Přijímací řízení
Studijní obory

Přijímací řízení do doktorského studia

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
 • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu,
 • strukturovaný životopis,
 • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení,
 • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů,
 • pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 

INFO

Studium cizinců v českém jazyce je možné po složení příslušné jazykové zkoušky na úrovni B2. 


Kontakt

Marie Pejřimovská

Referent studijního oddělení

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


Studijní obory doktorského studia


Vyhlášení přijímacích řízení

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Teorie a praxe divadelní tvorby
Teorie a praxe dramatické výchovy
Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení pro rok 2018/ 2019

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Vedoucí doktorského programu: doc. Jan Hančil

Název oboru, druh a forma studia: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Dr. (doktorské) - prezenční,
standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Dr.- kombinované, standardní doba
studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a studenti příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními tvůrčími aktivitami, tak účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Cíl studia:

Cílem tohoto doktorského programu je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče:

K výběrovému řízení se mohou hlásit absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále absolventi divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • písemnou charakteristiku osobního odborného zájmu s návrhem plánovaného výzkumného projektu (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti . Povinnou součástí životopisu je informace, zda adept někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek):

Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

Limit přijímaných studentů: 3.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

Jiné možnosti studia: Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců: Nepořádá se.

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Přijímací řízení pro rok 2018/19

Vedoucí doktorského programu: doc. Zuzana Sílová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie)

 • Dr.(doktorské) - řádné prezenční
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:
Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplín (režie, dramaturgie, scénografie, herectví), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Charakter výuky:
Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý doktorand zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací).

Nároky na uchazeče:
K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), ale i absolventi dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných oborů, a to jak občané ČR, tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu.  Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení  pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz)

 • Seznam základní literatury

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den,
 3. limit přijímaných doktorandů: 3.

Přibližný termín přijímacích zkoušek

Přijímací řízení bude vypsáno do konce listopadu 2018.

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2018/19

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech.

Nároky na uchazeče:

Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult /DAMU, JAMU/, divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Přijímací řízení: s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz),

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,

 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek):
jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 1. počet kol: 1 kolo,
 2. časové rozpětí jednotlivých kol: 1 den,
 3. limit přijímaných doktorandů:  4.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

Bude upřesněno v lednu 2019.

Termín přijímacích zkoušek: přelom května a června 2019 (nebude-li stanoveno děkanem jinak).

Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2018/19

Vedoucí doktorského programu: doc. Jaroslav Provazník


Název oboru, druh a forma studia: Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr. (doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,

standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,

 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,

 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,

 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,

 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,

 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi. 

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu 2–3 normostran) zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti; povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max. 100.

Limit přijímaných doktorandů: 3.

Jiné možnosti studia: nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců: nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: termín bude upřesněn.

Termín přijímacích zkoušek: bude upřesněn v lednu 2019.

Alternativní a loutková tvorba a její teorie 

Přijímací řízení pro rok 2018/19 se nevyhlašje.

Související stránky

Katedry & obory
Harmonogram školního roku
Studijní oddělení
Celoživotní vzdělávání