Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚSTAV PRO VÝZKUM DRAMATICKÉ A SCÉNICKÉ TVORBY - DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Vstupní požadavky

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR tak cizinci, kteří získali odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této tvořivé činnosti.

Cíl studia

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin (režie, dramaturgie, scénografie, herectví), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci. Kvalifikace přesahující hranice jednotlivých médií je získávána samostatnou výzkumnou aktivitou doktorandů, která přináší výsledky už v průběhu studia završeného díky tomu disertační prací přinášející původní poznatky; to umožňuje i okolnost, že tyto výsledky souvisejí zpravidla s reflexí vlastních scénických produktů, vytvářených se záměrem totožným s řešením konkrétní tvůrčí problematiky.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia scénické tvorby je vysoce kvalifikovaný odborník - scénický umělec a/či teoretik, jehož tvůrčí činnost má povahu samostatného zkoumání možností scénické tvorby a jejích různých disciplín i jejich zdrojů souvisejících se scéničností a scénovaností v současném světě, který je zásadně ovlivňovaný scénickou aktivitou médií.

Přímá součinnost umělecké a teoretické činnosti umožňuje absolventům v postavení vedoucích osobností předních uměleckých a kulturních institucí ovlivňovat vývoj oboru a tvůrčím způsobem jej formovat prostřednictvím vlastní praktické umělecké, teoretické, koncepční, pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Mezi pracoviště, na nichž se uplatňují dosavadní abolventi doktorského studia oboru ve vedoucích profesích, patří např. Národní divadlo Praha a další pražská i mimopražská divadla (Švandovo divadlo, Jihočeské divadlo, Divadlo Petra Bezruče ad.) i nezávislé umělecké skupiny (Farma v jeskyni, Teatr novogo fronta), Český rozhlas, pedagogická a vědeckovýzkumná pracoviště vysokých škol (AMU, FF UK, Univerzita Hradec Králové, Slezská univerzita Opava, Ostravská univerzita).

Studijní předměty

Povinné:

Scénologie

Divadlo a drama v kontextu kultury

Divadlo a drama v české kultuře

Cizí jazyk I - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

Cizí jazyk II - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

+ volené v souladu s projektem disertace:

Umění a média

Vizuální studia

Scéna a zvuk

Psychologické předpoklady scénování a jeho recepce

Scénický prostor v kontextu kultury

Česká scénografie a moderní divadlo

Hudba a hudebnost v české scénické kultuře

Režie v kontextu scénické kultury

Režie v české scénické kultuře

Herectví a hraní v kontextu kultury

Herectví a hraní v české kultuře

Drama a dramaturgie v kontextu kultury

Drama a dramaturgie v české kultuře

Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury

Zábavněhudební divadlo v české kultuře

Další povinnosti

Předpokládá se zapojení (i převážně teoreticky zaměřeného) doktoranda/doktorandky do tvorby scénického produktu či produktů umělecké povahy a podíl na výzkumu rozvíjeném v Ústavu teorie scénické tvorby DAMU (s možností publikace výsledků také v edici Disk), jakož i pedagogická asistence v odpovídajících předmětech (scénická, režijní a herecká propedeutika, Divadlo a drama v západní/české kultuře, Základy tvůrčího projevu atd.).

Návrh témat disertačních prací

- Scénické působení a divácký prožitek

- Scéničnost a scénovanost

- Scénování a trh

- Scénování a vyprávění 

- Scéničnost a symbolická potence

- Scénická událost (event) a scénické dílo

- Scénický proces a scénický výtvor

- Scéna a obraz

- Obraz a výraz

- Obraz/image a (scénické) vyobrazení/picture

- Obraz v divadle a obraz ve filmu, resp. v TV či v dalších médiích

- Obraz a zvuk

- Média a umění (techne a poiesis)

- Performativita a mimeze

- Dialog (komunikace) na scéně a v životě

- Mimus a drama

- Player and Actor

- Drama mezi literaturou a scénickým projektem

- Herectví na scéně a „herectví“ v životě

- Podoby a způsoby herectví v dobovém kulturním kontextu

- Genologie scénické postavy

- Individuální a kolektivní tvorba

- Herec a režisér

- Režisér v divadle a ve filmu či v dalších médiích

- Režie a režisérismus

- Scéničnost a divadelnost

- Scéničnost a dramatičnost

- Slovo v psaném textu a slovo na scéně

- Scénologie (sémantická a prozodická rovina) mluvního projevu

- Scénování a scénografie

- Scénologie prostoru: situace a mizanscéna

- Inscenace a instalace

- Scénování zboží a ready made

- Scénická iluze a odstup

- Vývoj české scénologie od Hostinského k Zichovi a dále

- Gesamtkunstwerk a Ejzenštejnova teorie montáže

- Dědictví wagnerovského Gesamtkunstwerku a divadlo E. F. Buriana 

- Antropologické základy scénování a polemika Honzla s Pujmanem

- Platonova teatrokracie a dnešní doba všeobecné scénovanosti

atd.

Personální zabezpečení

Pedagogové DAMU:

prof. Jaroslav Vostrý (Scénologie, Herectví a hraní v kontextu kultury, Režie, dramaturgie a drama v kontextu kultury) 

doc. MgA. Jakub Korčák (Divadlo a drama v kontextu kultury, Režie v české scénické kultuře)

Mgr. Jitka Goriaux Pelechová, Ph.D. (Divadlo a drama v kontextu kultury)

Doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. (Divadlo a drama v české kultuře)
Mgr. Pavel Bár, Ph.D. (Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury, Zábavněhudební divadlo v české kultuře)

prof. Jan Dušek (Česká scénografie a moderní divadlo) 

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D., (Psychologické předpoklady scénování a jeho recepce, Herectví a hraní v kontextu kultury)

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (Scénologie)

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D. (Drama a dramaturgie v kontextu kultury, Drama a dramaturgie v české kultuře)

a další přizvaní pedagogové DAMU

Externí přednášející doplňujících předmětů:

doc. Jakub Kudláč, Ph.D., FAMU (Scéna a zvuk, Hudba a hudebnost v české scénické kultuře)

prof. Július Gajdoš, Ph.D. (Umění a média, Scénický prostor v kontextu kultury)

prof. Miroslav Vojtěchovský (Vizuální studia)

a další přizvaní odborníci   

Oborová rada:

Předsedkyně:

doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Členové:

prof. Jaroslav Vostrý

doc. Jaroslav Provazník

prof. MgA. Jan Burian

prof. Jan Dušek

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.

doc. MgA. Jakub Korčák

Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Mgr. Jitka Pelechová Goriaux, Ph.D.

Mgr. Pavel Bár, Ph.D.