézy, specifikaci předmětu výzkumu, zamýšlenou metodologii výzkumu, shrnutí současného stavu poznání tématu a přehled odborné literatury k tématu (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti . Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení :

 • výzkumná a umělecká zkušenost uchazeče
 • kvalita předloženého projektu (zejména s ohledem na původnost, potřebnost, přínosnost a přesahy tématu)
 • navrhovaná metodologie, ústní prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek

 

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

Přijímací řízení je jednokolové.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

 

Přihlášky přijímáme do : 27. května 2019

Termín přijímacích zkoušek : 5. června 2019

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Přijímací řízení pro rok 2019/20

Vedoucí doktorského programu: prof.  Zuzana Sílová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie)

 • Dr.(doktorské) - řádné prezenční
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:
Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplín (režie, dramaturgie, scénografie, herectví), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Charakter výuky:
Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací).

Nároky na uchazeče:
K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR, tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu.  Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení  pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz)

 • Seznam základní literatury

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den,

 

Přihlášky přijímáme do: 15. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek: 6. 6. 2019 

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2019/20

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech.

Nároky na uchazeče:

Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult /DAMU, JAMU/, divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Přijímací řízení: s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek):
jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den,

 

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Přihlášky přijímáme do: 9. 5. 2019

Termín přijímacích zkoušek: 30. 5. 2019

Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2019/20

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Provazník


Název oboru, druh a forma studia: Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr. (doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,

standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,

 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,

 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,

 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,

 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,

 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi. 

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu 2–3 normostran) zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti; povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max. 100.

 

Jiné možnosti studia: nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců: nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek : 3. května 2019.

Termín přijímacích zkoušek: 24. května 2019

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Vedoucí katedry: Mg. A. Jiří Havelka Ph. D.
Vedoucí doktorského programu: prof. Mgr. Miloslav Klíma

Název oboru, druh a forma studia:

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

 • Dr.(doktorské)- prezenční ,standardní doba studia: 4 roky       
 • Dr.(doktorské)- kombinované, standardní doba studia: 4 roky
 • ukončení obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph. D.

Cíl studia: podíl na výzkumu interakce jevištních komponentů jakožto základního badatelského úkolu Výzkumného pracoviště KALD

 1. Studium vývojových vazeb mezi tradicí a alternativou s ohledem na proměny vztahů mezi jednotlivými komponenty jevištního díla a jejich složkami v součinnosti s kreativními díly, které mají funkci experimentu a laboratorního výzkumu
 2. Studium historie alternativního a loutkového divadla v souvislosti s přesahy jak celistvých scénických děl, tak funkcemi jednotlivých komponentů směřující k současným tendencím.
 3. Studium jednotlivých komponentů jevištního díla a zákonitostí jejich vzájemné interakce na konkrétních kreativních dílech s ohledem na příslušné specializované okruhy problémů.

Charakter výuky:
Vymezený problém studia je postupně zkoumán, studován též pomocí jevištních náčrtků během studia, řešen jednak komparací dosavadních poznatků, jednak analýzami záměrně připravovaných kreativních děl, která jsou realizována v průběhu přípravy disertační práce. V průběhu studia jsou analyzována, reflektována a komparována tak, aby doktorand mohl dospět v závěrečné práci k průkazným závěrům, doloženým kreativním dílem. Během studia je povinná semestrální stáž mimo DAMU, nejlépe v zahraničí.

Přijímací zkoušky do řádného a kombinovaného studia:
Uchazeč musí mít úspěšně zakončené magisterské studium dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU a jiných katedrách DAMU, případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřují ke studiu, bádání a hledání nových pohledů na interakci jevištních komponentů jak v současnosti, tak v historii alternativního a loutkového divadla, při akcentu na přístup performativní nebo konceptuální.

Nároky na uchazeče:
Uchazeč předkládá stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno jeho doktorandské studium a disertační práce.

Průběh přijímacích zkoušek do doktorského studia a informace:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • stručný nástin problematiky, na kterou bude zaměřeno doktorandské studium a disertační práce – ( zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz) .
 • vybrané/á/ kreativní dílo/a/ a jeho/jejich/ reflexi/e/ vlastní i vnější a to též v podobě celku či ukázek na DVD
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 

 1. První kolo - uchazeč s přihláškou předloží požadované písemné materiály, jejichž úroveň bude kritériem pro pozvání do druhého kola. Ve výběrovém prvním kole jsou hodnoceny uchazečem předložené materiály ve vazbě na aktuální priority katedry. Komise vybere nejlepší projekty do druhého kola.
 2. Druhé kolo probíhá za přítomnosti uchazeče před přijímací komisí.
  V prvním oddíle je uchazeč vyzván k podrobnějšímu vysvětlení a rozvedení projektu, ve druhém oddíle odpovídá na doplňující otázky členů přijímací komise, ve třetím oddíle rozvede reflexe své kreativní práce, na které se komise zeptá z jeho předložených podkladů.
 3. Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
 4. Jednotlivé oddíly a další kritéria přijímací zkoušky jsou hodnoceny body  přijímací komisí, celkový počet bodů za druhé kolo je max.100.
 5. Dotazy uchazečů byly zodpovězeny v průběhu akademického roku 2017/18 a v ZS 2018/19; konzultační hodiny se konaly dne 11. 9. 2018 15:00 – 17:00 v pracovně R 601.

Zvláštní požadavky:
Zpracovat projekt také v digitální podobě.

Řádné studium cizinců:
Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:
Nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: 15. 4. 2019

Termín přijímacích zkoušek při zasedání výběrové komise: První kolo 21. 5. 2019

                                                                                                           Druhé kolo: 11. 6. 2019. 

 

Související stránky

Katedry & obory
Harmonogram školního roku
Studijní oddělení
Celoživotní vzdělávání