Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Alternativní a loutková tvorba a její teorie

KATEDRA ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA- DOKTORSKÉ STUDIUM - STUDIJNÍ PROGRAM - DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Alternativní a loutková tvorba a její teorie  

 

Vstupní požadavky

Uchazeč se musí prokázat úspěšně zakončeným magisterským studiem dramatického umění v oborech herectví, režie, dramaturgie a scénografie na KALD DAMU, KČ DAMU či jiných katedrách DAMU případně na obdobných katedrách jiných uměleckých škol či škol příbuzných - s tím, že uchazečova dosavadní kreativní tvorba a její teoretická reflexe zřetelně směřuje ke studiu, bádání a hledání nových postupů v oblasti alternativního a loutkového divadla.

Cíl studia

Hlavní cíle doktorského studijního programu v oblasti alternativního a loutkového divadla jsou tři:

  1. Studium historie loutkového a alternativního divadla
  2. Studium vazeb mezi tradicí a alternativou
  3. Studium a hlubší poznávání složek jevištního díla a především procesů a zákonitostí vzájemné interakce jednotlivých složek tohoto divadla, přičemž hlavní důraz je kladen na složky hereckou, režijní, dramaturgickou a scénografickou v rámci specifičnosti loutkového divadla i alternativních tendencí. Toto vše v přímé vazbě na konkrétní výzkumné a vývojové úkoly a scénické projekty.

 

Profil absolventa

Vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní kreativní tvorbou a její vědeckou reflexí svými tvůrčími a analytickými impulsy posunuje vývoj divadelní tvorby v této oblasti a tím případně ovlivňuje vývoj dramatického umění jako celku. Na katedře alternativního a loutkového divadla plní úkol spoluiniciátora evaluace studijní náplně ve studovaných oborech.

Studijní předměty

- Vybrané kapitoly z historie alternativního a loutkového divadla ve vazbě na konkrétní studovaný problém
- Interakce jevištních složek
- Jevištní postava na loutkovém divadle
- Jevištní postava v alternativních formách
- Inscenační kooperace a koordinace z pohledu režie a dramaturgie při hledání nových postupů
- Scénografie jako přímý spolutvůrce jevištního díla při hledání jevištních variant
- Specifická role scénografa v inscenaci nových tendencí loutkového divadla

- Doktorský seminář

. Předměty dle konkrétního obsahu výzkumu doktoranda

 

Další povinnosti

Student podle potřeby vede pod dohledem profesora či docenta cvičení či semináře v předmětech, které patří do okruhu jeho disertační práce. Podílí se na výzkumné činnosti katedry alternativního a loutkového divadla. Podílí se na přípravě a průběhu seminářů a konferencí s tématy společného výzkumu alternativního a loutkového divadla. K jeho povinnostem patří i publikování studií, případových studií a analytických reflexí v odborných publikacích.

Témata disertačních prací

  • Jednotlivé složky či specializované části složek jevištního díla v procesu vzájemné interakce při zrodu inscenace
  • Nové zdroje v dramaturgii zejména v oblasti literární přípravy, ve vazbě na režii, scénografii, produkci, či jiné jevištní komponenty
  • Vazba mezi tradicí a alternativou s ohledem na nové využití starších zdrojů
  • Proměny akcentů při tvorbě jevištní postavy mezi hercem a loutkou či předmětem
  • Nové postupy scénografie při využití moderních technických prostředků, umožňujících vytváření virtuální reality na jevišti v interakci s ostatními složkami

Personální zabezpečení

Pedagogové DAMU:

prof. Miloslav Klíma
prof. Petr Matásek

prof.. Karel Makonj
doc. Miroslav Krobot

Doc. Mgr. Vladimír Šrámek

Doc. Mgr. Marek Bečka

Mgr et. MgA. Vladimír Novák, Ph. D.

MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph. D.

Doc. Mgr. Karel F. Tománek

Mgr. At. MgA. Andrea Králová, Ph. D.

MgA. Kristina Täubelová, Ph. D.

Doc. Mgr. Karel Vostárek

a další dle obsahu konkrétního výzkumu

Externisté:

prof. PhDr.Vladimír Mikeš  
prof. Jiří Barta
prof. Jiří Kubíček

Ph.Dr. Benjamin Fragner

a další dle konkrétního výzkumu

 

 

Oborová rada:

prof.  Miloslav Klíma -předseda

prof. Jiří Barta

doc. PhDr. Jan Dvořák

PhDr. Benjamin Fragner

MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

doc. Miroslav Krobot

prof. Jiří Kubíček,

prof. Karel Makonj

 prof. Vladimír Mikeš

prof.  Petr Matásek

Mgr. Zdeněk A. Tichý

Doc. Karel František Tománek

doc.  Karel Vostárek