Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

KATEDRA AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY - DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Podmínky přijetí

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a studenti příbuzných oborů (DAMU, Divadelní vědy UK, apod.), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní předpoklady pro hlubší reflexi oboru AH i pro vědeckou práci doložené jak účastí na uměleckých aktivitách, tak i zájmem o výzkum, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod.

Cíl studia

Cílem doktorského studijního programu autorského herectví je soustavné studium základů, předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Doktorské studium autorského herectví chápeme jako místo, ve kterém bude probíhat výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí v oblasti autorského herectví a nejdůležitější z nich budou podrobovány teoreticky zdůvodněným experimentacím. Zjištěné výsledky budou ověřovány v terénu.
Ve druhém plánu půjde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu autorské osobnosti tak, aby veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo nepředmětné jednání, kdy námět i téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - bylo vědomým, komunikativním, tvořivým, odpovědným jednáním, za které osoba ručí jako za své dílo: aby bylo jednáním autorským.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia autorského herectví má osobní zkušenost vlastní autorské tvorby. V důsledku toho má i všestranný prohloubený zájem o tvořivou životní praxi i o její teoretickou a kritickou reflexi. Je s to aplikovat autorský dialogický přístup v uměleckém i veřejně společenském situačním kontextu. Je orientován v širší filosofické, psychologické, sociální problematice předmětného i nepředmětného herectví. Je schopen formulovat výzkumné problémy a řešit je empirickým nebo experimentálním výzkumem v oblastech, jako jsou: a) primární tvorba AH, b) tvořivá aplikace AH do životní praxe, c) teoretická reflexe širší problematiky AH spojená s ověřováním základní hypotézy.
Souhrnně řečeno: absolventa autorského herectví profiluje jeho osobní tvořivá praxe, tedy ta, která je individualizovaná a týká se záležitostí ve zrodu.

Studijní předměty

Předměty dělíme do dvou základních skupin: předměty odborného základu a předměty specializací. Součástí specializace jsou jak základy metodologie výzkumu, tak také praktické discipliny, které jsou specifikovány dále. Součástí studia je i doktorský seminář.

 1. Předměty odborného základu
  - Základy filosofie a filosofické antropologie.
  - Otázky psychologie a pedagogiky autorského herectví.
  - Teorie dramatické kultury a tvorby.
  - Doktorský seminář.
 2. Specializace
  Specializace I:
  - Dialogické jednání
  - herectví nepředmětné a autorské
  - budování širší autorské kondice
  - autorské herectví, problematika jeho teorie a praxe. Specializace II:
  - Psychosomatické disciplíny problematika jejich teorie a výzkumu:
  - Tvorba hlasu
  - Múzická výchova pohybem
  - Řečové jednání. Specializace III:
  - Hra a její přesahy: sociální, výchovné, terapeutické a jiné.

Další povinnosti

 1. Publikovat minimálně tři články (statě, recenze) v recenzovaném odborném tisku.
 2. Aktivně vystoupit (referáty, sdělení) na třech seminářích nebo konferencích, resp. veřejných vystoupeních.
 3. Publikovat alespoň jednu studii k tématu disertační práce.
 4. Podílet se na výuce na KATaP.

Návrh témat disertačních prací

- Dialogické jednání a otevřená dramatická hra (improvizace).
- Autorské psaní a čtení jako případ dialogického jednání.
- Rozvoj sociální představivosti studenta v rámci dialogického jednání.
- Vztah budování autorské kondice a rozvoje sociability.
- Kritéria autenticity řečového projevu.
- Řeč a výchova řečí jako mezioborová disciplína (mezi lingvistikou, uměleckým přednesem, rétorikou, logopedií a logoterapií).
- Řeč jako případ dialogického jednání.
- Sladění vědomého a podvědomého života jedince - odraz v kvalitě hlasu.
- Hlas jako projev komplexní energie integrovaného organismu.
- Kvality hlasu jako odraz osobnosti.
- Fyziologické rezonátory, jejich funkce a spojitost s lidskou psychikou.
- Hlas a zpěv - smysluplná forma účasti.
- Hlas jako sdělení o kvalitě lidské psychosomatiky.
- Dialogické jednání jako terapeutická možnost.
- Dialogické jednání jako kondice pro sociální, terapeutickou a jinou práci
- Hra jako základní projev lidské existence (hra jako forma, nástroj; hra jako otevřená možnost; atd.).

Personální zabezpečení

Pedagogové DAMU:

doc. Mgr., MgA Michal Čunderle PhD. (DAMU),
prof.. Jaroslav Etlík (DAMU),
doc. Irena Marečková (DAMU),
prof. Petr Matásek (DAMU),
prof.. Karel Makonj (DAMU),
prof. Jan Schmid (DAMU),
prof. PhDr. J. Pilátová, CSc. (DAMU),
prof. Přemysl Rut (DAMU),
MUDr. Eva Slavíková (DAMU),
doc. Libuše Válková (DAMU),
prof. Ivan Vyskočil (DAMU),

Externisté:

prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. (FFUK, Praha),
prof. PhDr. Miroslav Petříček jr., CSc. (FFUK),
doc. PhDr. M. Petrusek, CSc. (FHS UK),

Oborová rada:

Prof. PhDr. Jana Pilátová -  předsedkyně

Doc. Michal Čunderle, Ph.D.

Doc. Vladimír Chrz, Ph.D.

Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

RNDr. Alice Koubová, Ph.D.

Prof. PhDr. Miroslav Petříček

Prof. PhDr. Miroslav Plešák

Prof. Přemysl Rut

Doc. Stanislav Suda. Ph.D.

Prof. Ivan Vyskočil