OPEN CALL // DIVADLO A ETIKA 2021

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k zasílání návrhů příspěvků do připravované odborné kolektivní monografie na téma Divadlo a etika. Open call je primárně určen pro pedagogy, doktorandy i studenty všech kateder DAMU, ale není na tento okruh autorů omezen.

Své příspěvky mohou zasílat jak jednotlivci, tak i kolektivy autorů.
Rozsah příspěvků je stanoven na 7-18 normostran.
Formát příspěvků není omezen (např. odborná esej, případová studie, odborný rozhovor, fiktivní dialog atp.). Kromě recenzovaných příspěvků bude možné do knihy přispět omezeným počtem nerecenzovaných příspěvků v podobě schémat, básní, náčrtů, map apod.

Kolektivní monografie vzniká z iniciativy a za podpory proděkanky pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU doc. Alice Koubové, Ph.D. Editorkou publikace je divadelní teoretička a pedagožka DAMU Mgr. Karolina Plicková, Ph.D. Monografie bude primárně nabídnuta k publikaci v nakladatelství NAMU.

Abstrakty příspěvků v rozsahu 1-2 normostran (1800-3600 znaků) zasílejte do 10. 12. 2021 na adresu karolina.plickova@damu.cz.
Na stejnou adresu prosím směrujte i případné dotazy.

Předpokládaný základní harmonogram přípravy publikace je následující:

  • O přijetí budou vybraní autoři vyrozuměni do 10. 1. 2022.
  • Termín odevzdání kompletních příspěvků je stanoven na 31. 3. 2022.
  • Termín odevzdání příspěvků se zpracovanými redakčními úpravami: do 30. 4. 2022.
  • Termín publikování monografie: do konce kalendářního roku 2022.

Divadlo a etika je titul odborné recenzované kolektivní monografie, jejímž cílem je prezentace původních příspěvků autorů z řad pedagogů, doktorandů i studentů všech kateder Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Primárním záměrem je propojovat autory z různých fakultních pracovišť a nabídnout možnost promýšlet aktuální témata společně, v současných kontextech a z mnoha různých perspektiv.

Aby se tento rozměr společné diskuze podpořil, uspořádá editorka knihy v případě zájmu v lednu/únoru 2022 neformální pracovní stůl, v jehož průběhu budou moci autoři své kapitoly diskutovat.
V rámci péče o etiku práce a pozornosti k pracovnímu vytížení zaměstnanců DAMU budou příspěvky, které nebudou vznikat na základě stávající grantové podpory, ohodnoceny odměnou za vědecký výsledek ze zdrojů finanční podpory proděkanky pro vědu a výzkum DAMU.

Kolektivní monografie je zaměřena na čtyři rámcové tematické okruhy:

  • jaká je etická role divadla v současném souběhu několika globálních krizí (divadlo jako instituce, divadlo a moc, divadelní normy, divadlo jako prostředek subverze, divadlo a destabilizace statu quo, respekt a ideologie, divadlo a etická tabu, izolace v divadle, divadlo a komunity, divadlo a minority, zodpovědnost a péče, udržitelnost, etika interpretace, etika a scéna, edukativní funkce divadla, etika a pedagogika, etika divadelní činnosti atp.),
  • jakým způsobem se v dnešním divadle realizují etické principy a etická dilemata (divadlo jako prostor sjednávání a přehrávání etických principů, divadlo jako možnost zobrazení a zakoušení etických dilemat, divadlo jako časoprostor simulace eticky konfliktních či problematických situací, etické rozměry různých typů smlouvy s divákem, současné podoby divadla apelu, herní principy a hranice hry, divadlo jako překážka etiky atp.)
  • jaké etické výzvy představuje současné divadlo pro tvůrce i diváky (účastníky) (dokumentární divadlo, tzv. intimní divadlo, participativní divadlo, devising, osobní styl [étos] ve vztahu k autorské tvorbě, etika a kritika, posouvání osobních hranic, proměna hierarchií, etika kolektivní tvorby, etika spolupráce v týmu, etika divácké participace, emancipační tendence v současném divadle, znejišťování diváka, etika divadelního vzdělávání atp.)
  • jaké podmínky dnes umožňují realizovat divadlo jako prostor etické kultivace (etické teorie v divadle, etický rozměr dramaturgie, etická dilemata dramaturgické volby, etické souvislosti různých podob herectví a performerství, prolínání divadla se životem, nastavování a vyjednávání hranic, multiplicita hlasů a jejich vzájemné spolubytí, dialog v divadle, hranice provokace, podíl divadla na sjednávání společenských pravidel atp.).

6. října 2021